Brochure recht & bestuur 2022

2022 RECHT EN BESTUUR Uitgaven voor het hoger onderwijs

www. cou t i nho . n l

Studentgericht begeleiden Individuele trajecten in het hoger onderwijs Cornelia de Haan

Het begeleiden van individuele studenten tijdens stages, scripties, studieloopbaantrajecten of onderzoek is een van de kerntaken van docenten in het hoger onderwijs. Het is een boeiende taak die tegelijkertijd veel tijd en energie kan kosten. Want wat doe je als je student onvoldoende voortgang boekt of niet gemotiveerd lijkt? En hoe vind je de balans tussen sturen en het geven van eigen regie? Met het praktijkgerichte boek Studentgericht begeleiden leer je op een effectieve manier de student centraal te zetten.

€ 26,95 | 200 pagina’s | ISBN 9789046908044 | augustus 2021

Maak er geen punt van! Feedback geven op schrijfproducten Monica Koster en Meike Korpershoek

Feedback is een zeer effectief middel om leerlingen en studenten be- ter te leren schrijven. Maar wanneer in het schrijfproces geef je feed- back, waar geef je feedback op en hoe formuleer je je feedback? In Maak er geen punt van! bespreken de auteurs deze kwesties en bieden ze docenten van alle onderwijsniveaus houvast bij het geven van effectieve feedback op schrijfproducten. Behalve theorie bevat het boek een concreet stappenplan waarvan het gebruik met behulp van voorbeeldteksten op verschillende onderwijsniveaus wordt toegelicht.

€ 22,95 | 132 pagina’s | ISBN 9789046908242 | december 2021

Logisch en kritisch denken onderzoeken - argumenteren - concluderen

Rapporteren in opdracht project - proces - product

Strategisch ontwerpen Onderzoeks- en ontwerpprocessen situationeel inrichten

€ 39,95 | 376 pagina’s ISBN 9789046907795 maart 2021

€ 15,95 | 119 pagina’s ISBN 9789046907887 tweede druk, mei 2021

€16,95 | 119 pagina’s ISBN 9789046907504 mei 2021

Bestuurskundig onderzoek Een methodologische inleiding

Sandra van Thiel

Bestuurskundig onderzoek is een praktische inleiding in de onderzoeksmethodologie die aansluit bij bestuurskundige thema’s. Er wordt rekening gehouden met de specifieke eigenschappen van de bestuurskunde als onderzoeksgebied, bijvoorbeeld het interdisciplinaire karakter ervan. Daardoor krijgt het vak meteen betekenis. Het boek beschrijft alle onderzoeksstappen en geeft tal van praktische tips. Met behulp van de oefeningen kan de stof direct worden toegepast. Op de website bij het boek staan open toetsvragen en multiplechoicevragen inclusief antwoorden. Bestuurskundig onderzoek is bedoeld voor studenten die voor het eerst kennismaken met bestuurskundig onderzoek. Dat zullen primair studenten bestuurskunde zijn, maar ook bestuursjuristen, beleidssociologen, politicologen en andere onderzoekers die zich bezighouden met het openbaar bestuur, kunnen veel baat hebben bij dit boek.

€ 28,95 | 237 pagina’s | ISBN 9789046908037 | vierde druk, augustus 2021

Veel van onze uitgaven zijn er ook als e-book

Interculturele samenwerking in organisaties Professioneel omgaan met verschillen Herman Blom Interculturele samenwerking in organisaties draait om de vraag hoe we in Nederland willen samenleven en samenwerken. Het boek besteedt aandacht aan discriminatie en racisme op de arbeidsmarkt en de werkplek en wat er tegen te doen is. Ook behandelt het thema’s als ‘wij-zij’ en processen van identiteitsvorming tussen culturen. Daarnaast komt het samenwerken met verschillende culturen op de werkvloer aan bod en wordt besproken hoe om te gaan met culturele dilemma’s.

€ 32,95 | 320 pagina’s | ISBN 9789046908174 | derde druk, november 2021

Crisismanagement Organisaties bij crises en calamiteiten Arthur Zanders

Met Crisismanagement komen managers en bestuurders van bedrijven én de overheid beter beslagen ten ijs als zich een crisis of calamiteit voordoet. In de eerste hoofdstukken van het boek wordt een theoretische basis gelegd met behulp van de inzichten over crisismanagement. Vervolgens komen organisatiekundige en gedragsaspecten tijdens een crisis aan de orde en ten slotte wordt de uitvoering van crisismanagement besproken. Achter in het boek zijn praktische modellen en voorbeelden opgenomen. In de vierde druk is de inhoud aangepast aan de huidige werkwijze, regels en structuren.

ca. 28,- | ca. 272 pagina’s | ISBN 9789046908327 | vierde druk, me i 2022

Overheidscommunicatie Een gedragswetenschappelijke aanpak

Profiel van de Nederlandse overheid Organisatie, beleid en besluitvorming

De bestuurlijke kaart van Nederland

Het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief

€ 27,95 | 288 pagina’s ISBN 9789046907313 achtste druk, februari 2020

€ 29,95 | 242 pagina’s ISBN 9789046907344 zevende druk, april 2020

€ 27,95 | 288 pagina’s ISBN 9789046906118 derde druk, januari 2020

Recht in de creatieve industrie mr. Ilse van de Laar-Wijdeven

Kennis van het recht kan een creatieve carrière maken of breken. Bij het ontwikkelen, conceptualiseren en vermarkten van creativiteit speelt het recht een essentiële rol. Recht in de creatieve industrie maakt creatieve professionals (in spe) op een laagdrempelige manier wegwijs in de complexe wereld van het recht. Recht in de creatieve industrie bespreekt de belangrijkste rechtsgebieden voor de creatieve industrie en gaat in op wet- en regelgeving binnen veelvoorkomende branches zoals reclame, media, muziek en entertainment. Actuele voorbeelden, belangrijke jurisprudentie en uitdagende stellingen worden aangevuld met ‘need to know’- en ‘nice to know’-informatie. Elk hoofdstuk eindigt met een samenvatting. Het online studiemateriaal bevat een begrippentrainer per hoofdstuk. Dit toegankelijk geschreven boek bevat zowel praktijkverhalen als ‘tips & tricks’ die aansluiten bij opleidingen op het gebied van muziek, media, digitale media, entertainment, design, marketing, communicatie en hbo-rechten.

€ 35,95 | 256 pagina’s | ISBN 9789046908198 | tweede druk, augustus 2021

Online studiemateriaal biedt hulp aan studenten

Gespreksvoering in de juridische praktijk Victoria van den Doel, Jacob Eikelboom, Annemarie Roffel en Jeroen Zoon

Een (sociaal)jurist krijgt te maken met uiteenlopende gesprekssituaties. Gespreksvoering in de juridische praktijk introduceert de belangrijkste vaardigheden en technieken die bij een-op-een-, groeps- en online gesprekken van pas komen. Het boek start met inleidende theorie over de basisvaardigheden die bij elke gesprekssituatie relevant zijn. In de daaropvolgende hoofdstukken komen de vaardigheden en technieken die horen bij verschillende gesprekssituaties aan bod.

€ 36,95 | 364 pagina’s | ISBN 9789046907856 | vierde druk, maart 2021

Basisboek legal design Ontwerpen voor toegankelijk recht Ineke van den Berg en Peter van den Heuvel

Basisboek legal design beschrijft de kernconcepten die van belang zijn bij legal design, zoals inleven in de ander, met andere ogen kijken, en ideeën opdoen en uitwerken. Het boek bespreekt verschillende manieren om legal design te benaderen. Het bevat tools en methoden waarmee studenten vaardigheden kunnen ontwikkelen om de beschikbare technieken te gebruiken. Ook maakt het boek de verbinding tussen theorie en praktijk door middel van kleine en omvangrijke juridische cases, vragen en opdrachten.

€ 27,95 | 176 pagina’s | ISBN 9789046906309 | december 2020

Met recht begrepen! Oefeningen in tekstbegrip, samenvatten en woordenschat voor juristen € 36,- | 280 pagina’s ISBN 9789046906835 tweede druk, augustus 2019

Met recht bedreven! Oefeningen juridische vaardigheden

Met recht bepleit! Leer vaardig beargumenteren en betogen

€ 39,95 | 368 pagina’s ISBN 9789046906682 tweede druk, augustus 2019

€ 36,- | 255 pagina’s ISBN 9789046906828 tweede druk, juli 2019

Inleiding organisatiekunde Loek ten Berge, Marco Oteman en Guido Winckels

Inleiding organisatiekunde geeft een kernachtig overzicht van het vakgebied organisatiekunde. In het boek staat het 7S-model van McKinsey centraal: strategy, structure, systems, staff, skills, style en shared values. In elk hoofdstuk wordt een S-begrip uitgelegd aan de hand van actuele praktijkvoorbeelden en uitgebreid casusmateriaal. De verbanden tussen de begrippen worden in de slotparagraaf van elk hoofdstuk besproken. Ook komen de historie en de laatste ontwikkelingen aan bod.

€ 36,95 | 352 pagina’s | ISBN 9789046907382 | zevende druk, augustus 2021

Sociologie voor de praktijk Klaas Hoeksema en Siep van der Werf

Inzicht in de verhoudingen tussen mensen is onmisbaar voor veel professionals. Om menselijk gedrag te begrijpen en te veranderen, is kennis van sociologisch denken en kijken onmisbaar. Sociologie voor de praktijk biedt een toegankelijke inleiding op dit onderwerp. Begripsvorming en het kunnen hanteren van sociologische kaders in de professionele beroepsuitoefening vormen de basis van dit boek. Het vermogen om iets aan de samenleving te veranderen is een centraal thema. Belangrijke thema’s zoals sociale ongelijkheid, emancipatie, onderwijs, diversiteit en uitsluiting en arbeidsverhoudingen komen aan bod.

€ 37,95 | 375 pagina’s | ISBN 9789046907191 | negende druk, oktober 2021

Vraag jouw docentexemplaar aan via www.coutinho.nl

Samen sterk in onderwijs Uitgeverij Coutinho is een educatieve uitgeverij gespecialiseerd in leermiddelen voor hoger onderwijs en volwassenenonderwijs. Wij maken ons sterk voor goed onderwijs. Wij geloven dat zorgvuldig uitgegeven leermiddelen en didactisch sterk onderwijsmateriaal hieraan bijdragen.

Wil je advies of heb je ideeën voor een nieuwe uitgave? Wil je advies over het inzetten van onze uitgaven in je opleiding of over lesmateriaal op maat? Of heb je vragen over uitgaven of ideeën voor nieuw lesmateriaal, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Heb je vragen? Neem contact op met onze klantenservice info@coutinho.nl | 035-694 99 91

Ga voor een compleet overzicht van onze uitgaven naar www.coutinho.nl

Made with FlippingBook Online newsletter creator