Herman Blom - Interculturele samenwerking in organisaties

22

hoofdstuk 1 | globalisering: de wereld als stad

Internationale vervlechting

Globalisering bestaat uit een toenemende internationale vervlechting van economische en sociale relaties. Mensen, kapitaal, producten en communicatie zijn minder dan ooit aan grenzen gebonden. Ik onder- scheid aan het proces van globalisering drie aspecten: • De economische vervlechting van landen en werelddelen in de vorm van de handel en productie van goederen en diensten. Economische globalisering heeft een eeuwenlange geschiedenis. Door de ontwik- keling van de telecommunicatie bevindt zij zich sinds de jaren tachtig in een versnellingsproces. • De sociale vervlechting van landen. Het beste zien we deze in de vorm van migratiebewegingen die in principe vooral de richting hebben van armere naar rijkere landen. Zowel het uitzendende (armere) als ook het ontvangende (rijkere) land kan hiervan de vruchten plukken. Deze bevolkingstrek is zo grootschalig dat ze voor de betrokkenen landen ook ontwrichtend werkt. • De culturele vervlechting van landen. Ook op cultureel gebied lijkt de wereld steeds meer op één stad. Toch wordt dit proces door tegen- strijdigheden gekenmerkt. Naast culturele eenvormigheid zien we steeds meer spanningen tussen culturen. Internationale handel brengt internationale arbeidsverdeling met zich mee. Dat kan een voordeel zijn, omdat er zo efficiënter en veelzijdiger geproduceerd en geconsumeerd kan worden. Consumenten kiezen nu goederen die overal ter wereld kunnen worden geproduceerd. Dat maakt producenten en consumenten gelijktijdig ook gevoeliger voor gebeurte- nissen elders op de wereld. Die hebben immers vaak een mondiale uit- straling. Denk aan strenge winters in de Verenigde Staten waardoor de prijs van olie stijgt. Dit drijft de prijzen van grondstoffen die van ver ko- men op, met gevolgen voor de koopkracht van de West-Europese consu- ment. Nu zijn veel producten op middellange termijn vervangbaar, voor olie geldt dit niet. Het begrip voedselkilometer illustreert die internationale arbeidsver- deling. Het begrip stamt uit de discussie over de milieubelasting van eten. Het aantal voedselkilometers is de afstand die eten heeft afgelegd ‘tussen grond en mond’. Hoe hoger dit aantal, des te duidelijker de internationale arbeidsverdeling wordt. Zo legt een bepaald soort pastamaaltijd 19.350 kilometer af. 1.2 Economische vervlechtingen

economische, sociale, culturele vervlechting

voedselkilometer

Made with