Hans van der Heijde, Luuk Kampman en Klaas Bruin - Culturele diversiteit in de klas

Deel 1  De Nederlandse samenleving en culturele diversiteit

‘Education cannot compensate for society’, stelde Basil Bernstein in 1970, en die onderwijssociologische stelling onderschrijven wij met kracht. Dat betekent dat de doelstellingen die hiervoor in vraagvorm werden gefor- muleerd, alleen gehaald kunnen worden als daar maatschappelijk draagvlak voor is. Anders gezegd: de maatschappij moet dat ook willen. Louter rationeel be- schouwd zou dat niet moeilijk mogen zijn: aangezien de maatschappij als geheel er beter van wordt, wordt het voor (vrijwel) iedereen beter. Helaas kenmerkt publieke meningsvorming zich lang niet altijd door rationele overwegingen en argumenten, en het gebrek daaraan komt bijna nergens zo sterk tot uiting als juist rond de thema’s die dit boek behandelt. Nogmaals, wij verwachten niet dat onderwijs dat erin slaagt ondanks alle maatschappelijke verwarring op verstandige en redelijke wijze werk te maken van het streven naar die doelstellingen, de maatschappij een effectieve, goed op- gevolgde les leert. Wij zijn echter wel van mening dat er niets onredelijks is aan onze eis dat de school en de leraren niet alleen vol goede bedoelingen, maar ook zuiver en redelijk met deze thematiek omgaan. Voor de individuele leraar bete- kent dat in eerste instantie, concreet gezegd, het goed kunnen beantwoorden van de volgende twee vragen: ‘Hoe ga ik op een juiste wijze om met een leerling- populatie die cultureel divers is?’ en ‘Wat doe ik in mijn lessen aan het thema culturele diversiteit?’

32

Made with