Brochure lerarenopleiding basisonderwijs

LERARENOPLEIDING BASISONDERWIJS 2023

HERZIEN

DOELGERICHT ONDERWIJS ONTWERPEN In vijf stappen naar passende leeractiviteiten Anouke Bakx, Anje Ros & Erik Bolhuis

Als leerkracht krijg je steeds meer ruimte om samen met collega’s eigen leeractiviteiten vorm te geven, maar hoe doe je dat? Wat is voor leerlingen van nu belangrijk om te leren – en hoe leer je ze dat? Hoe ga je om met verschillende onderwijsbehoeftes en hoe zorg je ervoor dat alle leerlingen op hun eigen niveau optimaal presteren? Dit boek helpt je als (toekomstig) leerkracht om samen met collega’s onderwijs te ontwerpen dat past bij deze tijd. Het werken vanuit doelen staat daarbij centraal. ca. € 30,50 (incl. online studiemateriaal) | ca. 256 pagina’s | 3e druk, maart 2023 ISBN boek 9789046908297 | ISBN e-book 9789046971659 ONTWIKKELING IN DE GROEP Groepsdynamica bij kinderen en jongeren Marianne Luitjes & Ilona de Zeeuw -Jans Van jongs af aan brengen kinderen en jongeren veel tijd door in groepen. Hun ervaringen in deze groepen hebben grote invloed op hun ontwikkeling. Door op een adequate manier de groepsontwikkeling te begeleiden, kunnen professionals positief bijdragen aan de individuele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dit boek biedt alle inzichten en handvatten die nodig zijn om groepsprocessen bij kinderen en jongeren in goede banen te leiden. ca. € 47,95 (incl. online studiemateriaal) | ca. 416 pagina’s | 3e druk, april 2023 ISBN boek 9789046908211 | ISBN e-book 9789046970874 SPELEND LEREN EN ONTDEKKEN Handboek drama voor het basisonderwijs Etje Heijdanus, Sander van den Brink (red.), Hans Boekel, Diane Carp, Anouk van Nunen & Petra van der Veer Drama sluit aan bij de natuurlijke drang van kinderen tot spelen en leren. Het stimuleert de creativiteit, fantasie, verbeelding en bewegingsdrang die leerlingen van nature hebben. Dit boek helpt (toekomstige) leerkrachten om drama op een praktische manier toe te passen in het basisonderwijs. Deze herziene uitgave is gebaseerd op de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie. Dit handboek geeft inzicht in drama als doel en drama in samenhang met andere leergebieden. € 37,95 | (incl. online studiemateriaal) | 318 pagina’s | 2e druk 2022 ISBN boek 9789046907993 | ISBN e-book 9789046970348 HERZIEN HERZIEN

OOK INTERESSANT

Gemotiveerd leren en lesgeven De kracht van intrinsieke motivatie

Begeleiden van actief leren Theorie en praktijk van zelfsturing en samenwerking

DANS! Praktisch handboek voor het basisonderwijs

€ 30,50 (incl. online studiemateriaal) 203 pagina’s | 2e druk 2021 ISBN boek 9789046907719 ISBN e-book 9789046969731

€ 33,50 (incl. online studiemateriaal) 272 pagina’s | 2e druk 2019 ISBN boek 9789046906248 ISBN-e-book 9789046966983

€ 24,95 168 pagina’s | 2e druk 2020 ISBN boek 9789046907337 ISBN e-book 9789046968963

NIEUW

HANDBOEK VOOR DE LERAAR BASISONDERWIJS Walter Geerts, Jarla Geerts & René van Kralingen Als leraar komt er veel op je af. Hoe haal je het beste uit jezelf en je leerlingen? En hoe houd je het hoofd koel? Daarvoor is een stevige basis nodig. Die biedt het Handboek voor de leraar basisonderwijs. In deze praktische gereedschapskist voor de dagelijkse lespraktijk vind je alle theorie die je als startende leraar nodig hebt. Het boek koppelt de theorie via herkenbare voorbeelden aan de praktijk. Dit boek bestaat uit twaalf hoofdstukken verdeeld over vier delen. Deel A geeft uitleg over de ontwikkeling van leerlingen in de onder-, midden- en bovenbouw. Deel B gaat over lesvoorbereiding, zorgen voor een optimale werksfeer, groepsvorming en toetsing. Deel C gaat in op het onderwijs in Nederland in brede zin. Hoe ziet het speelveld eruit en wat is nodig om het te verbeteren? Het boek sluit af met deel D, over hoe je jezelf didactisch en pedagogisch kunt blijven ontwikkelen als leraar. Dit handboek is geschreven voor studenten aan de pabo en verwante AD-opleidingen, zowel voltijd als flexibele deeltijd. Meer ervaren leraren kunnen het gebruiken ter inspiratie en als naslagwerk.

ca. € 49 , 95 (incl. online studiemateriaal) ca. 448 pagina’s | april 2023 ISBN boek 9789046908365 ISBN e-book 9789046971741

VRAAG JE DOCENT EXEMPLAAR AAN OP COUTINHO.NL

OOK INTERESSANT

Kiezen voor het jonge kind Handboek voor het werken met jonge kinderen

Lessen in orde Handboek voor de onderwijspraktijk

Praktijkonderzoek in de school

€ 51,50 (incl. online studiemateriaal) 509 pagina’s | 2e druk 2019 ISBN boek 9789046904473 I SBN e-book 9789046962947

€ 40,50 (incl. online studiemateriaal) 376 pagina’s | 4e druk 2022 ISBN boek 9789046908051 ISBN e-book 978904696889

€ 39,50 (incl. online studiemateriaal) 384 pagina’s | 4e druk 2020 ISBN boek 9789046907320

TALENBEWUST LESGEVEN Joana Duarte, Mirjam Günther-van der Meij, Fauve De Backer, Carolien Frijns & Babs Gezelle Meerburg (red.) De talenbewuste leraar zoekt – met alle inzichten en handvatten op zak – naar wat leerlingen nodig hebben, zodat ze zich goed voelen en zich blijven ontwikkelen tot trotse taalgebruikers. Talenbewust lesgeven komt alle leerlingen ten goede, maar is bij uitstek van belang voor leerlingen uit kwetsbare thuissituaties en leerlingen met een meertalige achtergrond, die in sommige gevallen minder goed presteren op school dan eentalige leerlingen. In dit boek geeft een groot aantal auteurs hun visie op talenbewust onderwijs. Zij zetten uiteen hoe de talenbewuste leraar alle in de klas aanwezige talen bij het onderwijs kan betrekken. In drie delen met in totaal zeventien hoofdstukken verbinden zij actuele theoretische inzichten met tal van praktijkvoorbeelden. In deel 1 wordt ingegaan op de basisprincipes van krachtig taalonderwijs. In deel 2 wordt de relatie tussen taal in de klas en de samenleving besproken. In deel 3 wordt concreet gemaakt hoe talenbewust onderwijs op schoolniveau ingericht kan worden.

NIEUW

€ 42 , 95 (incl. online studiemateriaal) 365 pagina’s | 2022 ISBN boek 9789046907979 ISBN e-book 9789046970324

VRAAG JE DOCENT EXEMPLAAR AAN OP COUTINHO.NL

OOK INTERESSANT

Portaal Praktische taaldidactiek voor het basisonderwijs

Iedereen kan leren schrijven Schrijfplezier en schrijfvaardigheid in het basisonderwijs

Basisvaardigheden academisch schrijven

€ 37,95 (incl. online studiemateriaal) 247 pagina’s | 2e druk 2018 ISBN boek 9789046906101 ISBN e-book 9789046964446

€ 32,50 (incl. online studiemateriaal) 208 pagina’s | 2e druk 2021 ISBN boek 9789046907894 ISBN e-book 9789046970089

€ 48,95 (incl. online studiemateriaal) 520 pagina’s | 5e druk 2018 ISBN boek 9789046905760 ISBN e-book 9789046964156

VREEMDE TALEN IN HET BASISONDERWIJS Een activerende didactiek voor Engels en MVT Amy Klipp Het succes van een les vreemde talen in het basisonderwijs hangt nauw samen met de kwaliteit van de leerkracht. Als de leerkracht een gedegen, activerende les geeft, zullen de leerlingen de taal beter leren spreken. Hier kunnen tal van didactische aanpakken voor gebruikt worden. Vreemde talen in het basisonderwijs helpt pabostudenten en leerkrachten deze theorie te verbinden met de dagelijkse praktijk. De didactiek in dit boek is ontleend aan de kennisbasis Engels en wordt verhelderd door middel van inspirerende voorbeelden en werkvormen. Dit boek gaat in op het epalen van de beginsituatie van de les, het stellen van doelen en het toetsen van de voortgang. Het gaat over de invulling van de les aan de hand van didactische modellen, zoals de communicatieve aanpak en presenteert verschillende manieren om lessen boeiend en effectief te maken. Elk hoofdstuk eindigt met vragen die helpen het gesprek over vreemdetalenonderwijs op school in gang te zetten.

NIEUW

ca. € 39 , 95 (incl. online studiemateriaal) 352 pagina’s | februari 2023 ISBN boek 9789046907955 ISBN e-book 9789046970294

ONLINE VIND JE EXTRA VERDIEPING EN OEFENMATERIAAL

OOK INTERESSANT

Logisch en kritisch denken onderzoeken - argumenteren - concluderen

Studentgericht begeleiden Individuele trajecten in het hoger onderwijs

Maak er geen punt van! Feedback geven op schrijfproducten

€ 30,50 (incl. online studiemateriaal) 200 pagina’s | 1e druk 2021 ISBN boek 9789046908044 ISBN e-book 9789046970652

€ 17,95 (incl. online studiemateriaal) 119 pagina’s | 2e druk 2021 ISBN boek 9789046907887 ISBN e-book 9789046970072

€ 22,95 132 pagina’s | 1e druk 2021 ISBN boek 9789046908242 ISBN e-book 9789046971123

PRAKTISCHE DIDACTIEK VOOR GEÏNTEGREERD ZAAKVAKONDERWIJS Luuk de Bakker, Annemieke Burlage, Michelle Hendriks, Frank van Herwaarden & Suzanne van Norden Steeds meer basisscholen werken met geïntegreerde lesmethoden, waarbij de samenhang tussen de afzonderlijke vakken in relatie tot een onderwijsthema centraal staat. Het combineren van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek, taal en rekenen kan unieke en belangrijke invalshoeken bieden voor onderwerpen die op de basisschool worden behandeld. Dit boek helpt (toekomstige) leerkrachten in het basisonderwijs om een eigen visie te vormen op geïntegreerd zaakvakonderwijs en om zelf geïntegreerde lessen te ontwerpen. € 42,50 | 360 pagina’s | 1e druk 2022 ISBN boek 9789046908006 | ISBN e-book 9789046970362

CULTURELE DIVERSITEIT IN DE KLAS Hans van der Heijde, Klaas Bruin, Luuk Kampman & Saskia Oosterhoff

HERZIEN

Nederland kent een grote culturele diversiteit. Wat betekent deze diversiteit en de permanente beweging van de samenleving voor het Nederlandse onderwijs, de scholen en de leraren? Dit boek geeft antwoord op de vraag hoe leraren recht kunnen doen aan de culturele verschillen in hun klas. In de zevende druk zijn onder andere demografische en andere statistische gegevens over de Nederlandse samenleving geactualiseerd. Verder hebben politieke en maatschappelijke ontwikkelingen tot wijzigingen en toevoegingen geleid.

€ 23,00 | 192 pagina’s | 7e druk 2022 ISBN boek 9789046908112 | ISBN e-book 9789046970775

REKENEN - WISKUNDE EN DIDACTIEK De rol van de leerkracht in het basisonderwijs Peter Ale & Martine van Schaik Om kinderen rekenen te leren is meer nodig dan het doorlopen van een rekenmethode. Er is een leerkracht nodig met enthousiasme voor het vak en een grondige basis van kennis en vaardigheden van zowel het rekenen als de didactiek. De leerkracht moet weten wat de achterliggende theorieën zijn over het leren rekenen voor kinderen tussen vier en twaalf jaar. Deze theorieën komen in dit boek uitvoerig aan de orde. € 49,50 (incl. online studiemateriaal) | 360 pagina’s | 2e druk 2022 ISBN boek 9789046908075 | ISBN e-book 9789046970720 HERZIEN

OOK INTERESSANT

Rekenen en w iskunde uitgelegd Kennisbasis voor leerkrachten basisonderwijs

Praktische didactiek voor Natuur & Techniek

Natuuronderwijs inzichtelijk Een basis voor de vakinhoud van Natuur & Techniek

€ 39,50 (incl. online studiemateriaal) 365 pagina’s | 3e druk 2018 ISBN boek 9789046906255 ISBN e-book 9789046967010

€ 48,50 (incl. online studiemateriaal) 464 pagina’s | 1e druk 2020 ISBN boek 9789046907245 ISBN e-book 9789046968888

€ 42,95 511 pagina’s | 5e druk 2021 ISBN boek 9789046907610 ISBN e-book 9789046969342

INZICHT IN BURGERSCHAPSVORMING Kennis en didactiek voor het basisonderwijs Jan de Bas & Wesley van Meir Sinds 2021 zijn scholen en leerkrachten wettelijk verplicht om in de klas aandacht te besteden aan burgerschapsvorming, zodat kinderen opgroeien tot burgers die respect hebben voor de democratie, oog hebben voor de medemens en voor zichzelf opkomen. Dit boek helpt basisscholen en (toekomstige) leerkrachten om op bewuste en verantwoorde manier invulling te geven aan onderwijs in burgerschapsvorming. Het theoretische deel van het boek behandelt de drie overkoepelende thema’s van burgerschapsvorming: identiteit, democratie en wereldburgerschap. Behalve theorie bevat het boek inspirerende lessuggesties en tal van praktisch uitvoerbare ideeën die leerlingen stimuleren om mee te doen in de klas, op school en in de omgeving. Ook doet het boek een voorstel voor een canon van burgerschapsvorming, met 36 vensters over de drie hoofdthema’s. Daarnaast krijgen leerkrachten handvatten aangereikt om zelf zo’n canon op te stellen. Ten slotte biedt het boek een aantal handige modellen waarmee schooldirecties en onderwijsteams onderwijs over burgerschapsvorming kunnen inrichten.

NIEUW

ca. € 38,95 (incl. online studiemateriaal) ca. 304 pagina’s | maart 2023 ISBN boek 9789046907986 ISBN e-book 9789046970331

VRAAG JE DOCENT EXEMPLAAR AAN OP COUTINHO.NL

OOK INTERESSANT

Geschiedenis inZicht Vakkennis en didactiek voor het basisonderwijs

De wereld in met aardrijkskunde Vakinhoud

De wereld in met aardrijkskunde Vakdidactiek

€ 53,95 (incl. online studiemateriaal)

€ 35,95 (incl. online studiemateriaal)

€ 24,95 (incl. online studiemateriaal)

415 pagina’s 1e druk 2019

203 pagina’s 1e druk 2020

131 pagina’s 1e druk 2020

ISBN boek 9789046906736 ISBN e-book 9789046967997

ISBN boek 9789046907146 ISBN e-book 97890469696 32

ISBN boek 9789046907139 ISBN e-book 9789046969625

SAMEN STERK IN ONDERWIJS Uitgeverij Coutinho is een educatieve uitgeverij gespecialiseerd in leermiddelen voor hoger onderwijs en volwassenenonderwijs. Wij maken ons sterk voor goed onderwijs. Wij geloven dat zorgvuldig uitgegeven leermiddelen en didactisch sterk onderwijsmateriaal hieraan bijdragen. We spelen hierbij in op technologische, digitale en didactische ontwikkelingen, zodat docenten en studenten altijd en overal met ons materiaal aan de slag kunnen. Met onze uitgaven ondersteunen we docenten optimaal bij de voorbereiding en uitvoering van hun lessen. Studenten bieden we hoogwaardig studiemateriaal waarmee ze zich goed kunnen voorbereiden op hun tentamens, onderzoek en de toekomstige praktijk. WIL JE ADVIES OF HEB JE IDEEËN VOOR EEN NIEUWE UITGAVE? Mijn naam is Robin Meeuwisse en ik ben uitgever van het fonds Lerarenopleiding Basisonderwijs. Graag geef ik je advies over het inzetten van onze uitgaven in je opleiding of over lesmateriaal op maat. Heb je vragen over uitgaven of ideeën voor nieuw lesmateriaal en wil je eens van gedachten wisselen? Neem dan contact met mij op. Robin Meeuwisse Uitgever Lerarenopleiding Basisonderwijs meeuwisse@coutinho.nl 06 1236 8119

Uitgeverij Coutinho Slochterenlaan 7 1405 AL Bussum info@coutinho.nl 035 – 694 99 91

Ga voor een compleet overzicht van onze uitgaven naar coutinho.nl

Prijswijzigingen voorbehouden. Kijk voor actuele prijzen en onze voorwaarden op coutinho.nl

Made with FlippingBook flipbook maker