Brochure lerarenopleiding 2022

2022 LERARENOPLEIDING 1 e EN 2 e GRAADS

www. cou t i nho . n l

Culturele diversiteit in de klas Hans van der Heijde, Klaas Bruin, Luuk Kampman en Saskia Oosterhoff

Nederland kent een grote culturele diversiteit. Wat betekenen deze diversiteit en de permanente beweging van de samenleving voor het Nederlandse onderwijs, de scholen en de leraren? Dit boek geeft antwoord op de vraag hoe leraren recht kunnen doen aan de culturele verschillen in hun klas. In deze zevende druk zijn onder andere demografische en andere statistische gegevens over de Nederlandse samenleving geactualiseerd. Verder hebben politieke en maatschappelijke ontwikkelingen tot wijzigingen en toevoegingen geleid. ca. € 22,00 | ca. 181 pagina’s | ISBN 9789046908112 |7e druk, april 2022 Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding Een praktijkgericht boek Jacob de Wilde, Mariëlle Theunissen en Jos van der Wal Met dit boek kunnen aankomende leraren belangrijke bekwaamheden ontwikkelen in het begeleiden van jongeren. Ze leren theoretische en praktische kennis te combineren en toe te passen. Vanuit de theoretische invalshoek wordt een psychologisch denkraam aangereikt dat houvast biedt bij het benoemen, analyseren en interpreteren van het gedrag en de ontwikkeling van jongeren. Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen Een inleiding Jakop Rigter en Malou van Hintum In deze uitgave komen het ontstaan en het beloop van psychische aandoeningen aan bod en wordt de rol van hulpverleners bij het signaleren en de behandelingsmogelijkheden uitgewerkt. Het bespreekt de meest voorkomende psychische aandoeningen bij kinderen. Per aandoening wordt besproken hoe de normale ontwikkeling van een kind er op dat gebied uitziet. Daarna gaat het in op wat er gebeurt als een kind een psychische aandoening heeft en welke rol biologische en omgevingsfactoren daarbij spelen. € 42,95 | 480 pagina’s | ISBN 9789046907689 | 4e druk, december 2021 € 36,95 | 432 pagina’s | ISBN 9789046907580 | 6e druk, juni 2021

Ontwikkeling in de groep Groepsdynamica bij kinderen en jongeren € 42,50 | 400 pagina’s ISBN 9789046905142 2e druk, augustus 2017

Van radicaal naar amicaal Polarisatie en radicalisering bespreekbaar maken in wijk en klas

Democratie begint bij jezelf Ontwikkelen van burgerschap

€ 17,95 | 152 pagina’s ISBN 9789046907054 november 2019

€ 24,95 | 203 pagina’s ISBN 9789046906972 maart 2020

Begeleiden van zelfsturing en samenwerking

Actief leren in vo en mbo Linda van den Bergh, Anje Ros, Quinta Kools, Hanneke de Laat en Petra Poelmans Om actief te leren is het van belang dat leerlingen zichzelf kunnen sturen en kunnen samenwerken. Van docenten wordt verwacht dat zij een leeromgeving creëren die actief leren bevordert en dat zij leerlingen de vaardigheden bijbrengen voor zelfsturing en samenwerking. Belangrijk daarbij is dat docenten op de juiste manier de juiste feedback geven. Het boek Begeleiden van zelfsturing en samenwerking helpt (aankomende) docenten uit het vo en mbo Bij dit boek hoort een website met aanvullende materialen, zoals links naar digitale bronnen voor verdiepende of aanvullende informatie, checklists en een observatieformulier. Dit boek is geschreven voor (aankomende) docenten in het vo en mbo die willen leren om hun leerlingen beter te begeleiden tijdens actief leren. met het ontwikkelen van de benodigde deskundigheid om leerlingen goed te begeleiden bij actief leren.

€ 26,95 | 206 pagina’s | ISBN 9789046907962 | december 2021

Vraag direct jouw docentexemplaar aan! www.coutinho.nl

Gemotiveerd leren en lesgeven De kracht van intrinsieke motivatie

Geïntegreerd pedagogisch handelen In voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs

Samen opvoeden Oriëntatie op pedagogische werkvelden

JORIS VAN VEEN (RED.)

SAMEN OPVOEDEN

Oriëntatie op pedagogische werkvelden

nog opmaken!

€ 21,95 | 168 pagina’s ISBN 9789046907337 2e druk, juni 2020

€ 32,50 | 336 pagina’s ISBN 9789046906422 november 2018

ca. € 32,50 | ca. 352 pagina’s ISBN 9789046908150 3e druk, voorjaar 2022

HANS VAN DER HEIJDE KLAAS BRUIN LUUK KAMPMAN SASKIA OOSTERHOFF

origineel

lijn dikker

1 vorm

COUTINHO OMSLAG SAMEN OPVOEDEN | OVERZICHT V_05 06.01.2022

PIETJE PRECIES

Lessen in orde Handboek voor de onderwijspraktijk Peter Teitler en Ruben Teitler

Een fijne sfeer op school en in de klas is een voorwaarde voor goed onderwijs. Lessen in orde laat zien hoe (toekomstige) docenten een vriendelijke en veilige omgeving kunnen creëren waarin leerlingen optimaal kunnen leren. Het praktische handboek maakt ze bewuster van de eigen rol bij het ontstaan van bepaald gedrag van leerlingen en reikt instrumenten aan om lessen in orde te krijgen en te houden. Net als de vorige edities, bestaat deze vierde, herziene uitgave uit vijf met elkaar samenhangende delen die betrekking hebben op het gedrag: het gedrag in de klas, in de school, van de docent, van de ouders en van de individuele leerling. De auteurs maken hierbij onderscheid tussen de twee verschillende manieren waarop docenten (probleem)gedrag kunnen beïnvloeden: preventief (problemen voorkomen) en operatief (problemen aanpakken). Bovendien komen diverse vragen aan de orde die actueel zijn in onderwijsland. Bij dit boek hoort een uitgebreide website met vragen, opdrachten, checklists, voorbeeldbrieven, beoordelingsformulieren en interessante links.

ca. € 35,95 | ca. 389 pagina’s | ISBN 9789046908051 4e druk, mei 2022

Veel van onze uitgaven zijn er ook als e-book

Lessen in orde in het mbo Handboek voor de onderwijspraktijk

Les is meer 141 manieren om gewenst gedrag te bevorderen

Impact op afstand Online lesgeven in het hoger onderwijs

€ 35,95 | 376 pagina’s ISBN 9789046907535 2e druk, november 2020

€ 22,95 | 200 pagina’s ISBN 9789046907122 februari 2020

€ 19,95 | 155 pagina’s ISBN 9789046907764 november 2020

De docent is onmisbaar Vier bouwstenen voor leren in het mbo Kitty van Dijck en Simon Ettekoven

Er bestaat in Nederland geen type onderwijs dat zoveel verschijningsvormen kent als het mbo. De grote variatie in onderwijsprogramma’s en onderwijsvormen en de verschillen tussen studenten die vaak in eenzelfde groep zitten, maken lesgeven in het mbo een ware uitdaging. Dit boek biedt handvatten om mbo-studenten in elke leersituatie effectief te laten leren en werken. Communiceren is docentenwerk Contact maken, leidinggeven en luisteren in het onderwijs Walter Geerts en René van Kralingen Een goede docent is iemand die kan communiceren. Om als docent nog beter les te kunnen geven, is het nodig dat je effectief communiceert. Communiceren is docentenwerk laat zien hoe je contact kunt maken, hoe je leidinggeeft en hoe je goed kunt luisteren. In vier delen leer je om als gesprekspartner van leerlingen, ouders en collega’s effectiever te communiceren. Elk hoofdstuk schetst een herkenbare context met relevante inhoud die je als docent direct in de praktijk kunt toepassen. € 16,95 | 112 pagina’s | ISBN 9789046908228 | oktober 2021

€ 27,95 | 223 pagina’s | ISBN 9789046907702 | februari 2021

Studentgericht begeleiden Individuele trajecten in het hoger onderwijs Cornelia de Haan

Het begeleiden van individuele studenten tijdens stages, scripties, studieloopbaantrajecten of onderzoek is een van de kerntaken van docenten in het hoger onderwijs. Het is een boeiende taak die tegelijkertijd veel tijd en energie kan kosten. Met het praktijkgerichte boek Studentgericht begeleiden leer je op een effectieve manier de student centraal te zetten.

€ 26,95 | 200 pagina’s | ISBN 9789046908044 | augustus 2021

Doeltreffende didactiek Directe instructie en differentiatie voor de lerende leraar

Een goede les Leren met meer effect

Handboek voor leraren

€ 49,95 | 496 pagina’s ISBN 9789046907221 3e druk, april 2020

€ 14,95 | 84 pagina’s ISBN 9789046905951 december 2017

€ 21,50 | 175 pagina’s ISBN 9789046906194 april 2018

Maak er geen punt van! Feedback geven op schrijfproducten Monica Koster en Meike Korpershoek

Feedback is een zeer effectief middel om leerlingen en studenten beter te leren schrijven. Maar wanneer in het schrijfproces geef je feedback, waar geef je feedback op en hoe formuleer je je feedback? Dit boek bespreekt deze kwesties en biedt docenten van alle onderwijsniveaus houvast bij het geven van effectieve feedback op schrijfproducten.

€ 22,95 | 132 pagina’s | ISBN 9789046908242 | december 2021

Logisch en kritisch denken onderzoeken – argumenteren - concluderen Simon Burgers

Met Logisch en kritisch denken ontwikkelen hbo- en wo-studenten hun vermogen tot logisch denken, helder analyseren en kritisch oordelen. In deze herziene druk is een aantal praktijkvoorbeelden geactualiseerd, zijn er nieuwe opgaven opgenomen en is er meer aandacht voor de psychologische obstakels bij kritisch nadenken. Op de website zijn extra oefeningen opgenomen. Aan het docentenmateriaal is een intaketoets toegevoegd om het beginniveau van logisch en kritisch denken van studenten vast te stellen.

€ 15,95 | 119 pagina’s | ISBN 9789046907887 | 2e druk, mei 2021

Basisvaardigheden academisch schrijven Maartje Goosen en Francien Schoordijk

Basisvaardigheden academisch schrijven geeft inzicht in de criteria voor wetenschappelijk schrijven en leert studenten hoe zij die criteria in hun teksten kunnen toepassen. Dit boek loodst studenten (en docenten) door het schrijfproces. Alle aspecten van het schrijven worden behandeld, met verwijzingen voor verdieping. Het is een echt ‘doe-boek’ met veel oefeningen en een uitgebreide website. Deze herziening is geactualiseerd en er is een link gemaakt met de MOOC Beter schrijven in het hoger onderwijs.

€ 28,95 | 208 pagina’s | ISBN 9789046907894 | 2e druk, mei 2021

Een onderzoekende houding Werken aan professionele ontwikkeling

Tekstzinnig Kritisch denken, zoeken en schrijven in het hbo

Praktijkonderzoek in de school

€ 34,95 | 384 pagina’s ISBN 9789046907320 4e druk, juli 2020

€ 16,95 | 125 pagina’s ISBN 9789046905319 juni 2016

€ 29,50 | 247 pagina’s ISBN 9789046906460 januari 2019

Handboek vreemdetalendidactiek vertrekpunten-vaardigheden-vakinhoud Sebastiaan Dönszelmann, Catherine van Beuningen, Anna Kaal, Rick de Graaff (redactie)

Wie meerdere talen beheerst, heeft ruimere communicatiemogelijkheden en is beter in staat om taal te doorzien en om zich in te leven in andere culturen. Maar hoe help je iemand om taalvaardig en taal- en intercultureel bewust te worden? Dit boek maakt (toekomstige) taaldocenten wegwijs in de verschil- lende domeinen van het vreemdetalenonderwijs.

€ 44,50 | 480 pagina’s | ISBN 9789046907641 | augustus 2020

Spraakwater Werkvormen voor spreekvaardigheid Lotte Minnema

Oefenen met spreken is van groot belang voor het verloop van de taalontwikkeling van cursisten. Maar hoe krijg je alle cursisten aan het spreken? Hoe zorg je voor voldoende spreektijd per cursist? En hoe breng je variatie aan? Spraakwater biedt 42 werkvormen voor spreekvaardigheid, uitgewerkt in heldere stappenplannen en voorzien van voorbeelden en tips.

€ 19,95 | 112 pagina’s | ISBN 9789046907474 | augustus 2021

Unmute Activerende didactiek voor de online taalles Masja Mesie en Alie Kammenga

Unmute geeft praktische voorbeelden waarmee het repertoire van taaldocenten op het gebied van online taaldidactiek kan worden uitgebreid. In het boek wordt een twintigtal werkvormen als bouwstenen voor taallessen beschreven. Alle werkvormen zijn erop gericht om de leerlingen in interactie te activeren en om het leren in beeld te brengen, zonder dat het de docent veel extra voorbereidingstijd kost.

€ 12,95 | 72 pagina’s | ISBN 9789046907757 | september 2020

Handboek taalgericht vakonderwijs

Literatuur en film in het vreemdetalenonderwijs

Nederlands in de onderbouw Een praktische didactiek

€ 29,50 | 272 pagina’s ISBN 9789046907573 4e druk, november 2020

€ 28,50 | 269 pagina’s ISBN 9789046906774 mei 2019

€ 36,00 | 344 pagina’s ISBN 9789046907597 7e druk, december 2020

Samen sterk in onderwijs Uitgeverij Coutinho is een educatieve uitgeverij gespecialiseerd in leermiddelen voor hoger onderwijs en volwassenenonderwijs. Wij maken ons sterk voor goed onderwijs. Wij geloven dat zorgvuldig uitgegeven leermiddelen en didactisch sterk onderwijsmateriaal hieraan bijdragen.

Wil je advies of heb je ideeën voor een nieuwe uitgave? Wil je advies over het inzetten van onze uitgaven in je opleiding of over lesmateriaal op maat? Of heb je vragen over uitgaven of ideeën voor nieuw lesmateriaal? Aarzel dan niet om contact op te nemen. Robin Meeuwisse Uitgever 1e en 2e graads lerarenopleiding meeuwisse@coutinho.nl 06-12 36 81 19

Heb je vragen? Neem contact op met onze klantenservice info@coutinho.nl | 035-694 99 91

Ga voor een compleet overzicht van onze uitgaven naar www.coutinho.nl

Made with FlippingBook Annual report maker