Marius Hogendoorn - Communicatieonderzoek

Voorwoordbij de zesde, herzienedruk

Deeerstedrukvandezeuitgave isbeginnegentiger jarenontstaan. Dit ge- beurde destijds vanuit mijn behoefte om enige structuur te scheppen in een veldwaarover tot op dat moment alleen nog zeer versnipperdwerd gepubliceerd.Hetwasdeperiodewaarin ikdebasis legdevoorhet advies- bureauDeUilenkamer, het bureaudat nog steeds eenbelangrijke pijler is voormijn relatiemetdeprofessionelepraktijkvandit vakgebied. Warendeeerstedrukkenvoornamelijkgerichtophet structurerenvanhet kennisveld, in latere drukken heb ik de gelegenheid gehad om ook zaken toe te voegen die inmijn advieswerk hun waarde hadden bewezen. Met name de paragrafen over het gebruik vandoelstellingen en indicatoren in de communicatie vindenhier hun oorsprong. Deze zijndan ook exponen- ten vande voortgaande professionalisering vanhet communicatievak, be- kekenovereenperiodevanbijna twintig jaar. Bijdevierdedruk, die in2003verscheen,wasookdeopkomstvan internet een dwingende factor voor belangrijke herzieningen en aanvullingen van de tekst. Dezehaddenzowel betrekkingophet toennognieuwe communi- catiemedium zelf als object van studie, als ook opdemogelijkheidomhet web te gebruiken voor nieuwe onderzoeksmethodes zoals webenquĂȘtes. Sinds de vierde drukwordt deze uitgave ook ondersteundmet een eigen website: www.communicatieonderzoek.nl . Deze zesde herdruk ten slotte vereiste met name aanvullingen als gevolg van twee belangrijke nieuwe ontwikkelingen: in de webwereld de opkomst van social media en in de beleidsmatigesfeerhet toenemendebelangvanaccountabilityvandecom- municatiefunctie. Ikwilopdezeplekgraag iedereenuitmijnrelatie-envriendenkringbedan- kenvoorde coulancediezijmetmij hebbengehadgedurendedeperioden waarinde samenstellingvandit boekhun regelmatigdeaandacht ontnam die zij eigenlijk verdienden. Daarnaast ben ik uiteraard ook veel mensen erkentelijk voor het kritische, inhoudelijke commentaar dat ik op de ver- schillende versies van de tekst hebmogen ontvangen. Ik denk dan vooral aandecursistenvandiverseopleidingenwaarvoor ikdelenvanditboekals verplichte stof hadaangemerkt. Ik schat dat het rond 1989 is geweest dat ik eenmij bekende uitgever beldeovermijneerstevoorzichtige ideeomeenopdepraktijkgerichtboek over communicatieonderzoek te schrijven. Ikheb toenopgeenenkelema-

Made with