Jeugd

ACTUELE VAKLITERATUUR voor de (aankomend) jeugdprofessional

NIEUW verschijnt mei 2021

Scan de QR-code voor meer informatie over deze uitgave

www. cou t i nho . n l

Pedagogische professionaliteit Roel van Goor & Loes Houweling Deze inleiding beschrijft wat opgroeien, opvoeden en professionele bemoeienis in onze samenleving met zich meebrengen en wat deze betekenen voor je professionele rol binnen onderwijs, jongeren- werk, jeugdhulp, kinderopvang of de begeleiding van ouders. Vanuit drie dimensies wordt de professionele verantwoordelijkheid opgebouwd: het opgroeien en opvoeden van Opvoedingsondersteuning als bijzondere vorm van preventie Marga Burggraaff-Huiskes Deze uitgave beschrijft de ontwikkelingen in het werkveld, met extra aandacht voor wat de transitie jeugd en de transformatie van het vak aan veranderingen met zich meebrengen. Centraal staat wat professionele opvoedingsonder- steuning inhoudt. Aan de orde komen de houding en werkwijze van de professional, de diverse vormen van opvoedingsondersteuning en concrete methoden en programma’s. jeugdigen, de beroepsmatige betrok- kenheid bij opgroeien en opvoeding en de professional als persoon.

ca. € 19,50 | ca. 160 pagina’s ISBN: 9789046907528 | mei 2021

ca. € 28,95 | ca. 288 pagina’s | 7e druk ISBN: 9789046907108 | mei 2021

Vraag direct jouw docentexemplaar aan

Leefwerelden van jongeren Joke Hermes e.a.

In welke werelden bewegen jongeren zich? Waar hechten zij waarde aan? Wat betekenen sociale media voor hen en hoe maken zij er gebruik van? Deze uitgave gaat over het dagelijkse leven van jongeren: thuis, op school, met hun vrienden en als grootgebruikers van media en digitale cultuur. Het boek is geschreven vanuit het perspectief van

jongeren en zichtbaar gemaakt via voorbeelden en illustraties uit weten- schappelijk onderzoek, berichtgeving in de (sociale) media en websites.

€ 29,50 | 256 pagina’s | 3e druk ISBN: 9789046906521 | 2019

Van radicaal naar amicaal Karim Amghar

Van radicaal naar amicaal biedt hulp, verdieping en tools om te kunnen omgaan met polarisatie en radica- lisering in de wijk. Het geeft ongeacht achtergrond, gender, leeftijd of religie een kijkje in de denkwijze van groepen die polariseren of van iemand die radicali- seert. Het beschrijft het proces achter polarisatie en radicalisering, laat zien hoe je dit proces kunt herken- nen en biedt oplossingen om ermee om te gaan.

Het boek bevat tips en tools uit de praktijk, waaronder de ‘talking stick-methodiek’.

€ 17,95 | 152 pagina’s ISBN: 9789046907054 | 2019

op Coutinho.nl of scan de QR-code

De onderzoekende professional Arnout Schuitema & Remi Soleman

Dit handzame praktijkboekje geeft (aankomende) professionals concrete tips hoe je onderzoekend aan de slag kunt gaan op de werkvloer. In de drie delen wat, wanneer en hoe, wordt onderzoekend vermogen steeds van een andere kant belicht. ‘Wat’ behandelt begrippen rond onderzoekend vermogen en het nut ervan. ‘Wanneer’ bespreekt de keuzemogelijkheden die je hebt en de afwegingen die je daarbij kunt maken. ‘Hoe’ bevat concrete tips voor het inzetten van onderzoekend vermogen binnen de zorg- en welzijnssector. Ontwerpen voor zorg en welzijn Job van ‘t Veer e.a. Design thinking kan zorg- en hulpverleners helpen nieuwe ideeën snel concreet te maken en die in co-creatie met de zorg- of hulpvrager te ontwikkelen. Ontwerpen voor zorg en welzijn helpt om deze ont- werpgerichte manier van denken te ontwikkelen en toe te passen. In drie delen reikt het boek metho- den en tools aan om op een andere manier naar het werk te kijken, praktische problemen op te lossen en vernieuwingen te realiseren. Bevat een toolbox met een brede selectie van ontwerpgerichte methoden.

€ 14,95 | 160 pagina’s ISBN: 9789046906927 | 2020

€ 29,95 | 301 pagina’s ISBN: 9789046906910 | 2020

Bekijk het online studiemateriaal op Coutinho.nl

Van contextuele theorie naar praktijk Jaap van der Meiden Van contextuele theorie naar praktijk beschrijft de relevantie en de toepasbaarheid van de contextuele benadering voor de hulpverlening. Na een inleiding wordt de contextuele theorie op een geheel nieuwe en toegankelijke wijze uitgelegd. Vanuit verschillende invalshoeken krijgen de kernelementen van dit denken een vanzelfsprekende samenhang. De beste

interventies worden samengebracht in een model van drie fases, dat als hand- vat kan dienen voor relatie- en gezins- therapeuten én sociaal werkers.

€ 26,95 | 200 pagina’s ISBN: 9789046907450 | 2020

Verandering door verbinding Goos Cardol & Lennie Haarsma (red.) Deze uitgave beschrijft de transformatie vanuit het perspectief van de jeugdprofessional. Recht en sociale wetenschap worden bij elkaar gebracht en er is ruime aandacht voor de relatie tussen de jeugdprofessional en zijn organisatie. Dit boek biedt theoretische inzichten, praktijkvoorbeelden en handelingsmogelijk- heden voor (aankomende) jeugdprofessionals. Hiermee wordt de jeugdhulp beschreven op een voor de praktijk toepasbare manier.

€ 28,50 | 263 pagina’s ISBN: 9789046906293 | 2018

Meld je aan voor de nieuwsbrief op Coutinho.nl

Samen sterk in onderwijs Uitgeverij Coutinho is een educatieve uitgeverij gespecialiseerd in leermiddelen voor hoger onderwijs en volwassenen- onderwijs. Wij maken ons sterk voor goed onderwijs. Wij geloven dat zorgvuldig uitgegeven leermiddelen en didactisch sterk onderwijsmateriaal hieraan bijdragen. Persoonlijk advies over ons studiemateriaal? Educatief adviseur Hajer Temsamani geeft graag advies over de toepassing van ons studiemateriaal in jouw lessen. Ook kun je bij haar terecht voor een (digitale) presentatie over nieuwe uitgaven. Daarnaast bieden we content-op-maat. Dit biedt de mogelijkheid (delen van) onze content in de leeromgeving van de onderwijsinstelling te plaatsen. Neem contact op met Hajer Temsamani voor persoonlijk advies.

temsamani@coutinho.nl 06 12 368 252

Heb je vragen? Neem contact op met onze klantenservice

info@coutinho.nl 035-694 99 91

www. cou t i nho . n l

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online