Herman Blom - Interculturele samenwerking in organisaties

21

de betekenis van afstand

Wereldcontacten

De gevolgen van de mogelijkheid om elektronisch te communiceren zijn immens. Bij elektronische communicatie speelt afstand geen enkele rol meer. Daarom kunnen mensen nu relaties aangaan die tot het internet- tijdperk niet denkbaar waren, omdat men elkaar niet of moeizaam kon bereiken. Denk aan huwelijken en vriendschappen die als chatrelatie zijn ontstaan. Het is de vraag hoe internet als communicatiemiddel onze communicatiepatronen beïnvloedt. Een populaire benadering zegt dat het internet de functie van de openbare ruimte heeft overgenomen. Met verre vrienden zou men nu een inniger contact onderhouden – per mail, chatbox of msn – dan met nabije buren, vrienden of familieleden. In plaats van in de straat, op het plein en in het café ontmoet men elkaar op het internet. Uit onderzoek blijkt echter dat internetgebruik niet in plaats van fysiek contact komt, maar vooral aanvullend is (Oosterbaan, 2007). Men spreekt chattend, per e-mail of meest per msn af waar men elkaar ziet. De meeste mensen mailen of chatten niet de hele wereld door, maar onderhouden zo het contact met vrienden en kennissen in de buurt. Dit staat haaks op het idee dat er een soort global community ontstaat. Het internet is waarschijnlijk belangrijk voor vormen van communicatie die alleen digitaal goed mogelijk zijn. Zoals tussen geestverwanten die elkaar op het net treffen, zakenpartners of mensen met vergelijkbare proble- men, zoals bij patiëntenzelfhulporganisaties. Uit onderzoek blijkt ove- rigens dat zelden echte vriendschappen ontstaan tussen mensen die via internet contact onderhouden. Vriendschap blijkt toch een zaak te zijn van nabijheid en elkaar regelmatig zien in plaats van onpersoonlijke con- tacten via het beeldscherm te onderhouden. Internet heeft in ieder geval bij het zoeken van zakelijke relaties, vrien- den of huwelijkspartners de wereld kleiner gemaakt. Het is immers ge- makkelijk geworden mensen te vinden en contact te onderhouden. Eén keer googelen kan voldoende zijn om verloren gegane klasgenoten of oude vrienden weer op te sporen of om een nieuwe handelspartner te vinden. Zelfreflectie Welke rol spelen e-mail en chatbox voor jou bij het onderhouden van vriendschappen? Beantwoord de volgende vragen: 1 Met wie communiceer je elektronisch: nabije vrienden, verre vrienden, allebei? Hoe vaak en met welk internetmedium? 2 Om welke informatie gaat het daarbij: afspraken maken, uitge- breider uitwisselen, iets anders? 3 Wat gebeurt er in het contact met je vrienden, wanneer je onver- hoopt niet de beschikking hebt over e-mail of chatbox, bijvoor- beeld tijdens vakantie?

chat, e-mail, msn

global community

Made with