Marius Hogendoorn - Communicatieonderzoek

Communicatieonderzoek

In het tweede deel van de uitgave behandelenwe een aantal belangrijke theoretischeenpraktischezakenuithetonderzoeksveld. Inhoofdstuk6en 7komenhetonderzoeksprincipeenhetonderzoeksprocesaanbod.Hoofd- stuk8gaat inopeenaantal praktischeaspectenvandeuitvoeringvanon- derzoek. Deel III tenslottebevat eenuitgebreidhoofdstukmet eenoverzicht van veel verschillende vormen van communicatieonderzoek zoals die in de praktijk voorkomen, alle kort beschreven aan de hand van een uniforme structuur. Tenslottebeschrijvenwe inBijlage1nogeenaantal organisatiesdie in- teressantkunnenzijnvoorcommunicatieonderzoekers, enwordt inBijlage 2eenoverzicht gegevenvandeSiteNotes. Op sommige plaatsen noemenwe ter illustratie of verduidelijking namen van (onderzoeks)organisaties of -producten. Wij benadrukken hiermee geenenkel kwalitatief oordeel tewillengeven.

16

Made with