Erik Bolhuis en Aike van der Hoeff (red.) - OnderWijs met ICT

6.5.3 Voorbeeldenvan leeractiviteitenmetmobiele devices buitendeklas

126 127 128 128 129

6.5.4 Technische randvoorwaarden

6.5.5 Voorbeeldenvanmobiel lerenuit depraktijk

6.6 Stip aandehorizon

6.7 Opdracht

7

Digitaal toetsen ManonBonefaas

131

131 133 133 134 134 134 135 136 140 140 141 146 148 149 153 154 157 158

7.1 Inleiding 7.2 Mindmap

7.3 Doelstellingen

7.4 Theoretische verdieping

7.4.1 Wat is digitaal toetsen? 7.4.2 Redenenomdigitaal te toetsen 7.4.3 Discussiepunt: digitaal toetsen 7.4.4 Soorten toetsen en feedback

7.5 Doorwerking indepraktijk

7.5.1 TPACK endigitaal toetsen

7.5.2 PDCA endekwaliteit vandigitale toetsing

7.5.3 PDCA en toetsing

7.5.4 De gemaakte toets als startpunt vankwaliteits- verbetering: p-, a- enRit-waarde

7.5.5 Vraagsoorten

7.5.6 Wegingvanverschillende vragen

7.5.7 Digitale toetssoftware

7.6 Stip aandehorizon

7.7 Opdrachten

8

Het leerlingvolgsysteem

161

JanCeesRutgers

161 163 164

8.1 Inleiding 8.2 Mindmap

8.3 Doelstellingen

Made with