Marius Hogendoorn - Communicatieonderzoek

1

Communicatiealsonderwerpvan onderzoek

1.1

Inleiding Indithoofdstuk richtenweonsopdebeschrijvingvandehoofdpuntenvan enkele belangrijke noties uit de communicatietheorie die relevant zijn in het kader vanpraktijkgericht onderzoek.We besteden aandacht aan com- municatieals fenomeen, aanhet belangervanvoororganisatiesenorgani- satiebeleid en aandeverschijningsvormenvan communicatie inorganisa- ties. Communicatieals fenomeen Het hier besproken onderzoek heeft communicatie als onderwerp. Com- municatiemaaktdeel uit vanvrijwel al hetmenselijkhandelen,waarbijwe zowel op verbale als opnon-verbale vormen van expressiedoelen. Filoso- fendoenhunwerkmet taal,designersdrukkenhunbedoelingen invormen uit, modeontwerpers spreken via hun stofcreaties en in de kunstwereld zienwe nog veel meer uitingsvormen doormiddel van bijvoorbeeld verf, klankenbeweging.Dezemediadragenoverhetalgemeenbewustgeprodu- ceerdeboodschappenuit.Alswedaarnaastookallesignalen inachtnemen dieonbewustwordenafgegeven, danzal hetduidelijkzijndat communica- tie iets iswaaraanweniet kunnenontsnappen.

1.2

19

Made with