Marius Hogendoorn - Communicatieonderzoek

Inleiding

Auteurs zeggenwel eens dat zij van hun onderwerp alleen het topje van de ijsbergkunnen laten zien: het is immersonmogelijkomhet heleonder- zoeksterrein tot in het kleinste detail te behandelen. In Communicatieon- derzoek permitterenwij het onsomhieropeenkleinenatuurkundigevari- atie temaken, door één topje te tonen van twee ijsbergen. Het topje is het veld van communicatieonderzoek, de ijsbergen zijn de studievelden van enerzijds de communicatietheorie en anderzijds de onderzoeksmethodo- logie. Dit boek behandelt verschillendemanieren om – op systematische wijze–gegevens teverzamelenen teanalyseren.Ookkomenallerlei aspec- tenvanhet communicatieprocesvanorganisatiesaanbod. Het doel vandit boek is een inleiding tegevenopeen zeer gespecialiseerd werkterrein.Wij trachteneenantwoord tegevenopdevragen ‘Wat iscom- municatieonderzoek?’ en ‘Welke raakvlakken heeft communicatieonder- zoekmetdepraktijkvandecommunicatieprofessional?’ Deze inleiding is bestemdvoor communicatiepractici op stafniveau. De studie wil waardevolle informatie verschaffen voor communicatiemana- gersdiehunbeleidwillenverbeterenmet behulpvanonderzoek.Wij stre- ven ernaar hun een indruk te geven van de veelzijdigheid van het veld en vandemogelijkhedendieerzijnomonderzoek tedoennaarcommunicatie van organisaties. Het boek is niet bestemd als handleiding om zelf onder- zoekuit tevoeren. Daarnaast is het boek gericht op studenten aan communicatieoplei- dingen.Wijwillenhun inzicht geven indeprofessionele instrumentendie practici tot hun beschikking hebben bij de analyse van communicatiepro- blemendiezij inhunberoep tegenkomen. Het boek is opgebouwd uit drie delen. In het eerste deel ligt de focus op de analysevande relatie tussen communicatie enonderzoek. Hoofdstuk1 behandelt eenaantal aspectenvancommunicatie inhet algemeenenperkt het terreinafdat inditboekbeschrevenwordt. Inhoofdstuk2gaathetover de relatie tussen twee fenomenen: ‘communicatie’ en ‘onderzoek’. In het derdehoofdstukbehandelenwij de functievan informatieende inpassing van onderzoek in het communicatiebeleid van een organisatie. Een speci- fiek enbelangrijkonderdeel daarvan, de doelstellingen ende effecten van communicatie, komen aan bod in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 beschrijft een aantal indelingenvancommunicatieonderzoek, tevinden inde literatuur.

15

Made with