Opvoedingsondersteuning als bijzondere vorm van preventie - Burggraaff-Huiskes

1.2 Kader opvoedingsondersteuning

■ Pedagogische advisering en begeleiding, bijvoorbeeld door middel van: – opvoedspreekuur (een tot vijf gesprekken); – individuele steun bij opvoedvragen vanuit een Centrum voor Jeugd en Gezin, het wijkteam, schoolmaatschappelijk werk en het zorg- en adviesteam (ZAT); – videohometraining; – hulp aan huis. In paragraaf 4.5worden deze vormen van opvoedingsondersteuning verder uitge- werkt en wordt er een aantal voorbeelden gegeven. In hoofdstuk 6 wordt een an- dere indeling gebruikt, namelijk: informele, groepsgerichte, individuele, online en geïndiceerde opvoedingsondersteuning. Voor het onderwerp van hoofdstuk 6 (concrete methoden en programma’s) ligt deze indeling meer voor de hand. De keuze van de vormen van opvoedingsondersteuning die worden uitgevoerd, wordt bepaald door het werkveld en de organisatie waar de professional werkt en door zijn of haar eigen plaats in die organisatie. Tegenwoordig worden activiteiten vaker vanuit sociale wijkteams en/of Cen- tra voor Jeugd en Gezin georganiseerd, maar ook elke professional die met ou- ders te maken heeft, maakt keuzes daarin. Vanuit de wijkteams werkt elke profes- sional als generalist. Eén gezin – één plan – één hulpverlener is de afspraak. Zo nodig wordt een specialist ingeschakeld. Een blijvende discussie onder professionals en beleidsmakers is op welke groep men de opvoedingsondersteuning in welke situatie gaat richten. Ook het gesprek over op welke argumenten men die keuzes baseert, blijft gaande: Welke groep heeft in onze wijk de meeste steun nodig en wat doen we dan voor ‘alle’ ouders? Daarnaast spelen pragmatische argumenten vaak een rol, zoals hoeveel geld hebben we, welke organisaties werken mee, is er een goed aanbod voorhan- den? Het aanbod wordt ook bepaald door wat de gemeente inkoopt. Op het gebied van opvoedingsondersteuning wordt steeds meer samenge- werkt en afgestemd tussen organisaties, om de verschillende vormen van op- voedingsondersteuning voor de ouders en kinderen in een wijk of dorp zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten. Zoals gezegd, spelen het Centrum voor Jeugd en Gezin en het lokale wijkteamdaarin een belangrijke rol. In de wijkteams wordt samengewerkt en afgestemd. De uitgevoerde vormen moeten passen in het lokale jeugdbeleid in de keten waar de organisatie een onderdeel vormt. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de opvoedingsondersteuning vanuit de jeugdhulp/ jeugd-ggz, al dan niet als nazorg.

25

Made with FlippingBook Annual report maker