Hans van der Heijde, Luuk Kampman en Klaas Bruin - Culturele diversiteit in de klas

1  Verkenning

Veel mensen zijn onbekend met het juridisch belangrijke onderscheid tussen ‘vluchtelingen’ en ‘asielzoekers’ en gooien beide groepen gemakzuchtig op één hoop. De lezer van dit boek niet (meer). 4 Zoek een antwoord op de volgende vragen: Mogen in Nederland verblij- vende asielzoekers betaald werk verrichten? Vallen in Nederland verblij- vende kinderen van asielzoekers onder de Nederlandse leerplichtwet? Is het leerrecht van toepassing voor (niet-leerplichtige kinderen van) asielzoekers? Welke voorzieningen treft het Nederlandse onderwijs voor schoolgaande kinderen van asielzoekers? Begripsmatig is het hele Nederlandse debat over de multiculturele samenleving een rommeltje. Verwarring en verwardheid zijn de troefkleuren, op elk niveau: aan de borreltafel, in het onderwijs en in de politiek. Wat werkelijk discriminatie is wordt maatschappelijk nauwelijks als zodanig herkend en erkend, maar wie een kwinkslag maakt die door een ander als kwetsend zou kunnen worden er- varen, loopt zomaar het risico van discriminatie te worden beticht. Wat precies wordt bedoeld met ‘integratie’ en ‘inburgering’ en hoe die begrippen zich ver- houden tot de principes van de rechtsstaat blijft volkomen onduidelijk, zelfs in de toelichting van toenmalig minister Verdonk, die in 2006 de Wet inburgering nieuwkomers van een aantal wijzigingen voorzag. Dit boek zal het eerdergenoemde rommeltje niet kunnen opruimen. Wel hebben we steeds geprobeerd zulke begrippen zo zuiver mogelijk te definiëren en de discrepanties aan te geven tussen die definities en de slordige wijze waarop die begrippen in het publieke debat vaak worden gebruikt. De veelheid aan aanduidingen en de veranderingen daarin leiden gemakkelijk tot misverstanden. Maar niet goed nadenken doet dat nog vaker. Een mooi voorbeeld daarvan liet een persbericht uit 2005 zien. In dit persbericht werd melding gemaakt van onderzoek naar de toekomstige demografische samen- stelling van Amsterdam. Volgens het stuk toonde dat onderzoek aan dat het bevolkingsaandeel van allochtonen in Amsterdam in 2040 gegroeid zou zijn naar zeker 60 procent. Voornaamste verklaringen voor die stijging: de hogere geboortecijfers onder allochtonen en het wegtrekken van autochtonen. Wat werd hier over het hoofd gezien? Dat een flink deel van de mensen die in 2005 nog allochtonen konden worden genoemd omdat ze tot de eerste, tweede en derde (de laatste onder voorwaarden) generatie immigranten behoorden, in 2040 nakomelingen zullen hebben die tot latere generaties behoren. Volgens de definitie zullen dat dus autochtonen zijn. En los van die definitie zullen zij zichzelf niet als allochtonen, maar als autochtonen beschouwen, en het zou best kunnen dat zij door anderen ook niet meer als allochtonen worden geïdentifi- ceerd.

29

Made with