Erik Bolhuis en Aike van der Hoeff (red.) - OnderWijs met ICT

1 ❚ Introductie

Inhet voorgaande voorbeeldwil eendocent Frans demogelijkhedenom feedback te kunnen geven, vergroten. Hij kiest ervoor gebruik temaken vaneenpodcast endeelektronische leeromgeving.Hetgaathiernietover deelektronische leeromgevingalsdoel,maaralsmiddel: hij probeertmet behulpvankennis van ICThet leerrendement te vergroten. Wat verstaan we in dit boek onder ICT? ICT staat voor informatie- en communicatietechnologie. Het gaat hierbij niet alleen om informatie- technologie, dus de data die zijn verwerkt in technologie, maar ook om de communicatiediemet behulpvande computermogelijk is. Inditboekverstaanweonder technologieën, innavolgingvanKoehler enMishra (2008), de hulpmiddelen die je in het onderwijs kunt inzet- ten. Dat varieert van een krijtbord, een schrift, tot een computer, lap- top,mobiele telefoonof eenapp.Wemakendus geenonderscheid tussen hard- en software; elkmiddel beschouwenwe als een technologie. Depijlers voor ICT inhet onderwijswaardit boekop steunt, komenniet zomaar uit de lucht vallen. Kennisnet stimuleert enfinanciert inNeder- landal tien jaaronderzoeknaardeeffectenvande inzet van ICTbij leren en lesgeven. Inde Vier inbalansmonitor2012 (Kennisnet, 2012b)onder- scheidt men twee opbrengsten bij ICT: een gemeten groter rendement bij leren en lesgeven en een voorzichtiger geformuleerd ‘te verwachten’ doelmatiger organisatie vanhet onderwijs.   werkvormwaarbij de leerlingenmeer kunnenoefenenenhij tegelijkertijd demogelijkheidheeft om individueel feedback tegeven, zodat de leerlingen gerichter kunnen leren. Hij spreekt voor de volgende leseenaantal teksten in, endezeaudiobestandjes zet hij alspodcast indeelektronische leeromge- ving. Leerlingenmoeteneen vandeze tekstenkiezenennasprekenendat als podcast uploaden. Daarnaastmoeten ze ineengroepje vandrieeendialoog tussendriepersonen schrijvenen inspreken. Ter inspiratieheeft Philipeen aantal Franse romansmeegenomen. Ookdezedialoogmoetende leerlingen opnemenenalspodcast indeelektronische leeromgeving zetten. ZokanPhi- lipgemakkelijk feedbackgevenophunmateriaal.

1.2 ICT

1.3 Rendement enskills

14

Made with