Marius Hogendoorn - Communicatieonderzoek

6.6 Praktijkgericht onderzoekenhetbeleidsproces 120 6.7 Toepassingenvanonderzoek: beschrijven, verklarenenevalueren 122 6.8 Experimenten 124 6.9 Kwantitatief enkwalitatief onderzoek 124 6.10 Ten slotte 125 7 Hetonderzoeksproces 127 7.1 Inleiding 127 7.2 Deprobleemstelling 127 7.3 Deonderzoeksopzet 131 7.4 Vaststellenvande informatiebehoefte 132 7.5 Verzamelengegevens: primaireen secundairebronnen 133 7.5.1 Secundairebronnen 133 7.5.2 Primairebronnen 135 7.6 Kwalitatief onderzoek 136 7.7 Kwantitatief onderzoek 140 7.8 Objectievemeetmethoden 144 7.9 Steekproef, panelsen respons 145 7.10 De rapportage 148 8 Uitvoeringvanonderzoek 151 8.1 Inleiding 151 8.2 Bruikbare resultaten 151 8.3 Projectmatigeaanpakvanonderzoek 153 8.4 Uitbestedingvanonderzoek 156 8.5 Structuurvanhet onderzoeksaanbod:maatwerkof standaard 161 8.6 Kostenvanonderzoek 162 8.7 Registreren 164 8.8 Internationaal onderzoek 164 8.9 Privacybescherming 165 8.10 Typenorganisaties 167 8.10.1 Interneonderzoeksafdelingen 167 8.10.2 Externe (markt)onderzoeksbureaus 167

Made with