Adrie Meijer - Praktisch woodenboek Nederlands-Zweeds

aanbieding

30

~ op iets vestigen rikta någons uppmärksamhet på något, ik dank jullie voor jullie ~ jag tackar er för er uppmärksamhet, het voorstel trok veel ~ förslaget väckte stor uppmärksamhet ▼ de eerste cd van Lisa Ekdahl was een debuut dat de ~ trok Lisas Ekdahls första cd var en uppmärksammad debut, iets onder iemands ~ brengen påpeka något för någon, zij besteedt erg veel ~ aan haar uiterlijk hon är väldigt noga med sitt yttre, (mag ik de) ~ ! (får jag be om) lystring! aandachtig adj ( ‑ e) uppmärksam (-t,-ma) aan | deel n s ( ‑ delen) 1 andel ( ‑ en; ‑ ar), del ( ‑ en; ‑ ar), kvot [o] ( ‑ en; ‑ er) • een ~ deel in de winst en (an)del i vinsten 2 { hand } aktie ( ‑ n; ‑ r) • de ~ delen van het bedrijf zijn gedaald företagets aktier har fallit aandeelhouder s ( ‑ s) aktieägare ( ‑ n; ‑‑ ) aandeelhoudersvergadering s ( ‑ en) bolagsstämm | a [o] ( ‑ an; ‑ or) aandenken n s ( ‑ s) minne n ( ‑ t; ‑ n) aandoen v (deed aan, h. aangedaan) 1 ta (tog;tagit,tagen) på sig • zijn schoenen ~ ta på sig skorna 2 tän | da ( ‑ de; ‑ t, ‑ d) • het licht/de lamp ~ tända ljuset/lampan 3 an | göra v ( ‑ gjorde; ‑ gjort, ‑ gjord) • een haven ~ angöra en hamn aandoening s ( ‑ en) åkomm | a [å] ( ‑ an; ‑ or) aandragen v (droeg aan, h. aangedragen) anför | a ( ‑ de; ‑ t, ‑ d) • iets als voorbeeld ~ anföra något som exempel ▼ een alternatief ~ komma med ett alternativ aandrijven v (dreef aan, h. aangedreven) driv | a (drev;drivit,driven) • de molen wordt door windkracht aangedreven kvarnen drivs med vindkraft aandringen v (drong aan, h. aangedrongen) insistera ( ‑ de; ‑ t), pocka [å] ( ‑ de; ‑ t), yrka ( ‑ de; ‑ t) • op iets ~ insistera/pocka/yrka på något ▼ na lang ~ efter många övertalningar, op ~ van på uppmaning av aanduiden v (duidde aan, h. aangeduid) anty | da ( ‑ dde; ‑ tt, ‑ dd) aanduiding s ( ‑ en) antyd | an ( ‑ an; ‑ ningar), beteckning ( ‑ en; ‑ ar) • vage ~ en vaga antydningar aaneen adv • zij werkten twaalf uur ~ de

met het uitstapje hon erbjöd mig att följa med på u fl ykten, zij boden aan haar met het feest te helpen de erbjöd sig att hjälpa henne med festen, iets te koop ~ bjuda ut något till försäljning ▼ ik heb hulp nodig, wie biedt zich aan? jag behöver hjälp, vem ställer upp? aanbieding s ( ‑ en) erbjudande n ( ‑ t; ‑ n), extrapris n ( ‑ et; ‑‑ / ‑ er) • de kof fi e is in de ~ det är extrapris på kaffe aanblijven v (bleef aan, is aangebleven) stanna ( ‑ de; ‑ t, ‑ d) kvar aanblik s 1 anblick ( ‑ en; ‑ ar), åsyn ( ‑ en; ‑ ar) • bij de eerste ~ vid första anblick 2 syn ( ‑ en; ‑ er) • een troosteloze ~ en tröstlös syn aanbod n s 1 anbud n ( ‑ et; ‑‑ ), erbjudande n ( ‑ t; ‑ n) • een ~ afslaan avslå ett erbjudande 2 tillgång ( ‑ en; ‑ ar) • vraag en ~ tillgång och efterfrågan, ~ van arbeidskrachten utbud på arbetskraft aanbouw s ( ‑ en) tillbyggnad ( ‑ en; ‑ er) ▼ in ~ zijn vara under byggnad aanbraden v (braadde aan, h. aangebraden) bryn | a ( ‑ te; ‑ t, ‑ t), bräck | a ( ‑ te; ‑ t, ‑ t) • het vlees ~ bryna köttet, aangebraden ham bräckt skinka aanbranden v (brandde aan, is aangebrand) brän | na ( ‑ de; ‑ t, ‑ d) vid • laten ~ bränna vid, de pap brandde aan gröten brände vid, aangebrande aardappelen vidbränd potatis 1 aanbreken v (brak aan, h. aangebroken) öppna ( ‑ de; ‑ t, ‑ d) • een aangebroken fl es wijn en öppnad vin fl aska 2 aanbreken v (brak aan, is aangebroken) bräck | a ( ‑ te; ‑ t, ‑ t), randa | s ( ‑ des; ‑ ts) • bij het ~ van de dag när dagen bräcker, een nieuwe tijd breekt aan en ny tid randas ▼ de tijd is aangebroken om te … tiden är inne att … aanbrengen v (bracht aan, h. aangebracht) 1 gör | a (gjorde;gjort,gjord), lägg | a (la(de); lagt,lagd) på, rigga ( ‑ de; ‑ t, ‑ d) (upp) • verf ~ lägga på färg, een paraboolantenne ~ rigga upp en parabolantenn 2 an | ge ( ‑ gav; ‑ gett/ ‑ givit, ‑ given) • iemand bij de politie ~ ange någon till polisen aanbrenger s ( ‑ s) tjallare ( ‑ n; ‑‑ ) aandacht s uppmärksamhet ( ‑ en) • iemands

Made with