Herman Blom - Interculturele samenwerking in organisaties

Voorwoord

Multiculturele samenlevingen als de Nederlandse bieden een geweldig uitzicht op een vreedzaam en goed samenleven en samenwerken van al- len. Diversiteit in de samenleving kan namelijk een bron van culturele meerwaarde en economische winst zijn. Maar dan wel in een publieke ruimte waarin de vrijheid van ieder individu, gelijkwaardigheid (anti- discriminatie) en verdraagzaamheid de fundamentele waarden zijn. Om zover te komen is het van belang om alle vragen te stellen die betrekking hebben op de problemen die de multiculturele samenleving met zich meebrengt. Die vragen niet te stellen en de discussies met taboes te be- dekken, verkleint namelijk de succeskans. Conflicten rondom de thema’s van de multiculturele samenleving zijn daarom uiteindelijk een positief teken van uitwisseling en integratie. Ik wil met dit boek over interculturele samenwerking in organisaties een bijdrage leveren aan een beter begrip van elkaar en daardoor een be- tere samenwerking. De bekende theorievorming over culturele verschil- len (Hofstede, Trompenaars, Hall, Pinto) neemt een relatief bescheiden plaats in. Voor mijn doel is het belangrijk om met het verhaal van de globalisering te beginnen. Burgers en organisaties in Nederland zijn im- mers onderdeel geworden van een steeds verfijndere vervlechting van belangen over de hele wereld. De aanpassingsdruk op de Nederlandse samenleving is daardoor toegenomen. Dit terwijl het aanpassingsvermo- gen door demografische ontwikkelingen steeds minder wordt. De wij- zijtegenstelling (met name autochtone versus allochtone Nederlanders) en het vraagstuk van de identiteitsvorming zijn aspecten van een immi- gratiegeschiedenis die niet anders dan conflictrijk kán zijn. Met de Ame- rikaanse samenleving – het grote voorbeeld – is het niet anders gegaan. De plaats van moslims in de Nederlandse samenleving dwingt autochto- ne Nederlanders zich met hun gemeenschappelijke normen en waarden bezig te houden. Dat is winst, ook voor Nederlandse moslims. Zij zijn er immers ook bij gebaat de vrijheid van de critici van hun geloof te verde- digen (Scheffer, 2007). De thema’s ‘spanningen tussen groepen’ en ‘dis- criminatie op de arbeidsmarkt’ bieden het zicht op de schaduwkant van de samenleving. Het is van belang daarvan rekenschap af te leggen voor- dat het management van diversiteit in organisaties effectief kan werken. De omgang met verschillen op de werkplek en op de arbeidsmarkt moet immers de deuren openen naar nieuwe manieren van samenwerken en

Made with