Erik Bolhuis en Aike van der Hoeff (red.) - OnderWijs met ICT

Webondersteuning Op www.coutinho.nl/onderwijsmetict zijnde links uit dit boek en enkelebijlagen te vinden.

©2013UitgeverijCoutinhobv Alle rechtenvoorbehouden.

Behoudens de inof krachtens deAuteurswet van1912gesteldeuitzonderingen magniets uit dezeuitgavewordenverveelvoudigd, opgeslagen in eengeautoma- tiseerdgegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vormof op enigewijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemmingvandeuitgever. Voor zover hetmakenvan reprografische verveelvoudigingenuit dezeuitgave is toegestaanopgrondvan artikel 16hAuteurswet 1912dientmendedaarvoor wettelijkverschuldigde vergoedingen te voldoen aanStichtingReprorecht (Post- bus 3051, 2130KBHoofddorp,www.reprorecht.nl).Voor het overnemenvan (een) gedeelte(n) uit dezeuitgave inbloemlezingen, readers en andere compila- tiewerken (artikel 16Auteurswet 1912) kanmen zichwenden tot StichtingPRO (StichtingPublicatie- enReproductierechtenOrganisatie, Postbus 3060, 2130KB Hoofddorp,www.stichting-pro.nl).

UitgeverijCoutinho Postbus 333 1400AHBussum info@coutinho.nl www.coutinho.nl

Vormgevingomslag: Bart vandenTooren,Amsterdam Fotoomslag:©HollandseHoogte Vormgevingbinnenwerk enfiguren: i-krek (YolandeVerhoef),Amsterdam Noot vandeuitgever Wij hebben allemoeite gedaanom rechthebbendenvan copyright te achterhalen. Personenof instanties die aanspraakmakenopbepaalde rechten,wordt vriende- lijkverzocht contact op tenemenmet deuitgever.

ISBN 9789046903391 NUR 841

Made with