Jos Castelijns, Mien Segers en Katrien Struyven - Evalueren om te leren

Evalueren om te Leren

Dit studieboek bevat zowel theorie over Evalueren om te Leren als cases, voorbeelden, praktische uitwerkingen, instrumenten en richtlijnen voor de toepassing ervan in de dagelijkse onderwijspraktijk. Bij de samenstelling is ook rekening gehouden met de generieke kennisbasis voor de lerarenopleiding op het gebied van toetsing en evalu- atie. Hoewel het boek zich vooral richt op evalueren in het basisonderwijs, is het ook een belangrijke actuele bron van informatie voor (aanstaande) leraren in het voortge- zet of secundair onderwijs. Het beeld van de klimmer op het omslag staat symbool voor de weg die de leerling moet afleggen om zijn leerdoel te behalen. Dit boek gaat er immers van uit dat dit niet alleen de taak is van de leraar, maar dat leerlingen daar zelf ook een belangrijke rol in spelen. Door zelfreflectie, feedback van de leraar en evaluatie door medeleer- lingen worden zij zich meer en meer bewust van hun eigen leerproces en krijgen zij aanwijzingen voor het zetten van de volgende stap op weg naar het bereiken van het leerdoel; als een jonge klimmer die stap voor stap stabiele steunpunten zoekt op weg naar boven. De klimmer moet zelf naar boven, maar is wel gezekerd aan een lijn die veiligheid en richting geeft. Tot slot een woord van dank. Dit boek is tot stand gekomen dank zij de medewer- king en inzet van velen. Zonder anderen tekort te doen willen we een paar collega’s noemen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd. We willen een speciaal woord van dank richten aan Harm Tillema, die het initiatief heeft genomen tot het schrijven van dit boek. Daarnaast was dit boek niet tot stand gekomen zonder de inzet van de vele auteurs die hun bijdragen hebben geleverd. Het was een bijzondere uitdaging om een samenwerking te realiseren tussen de academische wereld en de lerarenopleiding. Verschillende hoofdstukken zijn geschreven door academici en docenten of lectoren verbonden aan lerarenopleidingen. In het bijzonder willen we Eline Ossevoort bedan- ken voor haar feedback op en input bij hoofdstuk 2. Diana Baas en Simon Beausaert zeggen we dank voor hun bijdragen aan het becommentariëren van de teksten. Ten slotte willen we uitdrukkelijk Ine Snijkers bedanken. Zij heeft het laatste jaar met veel zorg en toewijding niet alleen een belangrijk aandeel gehad in het becommentariëren van de teksten, maar ook de technische redactie en opmaak van de tekst voor haar rekening genomen. Wij zijn haar daarvoor zeer erkentelijk.

16

Made with