Jos Castelijns, Mien Segers en Katrien Struyven - Evalueren om te leren

Inleiding

Ludo Heylen geeft in hoofdstuk 8 (Evalueren van projectwerk) een beschrijving van wat projectwerk inhoudt en hoe dit past bij veranderende opvattingen over leren. In veel scholen werken leerlingen aan projecten. Projectwerk biedt een rijke bron aan informatie over de kennis, vaardigheden, en attitudes die leerlingen ontwikkelen. Pro- jectwerk is bij uitstek geschikt om evaluatie te integreren in het onderwijsleerproces. Dit hoofdstuk besteedt vooral aandacht aan het evalueren van projectwerk en biedt hiervoor een kader met praktische richtlijnen. In hoofdstuk 9 gaan Christine Espin, Miya Miura Wayman en Heather Campbell in op een specifieke toepassing van Evalueren om te Leren, namelijk de Continue voort- gangsevaluatie (CVE). Door middel van CVE wordt de leerontwikkeling van leerlingen in een specifiek domein continu bijgehouden. Tijdens het leren wordt kwantitatieve informatie over de vorderingen verzameld en ge├»nterpreteerd, en worden op basis hiervan voortgangsbeslissingen genomen. Aan de hand van voorbeelden wordt dui- delijk gemaakt wat CVE is en hoe ze in de praktijk gebruikt kan worden. Deel 3 van dit boek bevat drie hoofdstukken die een meer algemeen karakter heb- ben. Hoofdstuk 10 is geschreven door Ron Pat-El en Merel van der Poel en handelt over Opvattingen van leerkrachten over Evalueren om te Leren. Hoe leerkrachten denken over Evalueren om te Leren, heeft een belangrijke invloed op de wijze waarop zij evaluatie vormgeven in hun dagelijkse klaspraktijk. Kritisch reflecteren op hoe je als leerkracht evaluatie inricht in je klas vereist dat je kritisch kijkt naar je eigen opvat- tingen. De auteurs bespreken verschillende opvattingen over Evalueren om te Leren. Ook bieden zij een praktisch instrument dat leerkrachten kunnen gebruiken om te onderzoeken welke opvattingen zij hebben over Evalueren om te Leren. Hoofdstuk 11 gaat over Educatief partnerschap: Evalueren om te Leren met ouders. In dit hoofdstuk gaan Ron Oostdam en Jos├ę van Loo in op de wijze waarop school en ouders kunnen samenwerken rondom Evalueren om te Leren. Als leerkrachten andere vormen van evalueren toepassen, vraagt dat om een zorgvuldige communicatie met ouders. Maar scholen kunnen nog verder gaan. Zij kunnen ouders actief betrekken bij Evalueren om te Leren en daarmee ook bij het leerproces van hun kinderen: educatief partnerschap. Wat houdt educatief partnerschap in en hoe pak je dat aan? Welke mogelijkheden zijn er en wat zijn valkuilen? Op deze vragen biedt dit hoofdstuk een antwoord. En tot slot: onderwijs dient aan kwaliteitsstandaarden te voldoen, zo ook evaluatie. In hoofdstuk 12 (Kwaliteit garanderen in een context van Evaluatie om te Leren) be- schrijft Harm Tillema de kwaliteitseisen die aan Evalueren om te Leren moeten wor- den gesteld. Aan de hand van een praktisch voorbeeld wordt ingegaan op de vraag: hoe kunnen leerkrachten in hun eigen praktijk nagaan of aan die eisen wordt vol- daan? Deze vraag wordt stap voor stap beantwoord, namelijk bij het bepalen van de doelen en de functie van de evaluatie, het afbakenen van de inhoud, het vaststellen van beoordelingsnormen en -eisen, de keuze van geschikte instrumenten, het vast- stellen van scoreregels, het nemen van beslissingen over de behaalde prestatie en de terugkoppeling van de resultaten naar de leerlingen.

15

Made with