Hans van der Heijde, Luuk Kampman en Klaas Bruin - Culturele diversiteit in de klas

Voorwoord bij de zesde, geheel herziene druk

De eerste druk van dit boek verscheen in 1995, onder de titel Intercultureel on- derwijs in de praktijk . Nu, eenentwintig jaar later, beleeft het een zesde druk. Die is in zo veel opzichten anders dan voorgaande drukken dat voor een nieuwe titel is gekozen: Culturele diversiteit in de klas . Nederland is veranderd, het denken over de multiculturele samenleving is veranderd, en het Nederlandse onderwijs is veranderd. Al die veranderingen hebben hun weerslag gehad op de inhoud, omdat we ons steeds hebben gericht op het onderwijs van nu en van de naaste toekomst. Demografische en andere gegevens over de Nederlandse samenleving zijn ge- actualiseerd (met dank aan met name het cbs en het scp). Het hoofdstuk over onderwijsbeleid met betrekking tot intercultureel onderwijs is gesneuveld, omdat het zelfs in geactualiseerde vorm voornamelijk geschiedschrijving bleek te wor- den. Natuurlijk is ook zulke geschiedschrijving belangrijk, maar die eist een ander boek. Wat nog rest aan relevant beleid is ondergebracht in andere hoofdstukken. In theoretisch opzicht is dit boek nog steeds vrijwel hetzelfde als dat van 1995, want er mag dan veel veranderd zijn, veel blijft ook hetzelfde. De hoofd- stukken die handelen over het zuiver omgaan met verschillen en overeenkom- sten tussen (groepen) mensen en die gebaseerd zijn op inzichten ontleend aan de sociale wetenschappen – met name de sociale psychologie, de sociologie en de culturele antropologie – zijn weliswaar verbeterd waar we dat nodig achtten, maar verschillen als het om hun strekking gaat niet van die van eenentwintig jaar geleden. Eén verandering mag hier niet ongenoemd blijven. In plaats van twee staan er nu drie auteursnamen op de omslag: Hans van der Heijde, Luuk Kampman en Klaas Bruin. Klaas Bruin, inmiddels gepensioneerd, zag af van deelname aan het herzien en schrijven van teksten voor deze zesde druk. Luuk Kampman, antro- poloog en lerarenopleider, nam zijn plaats in. Ten slotte het volgende: sommige gebruikers van eerdere drukken, studenten en docenten van pabo’s en lerarenopleidingen, hebben de moeite genomen hun ideeën en suggesties voor verbeteringen aan ons kenbaar te maken. Daar zijn we hun zeer erkentelijk voor, zij het dat we niet alle suggesties konden of wilden overnemen. Hans van der Heijde, najaar 2015

Made with