Herman Blom - Interculturele samenwerking in organisaties

11

Inleiding

De Nederlandse samenleving is in de laatste decennia kleurrijk gewor- den. Wanneer je klassenfoto’s of de namenlijsten van scholieren en stu- denten uit de jaren zestig met die van nu vergelijkt, kun je zien hoezeer de samenstelling van de bevolking sinds die tijd veranderd is. Sommige scholen of stadswijken in steden worden nu wit genoemd, andere gelden als zwart. De diverse samenstelling van de bevolking betekent dat mensen met verschillende sociale en culturele achtergrond elkaar in Nederland kun- nen ontmoeten. Vaak lijken bevolkingsgroepen ook gewoon langs elkaar heen te leven, maar we zien veel geslaagde voorbeelden van ‘samenleven’. Helaas gaat het niet altijd vanzelf goed: vooroordelen, misverstanden en angst voor het onbekende staan een goede samenwerking vaak in de weg. De spanningen tussen de autochtonen en allochtone ‘nieuwkomers’ zijn in de afgelopen jaren voelbaar geweest. De dreiging van terrorisme heeft vooral de spanning tussen de Nederlandse meerderheid en de islamiti- sche minderheid op scherp gezet. Er woedt daarom een publiek debat over de manier waarop we in Nederland willen samenleven. De globalisering zorgt voor een toenemende internationale vervlech- ting van economische en sociale relaties. Mensen, kapitaal, producten en communicatie lijken niet meer aan grenzen gebonden. De Nederlandse economie is open, dat wil zeggen dat ze een hoge invoer- en uitvoerquote heeft. De Nederlandse samenleving is daarom veel gevoeliger geworden voor gebeurtenissen in het buitenland. Wanneer het elders economisch goed of slecht gaat, merken we dit vrij snel aan de vraag naar onze pro- ducten, aan de legale of illegale toestroom van immigranten of aan de uitstroom van autochtone en allochtone emigranten. Nederlanders zoeken in toenemende mate hun emplooi, als student, als werknemer of als ondernemer, in het buitenland. Gelijktijdig heeft de Nederlandse samenleving ingezien dat Nederland een immigratieland is geworden. Ons land blijft een aantrekkelijke vestigingsplaats voor immi- granten. Vroeger kwamen ze als gastarbeider, nu als ‘kennismigrant’, als student, als illegale migrant of als asielzoeker. Immigranten uit Polen en Globalisering

Made with