Marius Hogendoorn - Communicatieonderzoek

www.communicatieonderzoek.nl

De website www.communicatieonderzoek.nl heeft een essentiële onder- steunende functiebij dit boek. Debelangrijkste elementen vandewebsite zijn: SiteNotes Opveel plaatsen indit boek zijn indemargemarkeringenopgenomendie verwijzennaarspecifiekepagina’sop internet, diebestaanuiteenQR-code eneennummer: deSiteNotes. Als jezo’nmarkering tegenkomtkun je twee dingendoen: 1 Bekijkdepaginaop jecomputer: Ga naar www.communicatieonderzoek.nl . Onder hetmenu ‘Boek’ vind jebijdepaginaSiteNoteseengenummerde lijstmet linksnaar internet- pagina’s.HetnummervandeSiteNotegeeft aanwelke link jemoetheb- ben. 2 Bekijkdepaginaop je smartphone/tablet: Scan de QR-code van de betreffende SiteNote met de scanner op je smartphone/tablet. Databasemetonderzoeksinstrumenten De website bevat een doorzoekbaar overzicht van een groot aantal ‘ge- merkte’ en gestandaardiseerde instrumenten voor communicatieonder- zoekdiedoordeonderzoeksbureauswordenaangeboden. De figuur opde volgendepagina is een schematischeweergave vandebe- langrijksteelementenvandewebsite.

Made with