Catalogus 2015 - NT2 & Inburgering

NT2-vaardigheden

NT2-vaardigheden

Samen lezen Oefenen met lezen van A1 naar A2

Verder lezen Leesteksten voor anderstaligen

BETER LEZEN Cursus voor beginnende volwassen lezers in het Nederlands

Elizabeth Termeer

Marilene Gathier & Dorine de Kruyf

MARILENE GATHIER & DORINE DE KRUYF

Volwassenen die een alfabetiseringscursus volgen of hebben gevolgd, zijn vaak nog zwakke lezers. Extra leestraining is voor hen noodzakelijk om niveau A2 te kunnen bereiken, en voor NT2-leerders om de inburgering met succes af te kunnen ron- den. Ook voor autochtone laaggeletterden is oefenen met lezen geen overbodige luxe. Samen lezen is een oefenboek voor lezen, waarin de onderwer- pen uit KNS centraal staan. De cursisten trainen zo hun leesvaar- digheid en oefenen tegelijkertijd impliciet en op een ontspan- nen manier met de woordenschat van het inburgeringsexamen.

Verder lezen is een boek met leesteksten voor (jong)volwassen cursisten die in het Nederlands gealfabetiseerd zijn en voor NT2-cursisten met een langzaam tot normaal leertempo. Het is een vervolg op het leesboek Beter lezen – Tekstboek , de teksten zijn zowel langer als een graadje moeilijker. Bij elke leestekst zijn een paar begripsoefeningen, woordenoefeningen en gespreks- vragen opgenomen. Verder lezen kan gebruikt worden naast reguliere NT2-methodes. De teksten zijn geschreven binnen NT2-niveau A1; na twee tot drie maanden NT2-onderwijs of na een alfabetiseringscursus kunnen de cursisten met Verder lezen beginnen.

ERK ALFABETISERING

Beter lezen - Tekstboek

Beter lezen is een leescursus voor alfabetiseringsgroepen en langzaam lerenden in het NT2-onderwijs. De teksten zijn een- voudig, oplopend naar niveau A1, maar houden rekening met de interesses van volwassenen. Zo wordt de motivatie voor het lezen behouden en maken cursisten de nodige ‘leeskilometers’. Beter lezen bestaat uit een tekstboek en twee oefenboeken. De 42 korte teksten in het Tekstboek worden verhelderd met illus- traties. Oefenboek 1 geeft oefeningen bij tekst 1 t/m 21 uit het tekstboek, en Oefenboek 2 bij tekst 22 t/m 42. Met de oefenboe- ken werken cursisten aan tekstbegrip en woordenschat. Per tekst zijn er oefeningen op verschillende niveaus. Differentiatie is dus mogelijk. Omdat de teksten kort zijn, is het mogelijk ze groeps- gewijs te behandelen. Deze cursus is bedoeld als verrijkingsstof naast een algemene alfabetiserings- of NT2-methode.

Marilene Gathier & Dorine de Kruyf

docentenhandleiding

docentenhandleiding

De verhalen vormen samen één verhaal , bevatten humor en zijn rijk geïllustreerd.

ERK VANAF A1-MIN

2011, 4e druk

77 pp.

€ 12,50

2003, 2e druk

232 pp.

€ 18,50

ISBN 978 90 469 0243 1

ISBN 978 90 6283 378 8

Leerwoordenboek Nederlands

Het boek geeft een inkijk in het fictieve plaatsje Kaasdorp en zijn inwoners. De verhalen vormen samen één verhaal, bevatten hu- mor en zijn rijk geïllustreerd, waardoor de cursisten de teksten met plezier zullen lezen; in groepjes, klassikaal of zelfstandig. Door de witregels in de teksten is duidelijk hoe de leesbeurten verdeeld kunnen worden.

Beter lezen - Oefenboek 1

Marilene Gathier & Dorine de Kruyf

Marilene Gathier & Dorine de Kruyf

Het Leerwoordenboek Nederlands is een basiswoordenboek Nederlands voor beginnende NT2-cursisten. Het behandelt gro- tendeels hoogfrequente woorden, afkomstig uit de gangbare NT2-basismethoden. Daarnaast zijn woorden opgenomen die niet in methodes staan, maar wel van belang zijn voor de cur- sisten, bijvoorbeeld ‘inburgeren’ en ‘website’. Dit woordenboek geeft van alle trefwoorden een omschrijving en/of een synoniem of tegenstelling, en een voorbeeldzin. Sommige woorden wor- den verduidelijkt met illustraties. Verder is schrijfruimte opgeno- men voor een aantekening (in de moedertaal). Net gestarte en langzaam lerende cursisten hebben met dit Leerwoordenboek Nederlands eindelijk een woordenboek dat zij echt kunnen gebruiken.

2011, 3e druk

111 pp.

€ 14,50

ISBN 978 90 469 0244 8

Beter lezen - Oefenboek 2

Marilene Gathier & Dorine de Kruyf

online studiemateriaal, docentenhandleiding

online studiemateriaal, docentenhandleiding

ERK VANAF A1

ERK VANAF A1

2011, 3e druk

96 pp.

€ 14,50

2011

96 pp.

€ 23,00

2005

296 pp.

€ 22,00

ISBN 978 90 469 0245 5

ISBN 978 90 469 0271 4

ISBN 978 90 6283 444 0

14

15

Made with