Brochure sociaal werk & pedagogiek

SOCIAAL WERK & PEDAGOGIEK 2023

WORDT HERZIEN

DE BREDE BASIS VAN HET SOCIAAL WERK Grondslagen, methoden en praktijken

Marcel Spierts, Ard Sprinkhuizen, Marc Hoijtink, Ed de Jonge & Lia van Doorn Het sociaal domein speelt zich af tegen een complexe achtergrond van organisatorische contexten, professionele disciplines en individuele, sociale en maatschappelijke vraagstukken. Hierdoor dreigt het zicht op een gemeenschappelijke basis snel verloren te gaan. De herziening van De brede basis van het sociaal werk biedt inzicht in een geactualiseerde selectie van methoden en praktijken, met focus op gemeenschappelijke grondslagen, ook op het snijvlak van zorg en welzijn en gaat in op recente thema’s zoals de energietransitie. ca. € 42,50 (incl. online studiemateriaal) | ca. 360 pagina’s | 2e druk, zomer 2023 ISBN boek 9789046908143 | ISBN e-book 9789046970812 GEDRAGSVERANDERING VANUIT POSITIEVE GEZONDHEID Samenspel tussen zorg en welzijn John Dierx, Cindy de Bot, Andrea Steuns & Marleen Mares Vanuit de praktijk is er steeds meer aandacht voor het concept ‘Positieve Gezondheid’ als uitgangspunt voor gezondheidsbevordering. Dit concept benadrukt het welbevinden van mensen in plaats van het ziek zijn en gaat uit van zingeving en de wensen en behoeften van de cliënt. Gedragsverandering vanuit Positieve Gezondheid helpt (toekomstige) gezondheids- en welzijnsprofessionals Positieve Gezondheid toe te passen door middel van intensieve samenwerking tussen de verschillende betrokken disciplines.

€ 24,50 (incl. online studiemateriaal) | 176 pagina’s | 2022 ISBN boek 9789046908273 | ISBN e-book 9789046970263

PROFESSIONELE AUTONOMIE IN SOCIAAL WERK Een model voor verantwoord handelen Jurja Steenmeijer

Hoe kun je als sociaal professional de mensen met wie je werkt het beste tot hun recht laten komen en tegelijkertijd op een autonome en verantwoordelijke wijze omgaan met kaders zoals wetgeving, beleid en professionele standaarden? Dit boek leert je om je eigen werkwijze goed te onderbouwen. Het boek, waarin de nieuwe beroepscode is verwerkt, introduceert een model met handelingskaders en een handig schema, aangevuld met uitgebreid online studiemateriaal om je verder te verdiepen.

€ 25,95 (incl. online studiemateriaal) | 240 pagina’s | 2022 ISBN boek 9789046907658 | ISBN e-book 9789046969649

OOK INTERESSANT

Ontwerpen voor zorg en welzijn

Praktijkonderzoek in zorg en welzijn

Sociaal werk in de digitale samenleving

€ 33,95 (incl. online studiemateriaal) 301 pagina’s | 2020 ISBN boek 9789046906910 ISBN e-book 9789046968291

€ 25,50 (incl. online studiemateriaal) 212 pagina’s | 2019 ISBN boek 9789046906590 ISBN e-book 9789046967621

€ 37,95 (incl. online studiemateriaal) 352 pagina’s | 3e druk, 2019 ISBN boek 9789046906606

NIEUW

BASISBOEK METHODISCH WERKEN IN HET SOCIAAL DOMEIN Theorie, visie en toepassing Barbara Buijten Methodisch werken is een fundamenteel onderdeel van het werk als sociaal professional. Tegelijkertijd kunnen organisatorische wisselingen of tijdelijkheid van beleid een vaste, cyclische wijze van denken en handelen bemoeilijken. De nieuwe uitgave Basisboek methodisch werken in het sociaal domein helpt om continuïteit in het sociaal werk te borgen door een brede, overkoepelende visie op methodisch werken en door het uitwerken van een praktische en stapsgewijze toepassing daarvan. Zo kan de (aankomende) sociaal professional zich niet alleen actief inzetten voor een duurzame relatie met de cliënt, maar ook voor een uniforme en sterke identiteit van het beroep, waarbinnen verantwoord en bewust wordt gehandeld. Het eerste deel van het boek geeft een overzicht van het sociaal werk en het belang van methodisch werken in het sociaal domein. In deel twee komen theorieën aan bod die methodisch werken vanuit verschillende perspectieven belichten, gevolgd door visie en visievorming en methodisch maatwerk. Het derde deel verbindt theorie met de praktische toepassing van methodisch werken. Het algemene model voor methodisch werken wordt gepresenteerd, waarna de verschillende fasen worden uitgewerkt in een heldere en stapsgewijze aanpak. Het boek wordt afgesloten met een hoofdstuk over evaluatie en reflectieve praktijkvoering. Er is een bijbehorende website met reflectieopdrachten en verdiepende artikelen. Samen met het boek kan iedere sociaal professional, ongeacht de doelgroep of het werkgebied, zorgvuldig, verantwoord en op een methodische wijze het werk uitvoeren.

VRAAG JE DOCENT EXEMPLAAR AAN OP COUTINHO.NL

ca. € 34,90 (incl. online studiemateriaal) ca. 300 pagina’s | Voorjaar 2023 ISBN boek 9789046908204 ISBN e-book 9789046970867

OOK INTERESSANT

Krachtwerk Methodisch werken aan participatie en zelfregie

Dichterbij de basis Methodisch werken in het sociale domein

Kan ik daar wat aan doen? Denken over professioneel handelen in zorg en welzijn

€ 34,95 (incl. online studiemateriaal) 296 pagina’s | 2016 ISBN boek 9789046905197 ISBN e-book 9789046963616 Ook in het Engels verkrijgbaar

€ 25,95 (incl. online studiemateriaal) 180 pagina’s | 2017 ISBN boek 9789046905463 ISBN e-book 9789046963869

€ 48,50 (incl. online studiemateriaal) 408 pagina’s | 2018 ISBN boek 9789046905999 ISBN e-book 9789046964361

Impact vanuit veerkracht Marlies Jellema Het ontwikkelen van een professionele houding in mensgericht werken NIEUW

IMPACT VANUIT VEERKRACHT Het ontwikkelen van een professionele houding in mensgericht werk Marlies Jellema Professionals in een mensgericht beroep zijn in de eerste plaats zelf ook mens. Hierdoor kunnen ze vanuit compassie en gelijkwaardigheid met de ander omgaan, hierdoor kunnen ze ‘er zijn’. Bewustzijn van deze verbinding vormt de basis van een professionele houding. Het ontwikkelen van zo’n attitude betekent doorgroeien als mens tot professional. De nieuwe uitgave Impact vanuit veerkracht geeft vanuit de positieve psychologie een actuele visie op de ontwikkeling van een effectieve beroepshouding weer, zoals leren omgaan met prestatiedruk. Daarnaast geeft het praktijkgerichte boek inzicht in hoe een professionele houding vanuit de reeds aanwezige potentie verder ontwikkeld kan worden. De theorie wordt geïllustreerd met concrete voorbeelden en casussen uit de praktijk. Het boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt toegelicht wat een professionele houding inhoudt en waarom het bewustzijn en het ontwikkelen van deze houding belangrijk is voor het welzijn van de professional én voor de effectiviteit van het werk. Het schetst de huidige context en omgeving van de mensgerichte professional, rekening houdend met individuele factoren, zoals persoonlijke motivatie en waarden, en de invloed daarvan op de beroepsrol. In deel twee wordt middels een praktische handleiding beschreven wat de ontwikkeling van een beroepshouding kan opleveren in het werk. In elk hoofdstuk wordt een fundamenteel onderdeel van de professionele houding uitgewerkt. Onderwerpen als empathie, autonomie en authenticiteit komen aan bod. Elk hoofdstuk bevat reflectieopdrachten om het professioneel zelfbewustzijn te bevorderen. Het boek wordt aangevuld met een online omgeving waarin verdiepende opdrachten en beeldmateriaal te vinden zijn.

ONLINE VIND JE EXTRA VERDIEPING EN OEFENMATERIAAL

ca. € 25,50 (incl. online studiemateriaal) ca. 190 pagina’s | Voorjaar 2023 ISBN boek 9789046908433 ISBN e-book 9789046971918

OOK INTERESSANT

Professionalisering van sociaal werk Theorie, praktijk en debat in Nederland en Vlaanderen

Reflecteren Leren van je ervaringen als professional

Profileer jezelf als sociaal werker

€ 33,50 (incl. online studiemateriaal) 280 pagina’s | 2020 ISBN boek 9789046907177 ISBN e-book 9789046968826

€ 31,95 (incl. online studiemateriaal) 243 pagina’s | 2e druk, 2017 ISBN boek 9789046905777 ISBN e-book 9789046964170

€ 27,95 (incl. online studiemateriaal) 224 pagina’s | 2020 ISBN boek 9789046907160 ISBN e-book 9789046968819

NIEUW

PRAKTIJKBOEK RELATIONEEL WERKEN IN ZORG EN WELZIJN Het KEUVEL-kader als leidraad Greet Demesmaeker Professionals in zorg en welzijn gaan een relatie aan met mensen die behoefte hebben aan ondersteuning. In deze relatie worden hulp- of zorgvragers vaak op professionele afstand gehouden. Talloze onderzoeken wijzen echter uit dat de kans op een geslaagd begeleidingstraject groter is als er sprake is van een vertrouwensrelatie. Het Praktijkboek relationeel werken in zorg en welzijn biedt praktische en concrete handvatten om op een gelijkwaardige basis een relatie aan te gaan met de hulp- of zorgvrager. Daartoe introduceert de auteur het KEUVEL-kader: een acroniem voor de bouwstenen die uitnodigen tot een nabije en persoonlijke ontmoeting, van mens tot mens. Door deskundig te ‘keuvelen’ kunnen hulpverleners een vertrouwensband opbouwen. Het boek bestaat uit drie delen. Het eerste deel bevat een theoretische uiteenzetting van relationele mensbeelden. Ook worden de benaderingen besproken die samen met de relationele mensbeelden de basis hebben gelegd voor de ontwikkeling van het KEUVEL-kader. In het tweede deel worden de bouwstenen van het KEUVEL-kader verder uitgediept. De bouwstenen worden gekoppeld aan praktijkervaringen uit de brede sector van zorg en welzijn. Deel drie schetst reflectie als hefboom voor relationeel werken en persoonlijk-professionele nabijheid. Ten slotte wordt een overzicht gegeven van een aantal actuele kaders en methodieken die de relatie als uitgangspunt nemen. Bij dit boek hoort online studiemateriaal dat bestaat uit reflectievragen, beeldmateriaal en oefeningen. Ook wordt een printbaar bestand van het KEUVEL-kaartspel aangereikt als gespreksinstrument om te reflecteren op relationeel werken.

SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF OP COUTINHO.NL

ca. € 24,50 (incl. online studiemateriaal) ca. 200 pagina’s | Voorjaar 2023 ISBN boek 9789046908716 ISBN e-book 978904697268 7

OOK INTERESSANT

Relatiegerichte begeleiding

Praktijkboek presentie

Interprofessioneel communiceren in zorg en welzijn

€ 25,50 (incl. online studiemateriaal) 199 pagina’s | 2017 ISBN boek 9789046905470 ISBN e-book 9789046963876

€ 29,50 (incl. online studiemateriaal) 216 pagina’s | 2019 ISBN boek 9789046906514 ISBN e-book 9789046967546

€ 29,95 (incl. online studiemateriaal) 231 pagina’s | 2020 ISBN boek 9789046907269 ISBN e-book 9789046968901

WERKEN AAN MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE Praktijkboek voor zorg en welzijn Lies Korevaar & Jacomijn Hofstra (red.)

Werken aan maatschappelijke participatie leert (toekomstige) professionals niet alleen wat er moet gebeuren om mensen met participatieproblemen te ondersteunen, maar ook hoe zij dit in de praktijk vorm kunnen geven. Centraal staat de toepassing van de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) in specifieke praktijksituaties. Maatschappelijke thema’s als armoede, eenzaamheid en de toename van het aantal mensen die buiten de boot vallen en dak- en/of thuisloos worden komen aan de orde.

€ 25,50 (incl. online studiemateriaal) | 191 pagina’s | 2022 ISBN boek 9789046907931 | ISBN e-book 9789046970263

RECHT DOEN AAN SOCIALE PROFESSIONALS Goos Cardol

Sociale professionals zijn geen juristen, maar worden in hun werk wel geconfronteerd met problemen van cliënten waarbij juridische kennis een rol speelt. Daarnaast ligt aan de Beroepscode voor de sociaal werker een mensenrechtenperspectief ten grondslag. Mensenrechten bieden een belangrijk moreel houvast en fungeren als een kader voor het sociaal werk. Aan de hand van praktijksituaties maakt Recht doen aan sociale professionals de wereld van het recht toegankelijk voor (aanstaande) sociale professionals.

€ 27,95 (incl. online studiemateriaal) | 240 pagina’s | 2022 ISBN boek 9789046907153 | ISBN e-book 9789046968802

MAATWERK IN GEZONDHEID EN WELZIJN Praktische wijsheid van professionals in Evidence Based Practice Ria den Hertog, Jan S. Jukema, Nicole Ketelaar & Miriam Losse (red.)

Professionals in zorg en welzijn zijn gewend om tijdens de zorg voor en begeleiding van anderen te handelen in overeenstemming met geldende standaarden, richtlijnen en protocollen. Tegelijkertijd worden zij vaak geconfronteerd met een complexiteit die juist om maatwerk vraagt. Dit boek helpt om de beste begeleiding of oplossing te bieden in Evidence Based Practice, waarin de unieke situatie van de cliënt leidend is

voor de manier waarop de professional handelt. € 25,50 (incl. online studiemateriaal) | 189 pagina’s | 2022 ISBN boek 9789046908280 | ISBN e-book 9789046971598

OOK INTERESSANT

Armoede en bestaansonzekerheid Beleid en sociaal professionele aanpak

Leren door reflecteren in het forensisch sociaal domein Inzichten uit de begeleidingskundige praktijk

Vrijwilligersmanagement in het zorg- en veiligheidsdomein

€ 29,95 (incl. online studiemateriaal) 240 pagina’s | 2021 ISBN boek 9789046906941 ISBN e-book 9789046968314

€ 29,95 (incl. online studiemateriaal) 213 pagina’s | 2022 ISBN boek 9789046907696 ISBN e-book 9789046969700

€ 26,95 (incl. online studiemateriaal) 181 pagina’s | 2022 ISBN boek 9789046907467 SBN e-book 9789046969083

NIEUW

SEKSUEEL GEZOND Planmatig bevorderen van seksuele gezondheid en seksueel welzijn Paulien van Haastrecht & Ciel Wijsen Seksuele gezondheid is een belangrijk onderdeel van ieders mentale en fysieke welzijn. Professionals in zorg en welzijn kunnen hieraan bijdragen door niet alleen problemen en vragen van mensen rondom seksualiteit te signaleren en bespreekbaar te maken, maar juist ook door een verandering in de seksuele gezondheid teweeg te brengen. De nieuwe uitgave Seksueel gezond is daarbij een handreiking. Met dit boek krijgen (aankomende) professionals inzicht in de thematiek en context van het seksuele gezondheidsveld. Het biedt bovendien praktische aanwijzingen om verandertrajecten te organiseren en verandering te realiseren, zowel bij cliënten als binnen organisaties. Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat dieper in op het domein van bevordering van seksuele gezondheid. Er is aandacht voor maatschappelijke trends door de jaren heen, zoals het toenemende belang van sociale media. Ook ethische kwesties, preventie en de organisatie van de seksuele gezondheidszorg komen aan bod. Het tweede deel van het boek is gericht op het verkrijgen van vaardigheden die nodig zijn om verandering in de seksuele gezondheid gestalte te geven. Met aansprekende praktijkcasussen worden onderwerpen behandeld: van probleemsignalering en oplossingsrichtingen kiezen tot het maken van een plan van aanpak met een duurzaam karakter. Elk hoofdstuk is gekoppeld aan een online toolbox met reflectieopdrachten, verdiepende literatuur, interviews en video’s. Hiermee kan de (aankomende) professional direct aan de slag om een verandering op gebied van seksuele gezondheid in gang te zetten.

VRAAG JE DOCENT EXEMPLAAR AAN OP COUTINHO.NL

ca. € 34 , 50 (incl. online studiemateriaal) ca. 250 pagina’s | voorjaar 2023 ISBN boek 9789046908723 ISBN e-book 9789046972694

OOK INTERESSANT

Met nieuwe ogen Meervoudig kijken en verbinden in het sociale domein

Sterk met een vitaal netwerk Empowerment en de sociaal netwerkmethodiek

€ 40,50 (incl. online studiemateriaal) 351 pagina’s | 2017 ISBN boek 9789046905838 ISBN e-book 9789046964248

€ 43,50 (incl. online studiemateriaal) 461 pagina’s | 5e druk, 2018 ISBN boek 9789046905814 ISBN e-book 9789046964224

€ 36,50 (incl. online studiemateriaal) 343 pagina’s | 3e druk, 2020 ISBN boek 9789046906804 ISBN e-book 9789046968116

IDENTITEITSONTWIKKELING EN BEGELEIDING VAN JONGEREN Een praktijkgericht boek voor jeugdprofessionals Jacob de Wilde & Mariëlle Theunissen (red.) In de adolescentie ontwikkelen jongeren een identiteit; een belangrijk onderdeel van de eigen persoonlijkheid. Inzicht krijgen in de manier waarop identiteit gestalte krijgt is daarom essentieel voor iedereen die met jongeren werkt. In dit boek wordt de ontwikkeling van identiteit behandeld vanuit de vragen ‘wie ben ik’, ‘wat kan ik’, ‘wat wil ik’. Hiermee leren (aankomende) sociaal professionals theoretische en praktische kennis combineren en toe te passen bij de begeleiding van jongeren. ca. € 41,50 (incl. online studiemateriaal) | ca. 432 pagina’s | Voorjaar 2023 ISBN boek 9789046908099 | ISBN e-book 9789046970751 NIEUW

SAMEN OPVOEDEN Oriëntatie op pedagogische werkvelden Joris van Veen (red.)

Samen opvoeden zoomt vanuit de praktijk in op de vele werkterreinen van pedagogische professionals in het jeugddomein. De uitgave behandelt de diverse werkvelden in relatie tot de rollen en kerntaken die pedagogische professionals daar kunnen vervullen en benoemt de competenties en expertise waarover zij dienen te beschikken. Naast de werkvelden is er aandacht voor onderwerpen als interprofessionele samenwerking, integraal werken, participatie en preventie. € 36,50 (incl. online studiemateriaal) | 320 pagina’s | 3e druk, 2022 ISBN boek 9789046908150 | ISBN e-book 9789046970829 WERKEN IN WIJKTEAMS JEUGD Leonieke Boendermaker, Marjolijn Distelbrink, Roel van Goor & Trees Pels (red.) Wijkteams spelen een belangrijke rol in de ondersteuning van en zorg voor jeugd en gezin. Preventie en signaleren vormen een belangrijk onderdeel van de taak van wijkteams, net als het versterken van het opvoedkundig klimaat in de wijk en tijdig de juiste hulp inzetten. Wijkteams bieden vrij toegankelijke hulp en vormen de spil van de jeugdzorg. Werken in wijkteams jeugd gaat in op alle aspecten van het werken in een wijkteam: van het leren aansluiten bij ouders en jongeren en het werken in een interdisciplinair team tot de kaders vanuit de wet en het gemeentelijk beleid.

€ 25,95 (incl. online studiemateriaal) | 208 pagina’s | 2021 ISBN boek 9789046908129 | ISBN e-book 9789046970782

OOK INTERESSANT

Verandering door verbinding Handvatten voor de praktijk van de jeugdprofessional

Leefwerelden van jongeren Thuis, school, media en digitale cultuur

Talentgericht werken met kwetsbare jongeren Ontwikkelwerk, erkenningswerk, verbindingswerk

€ 31,95 (incl. online studiemateriaal) 263 pagina’s | 2018 ISBN boek 9789046906293 ISBN e-book 9789046967041

€ 33,50 (incl. online studiemateriaal) 256 pagina’s | 2e druk, 2019 ISBN boek 9789046906521 ISBN e-book 9789046967553

€ 31,95 (incl. online studiemateriaal) 252 pagina’s | 2016 ISBN boek 9789046904916 ISBN e-book 9789046963296

NIEUW

OUDERS, ONDERWIJS EN JEUGDZORG IN VERBINDING Integraal perspectief op kind en jongere Peter de Vries & Rob Gilsing (red.) Kinderen en jongeren hebben recht op de beste kansen om zichzelf te ontwikkelen. Dat lukt beter als professionals in het sociaal en pedagogisch domein en in het onderwijs goed samenwerken, zowel onderling als met de ouders of verzorgers. Het boek Ouders, onderwijs en jeugdzorg in verbinding leert en stimuleert daarom (toekomstige) jeugdprofessionals om niet alleen interprofessioneel samen te werken, maar óók om de cruciale verbinding aan te gaan met de ouders en verzorgers. En daarmee het kind en de jongere centraal te zetten. Het eerste deel van het boek behandelt het belang van een goede samenwerking tussen onderwijs, jeugdzorg en ouders of verzorgers. Deel twee biedt concrete inzichten en handvatten hoe deze samenwerking het beste vorm te geven. In deel drie komen de verschillende partijen aan bod die betrokken zijn bij de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren. Deel vier schetst ten slotte de wettelijke en praktische kaders van de samenwerking. Deze opbouw, in combinatie met het online materiaal, maakt het boek zowel geschikt voor een intensieve cursus als voor gebruik in één onderwijsblok van tien weken. Bij dit boek hoort een website met aanvullende materialen: oefeningen, reflectievragen en suggesties voor verder lezen. Voor docenten zijn er powerpoint en didactische handreikingen bij alle hoofdstukken beschikbaar, als hulp bij het vormgeven van lessen.

VRAAG JE DOCENT EXEMPLAAR AAN OP COUTINHO.NL

ca. € 34,90 (incl. online studiemateriaal) ca. 300 pagina’s | Voorjaar 2023 ISBN boek 9789046908082 ISBN e-book 9789046970737

OOK INTERESSANT

Pedagogische professionaliteit Een inleiding op het werken met en voor jeugd

Kiezen voor het jonge kind Handboek voor het werken met jonge kinderen

Opvoedingsondersteuning als een bijzondere vorm van preventie

€ 21,50 (incl. online studiemateriaal) 141 pagina’s | 2021 ISBN boek 9789046907528 ISBN e-book 9789046969120

€ 51,50 (incl. online studiemateriaal) 509 pagina’s | 2e druk, 2019 ISBN boek 9789046904473 ISBN e-book 9789046962947

€ 31,50 (incl. online studiemateriaal) 271 pagina’s | 7e druk, 2021 ISBN boek 9789046907108 ISBN e-book 9789046968451

SCHRIJVEN EN RAPPORTEREN IN HET SOCIAAL DOMEIN De cliënt centraal Judith ter Horst & Kim ter Hedde

NIEUW

Voor professionals in het sociaal domein is schrijven met en voor de cliënt een belangrijk onderdeel van het werk. Dagelijks leggen zij het proces vast dat de cliënt doormaakt. Ze houden zo de voortgang bij, monitoren hun eigen aanpak, profileren zich als professionals en verantwoorden hun werkwijze. Gelukkig is schrijven een vak dat je kunt leren. Deze nieuwe, sterk praktijkgerichte uitgave biedt de (aankomende) professional concrete en zeer bruikbare schrijfadviezen. ca. € 29,90 (incl. online studiemateriaal) | ca. 224 pagina’s | Voorjaar 2023 ISBN boek 9789046908808 | ISBN e-book 9789046972915

SOCIAAL MET TAAL Inburgeren met waardevolle gesprekken Christa Nieuwboer & Rogier van ’t Rood

NIEUW

Inburgeringsplichtigen komen met een leven aan ervaring en inzichten naar Nederland. Dit kan overeenkomen, maar ook botsen met Nederlandse waarden en normen. Sociaal met taal is een beproefde, participatieve methode voor inburgering die dicht bij de belevingswereld van de inburgeraars staat. Door middel van waarde- volle gesprekken en reflectie in de groep kunnen deelnemers beter participeren in de Nederlandse maatschappij en leren ze daarnaast sneller Nederlands. Er is ook een bijbehorend werkboek beschikbaar.

€ 39,95 (incl. online studiemateriaal) | 240 pagina’s | 2022 ISBN boek 9789046908341 | ISBN e-book 9789046971710

ONDERNEMEN EN INNOVEREN IN ZORG EN WELZIJN Van signaleren naar duurzaam implementeren Petra Verhagen & Charlotte Haarsma-den Dekker

In deze herziene uitgave staan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen centraal. Vanuit deze doelen leer je als (toekomstige) professional nieuwe kansen te signaleren, deze te vertalen naar een nieuw en verbeterd aanbod, de dialoog te voeren met de belanghebbenden, een businessplan te schrijven en te presenteren én dit plan effectief te implementeren en evalueren. Elk hoofdstuk bevat leerdoelen, een casus, inspirerende praktijkvoorbeelden, een theoretische onderbouwing en een samenvatting. € 33,50 (incl. online studiemateriaal) | 285 pagina’s | 3e druk, 2022 ISBN boek 9789046907672 | ISBN e-book 9789046969670

OOK INTERESSANT

Kwaliteit met beleid Basisboek voor het sociale domein

Dynamiek van sociaal werk en gemeentelijk beleid

Interprofessioneel werken en innoveren in teams Samenwerking in nieuwe praktijken

€ 33,95 (incl. online studiemateriaal) 273 pagina’s | 3e druk, 2018 ISBN boek 9789046905371 ISBN e-book 9789046967423

€ 25,95 (incl. online studiemateriaal) 189 pagina’s | 2e druk, 2019 ISBN boek 9789046906873 ISBN e-book 9789046968253

€ 39,50 (incl. online studiemateriaal) 344 pagina’s | 2018 ISBN boek 9789046906026 ISBN e-book 9789046964385

BEGELEID LEREN VOOR STUDENTEN MET PSYCHISCHE PROBLEMEN Praktijkboek voor onderwijs- en zorgprofessionals Lies Korevaar & Jacomijn Hofstra (red.) Steeds meer studenten kampen met psychische problemen en ervaren hierdoor belemmeringen bij het volgen van een reguliere opleiding. Een aantal breekt hun studie zelfs voortijdig af en heeft hierdoor minder kans op een (goede) baan. Deze uitgave geeft inzicht in veelvoorkomende psychische problemen bij studenten. Het boek biedt daarnaast praktische en toepasbare handvatten om deze jongeren binnen het mbo, hbo en wo te begeleiden bij het volhouden van hun studie. NIEUW ONTWIKKELINGSPSYCHOPATHOLOGIE BIJ KINDEREN EN JEUGDIGEN Een inleiding Jakop Rigter & Malou van Hintum In deze uitgave komen de meest voorkomende psychische aandoeningen aan bod en wordt de rol van hulpverleners bij het signaleren en de behandelingsmogelijkheden uitgewerkt. Per aandoening wordt besproken hoe de normale ontwikkeling van een kind er op dat gebied uitziet. Daarna gaat het boek in op wat er gebeurt als een kind een psychische aandoening heeft en welke rol biologische factoren en omgevings- factoren daarbij spelen. Naast deze inleiding is ook Handboek ontwikkelingspsycho- pathologie bij kinderen en jeugdigen beschikbaar. € 42,95 (incl. online studiemateriaal) | 432 pagina’s | 4e druk, 2021 ISBN boek 9789046907689 | ISBN e-book 9789046969687 Begripsvorming en het hanteren van sociologische kaders in de beroepsuitoefening vormen de basis van Sociologie voor de praktijk. Het vermogen om iets aan de samenleving te veranderen is een centraal thema in het boek. De macht om de eigen toekomst vorm te geven wordt in de drie delen uitgewerkt: het vermogen om doelstellingen in de toekomst te formuleren, om daarvoor middelen aan te wenden en om via die middelen invloed uit te oefenen. Aan de hand van deze elementen komen maatschappelijke thema’s voorbij. € 42,95 (incl. online studiemateriaal) | 375 pagina’s | 9e druk, 2021 ISBN boek 9789046907191 | ISBN e-book 9789046968840 SOCIOLOGIE VOOR DE PRAKTIJK Klaas Hoeksema & Siep van der Werf € 30,50 (incl. online studiemateriaal) | 197 pagina’s | 2022 ISBN boek 9789046906361 | ISBN e-book 9789046971901

OOK INTERESSANT

Basisboek psychologie Sociaal verbonden

Wat staat er op het spel? Sociale ethiek voor zorg en welzijn

Levensloopsociologie

€ 31,50 (incl. online studiemateriaal) 272 pagina’s | 2021 ISBN boek 9789046907726 ISBN e-book 9789046969762

€ 55,95 (incl. online studiemateriaal) 480 pagina’s | 2017 ISBN boek 9789046905784 ISBN e-book 9789046964187

€ 27,50 208 pagina’s | 2e druk, 2020 ISBN boek 9789046907634 ISBN e-book 9789046969397

SAMEN STERK IN ONDERWIJS Uitgeverij Coutinho is een educatieve uitgeverij gespecialiseerd in leermiddelen voor hoger onderwijs en volwassenenonderwijs. Wij maken ons sterk voor goed onderwijs. Wij geloven dat zorgvuldig uitgegeven leermiddelen en didactisch sterk onderwijsmateriaal hieraan bijdragen. We spelen hierbij in op technologische, digitale en didactische ontwikkelingen, zodat docenten en studenten altijd en overal met ons materiaal aan de slag kunnen. Met onze uitgaven ondersteunen we docenten optimaal bij de voorbereiding en uitvoering van hun lessen. Studenten bieden we hoogwaardig studiemateriaal waarmee ze zich goed kunnen voorbereiden op hun tentamens, onderzoek en de toekomstige praktijk. WIL JE ADVIES OF HEB JE IDEEËN VOOR EEN NIEUWE UITGAVE? Mijn naam is Jennifer Obdam en ik ben uitgever van het fonds Hogere Sociale Studies & Pedagogiek. Graag geef ik je advies over het inzetten van onze uitgaven in je opleiding of over lesmateriaal op maat. Heb je vragen over uitgaven of ideeën voor nieuw lesmateriaal en wil je eens van gedachten wisselen? Neem dan contact met mij op. Jennifer Obdam Uitgever Hogere Sociale Studies & Pedagogiek obdam@coutinho.nl 06 1301 3424

Uitgeverij Coutinho Slochterenlaan 7 1405 AL Bussum info@coutinho.nl 035 – 694 99 91

Ga voor een compleet overzicht van onze uitgaven naar coutinho.nl

Prijswijzigingen voorbehouden. Kijk voor actuele prijzen en onze voorwaarden op coutinho.nl

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online