Brochure lerarenopleiding 1e en 2e graads

Animerende publicatie

LERARENOPLEIDING 1 E & 2 E GRAADS 2023

HERZIEN

LESSEN IN ORDE Handboek voor de onderwijspraktijk Peter Teitler & Ruben Teitler

Een fijne sfeer op school en in de klas is een voorwaarde voor goed onderwijs. Dit boek laat zien hoe (toekomstige) docenten een vriendelijke en veilige omgeving kunnen creëren waarin leerlingen optimaal kunnen leren. Het praktische handboek maakt ze bewuster van de eigen rol bij het ontstaan van bepaald gedrag van leerlingen en reikt instrumenten aan om lessen in orde te krijgen en te houden.

€ 40,50 (incl. online studiemateriaal) | 376 pagina’s | 4e druk, 2022 ISBN 9789046908051 | ISBN e-book 9789046970683

ONTWIKKELING IN DE GROEP Groepsdynamica bij kinderen en jongeren Marianne Luitjes & Ilona de Zeeuw-Jans Van jongs af aan brengen kinderen en jongeren veel tijd door in groepen. Hun ervaringen in deze groepen hebben grote invloed op hun ontwikkeling. Door op een adequate manier de groepsontwikkeling te begeleiden, kunnen professionals positief bijdragen aan de individuele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dit boek biedt alle inzichten en handvatten die nodig zijn om groepsprocessen bij kinderen en jongeren in goede banen te leiden. ca. € 47,95 (incl. online studiemateriaal) | ca. 416 pagina’s | 3e druk, april 2023 ISBN boek 9789046908211 | ISBN e-book 9789046970874 Linda van den Bergh, Anje Ros, Quinta Kools, Hanneke de Laat & Petra Poelmans Om actief te leren is het van belang dat leerlingen zichzelf kunnen sturen en kunnen samenwerken. Van docenten wordt verwacht dat zij een leeromgeving creëren die actief leren bevordert en dat zij leerlingen de vaardigheden bijbrengen voor zelfsturing en samenwerking. Belangrijk daarbij is dat docenten op de juiste manier de juiste feedback geven. Dit boek helpt (aankomende) docenten uit het vo en mbo met het ontwikkelen van de benodigde deskundigheid om leerlingen goed te begeleiden bij actief leren. HERZIEN BEGELEIDEN VAN ZELFSTURING EN SAMENWERKING Actief leren in vo en mbo

€ 26,95 (incl. online studiemateriaa|) | 206 pagina’s | 2021 ISBN boek 9789046907962 | ISBN e-book 9789046970317

OOK INTERESSANT

Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding Een praktijkgericht boek

Gemotiveerd leren en lesgeven De kracht van intrinsieke motivatie

Geïntegreerd pedagogisch handelen In voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs

€ 41,50 (incl. online studiemateriaal) 432 pagina’s | 6e druk 2021 ISBN boek 9789046907580 ISBN e-book 9789046969311

€ 36,50 336 pagina’s | 2018

€ 24,95 168 pagina’s | 2e druk 2020 ISBN boek 9789046907337 ISBN e-book 9789046968963

ISBN boek 9789046906422 ISBN e-book 9789046967430

NIEUW

HANDBOEK TAALKUNDE Arina Banga, Petra Poelmans, Josefien Sweep & Véronique Verhagen (red.) Hoe zit taal in elkaar en hoe leren en gebruiken mensen taal? Dit boek behandelt op een toegankelijke en overzichtelijke manier het fascinerende systeem achter taal en omvat alle leerdoelen over taalbeschouwing uit de kennisbasis voor toekomstige docenten Nederlands. Ook biedt het andere studenten een boeiende inleiding in de taalkunde. Dit boek is opgebouwd aan de hand van vier categorieën. De eerste hoofdstukken behandelen de systematiek van taal in volgorde van de kleinste tot de grootste onderdelen: fonologie en fonetiek, morfologie, syntaxis, semantiek en pragmatiek. De hoofdstukken over psycholinguïstiek en taalverwerving belichten taal als individueel fenomeen, terwijl het hoofdstuk over sociolinguïstiek ingaat op taal als sociaal fenomeen. In het laatste hoofdstuk, Geschiedenis van het Nederlands, ligt het accent op de historische ontwikkeling van taal vanuit het perspectief van Europese taalfamilies.

€ 44,50 (incl. online studiemateriaal) 384 pagina’s | 2022 ISBN boek 9789046904534 ISBN e-book 9789046963005

VRAAG JE DOCENT EXEMPLAAR AAN OP COUTINHO.NL

OOK INTERESSANT

Handboek voor leraren

Praktijkonderzoek in de school

Lessen in orde in het mbo Handboek voor de onderwijspraktijk

€ 55,95 (incl. online studiemateriaal) 496 pagina’s | 3e druk 2020 ISBN boek 9789046907221 ISBN e-book 9789046968864

€ 40,50 (incl. online studiemateriaal) 376 pagina’s | 2e druk 2020 ISBN boek 9789046907535 ISBN e-book 9789046969137

€ 39,50 (incl. online studiemateriaal) 384 pagina’s | 4e druk 2020 ISBN boek 9789046907320

HANDBOEK VREEMDETALENDIDACTIEK vertrekpunten - vaardigheden - vakinhoud Sebastiaan Dönszelmann, Catherine van Beuningen, Anna Kaal & Rick de Graaff (red.) Wie meerdere talen beheerst, heeft ruimere communicatiemogelijkheden en is beter in staat om taal te doorzien en om zich in te leven in andere culturen. Maar hoe help je iemand om taalvaardig en taal- en intercultureel bewust te worden? Wat voor ondersteuning, oefening en kennis is daarvoor nodig? Het Handboek vreemdetalendidactiek maakt (toekomstige) taaldocenten wegwijs in de verschillende domeinen van het vreemdetalenonderwijs. LITERATUUR EN FILM IN HET VREEMDETALENONDERWIJS Ewout van der Knaap Literatuur kan de taalverwerving in vreemde talen in het voortgezet onderwijs en secundair onderwijs op vele gebieden ondersteunen. Met literatuur en film kun je het oefenen van taalvaardigheden namelijk inhoud geven en koppelen aan communicatieve situaties. In dit boek wordt aan de hand van veel praktische voorbeelden duidelijk dat literatuur en andere fictievormen al vanaf de onderbouw goed ingezet kunnen worden in het vreemdetalenonderwijs. € 49,95 (incl. online studiemateriaal) | 480 pagina’s | 2020 ISBN boek 9789046907641 | ISBN e-book 9789046969403

€ 31,95 (incl. online studiemateriaal) | 269 pagina’s | 2019 ISBN boek 9789046906774 | ISBN e-book 9789046968062

JEUGDLITERATUUR EN DIDACTIEK Handboek voor vo en mbo Iris Kamp, Janneke de Jong-Slagman & Peter van Duijvenboden

Hoe krijg je als docent Nederlands je leerlingen zover dat ze met plezier gaan lezen? Bijzondere verhalen van eigenzinnige schrijvers, rijke teksten, humoristische gedichten en mooie romans kunnen de persoonlijke en sociale vorming van jongeren stimuleren. Dit boek laat zien hoe veelzijdig jeugdliteratuuronderwijs kan zijn en wat de kracht ervan is, zowel in het voortgezet onderwijs als het mbo.

€ 39,50 (incl. online studiemateriaal) | 304 pagina’s | 2019 ISBN boek 9789046906859 | ISBN e-book 9789046968208

OOK INTERESSANT

Differentiëren in het talenonderwijs Kleine ingrepen, grote effecten

Taal in beeld 45 taalgerichte werkvormen bij beeldmateriaal

Spraakwater Werkvormen voor spreekvaardigheid

€ 36,95 (incl. online studiemateriaal) 269 pagina’s | 2016 ISBN boek 9789046905456 ISBN e-book 9789046964019

€ 18,95 (incl. online studiemateriaal) 119 pagina’s | 2019 ISBN 9789046907061

€ 22,50 (incl. online studiemateriaal) 112 pagina’s | 2021 ISBN 9789046907474

NIEUW

VAARDIG MET VAKINHOUD Handboek vakdidactiek Nederlands Jeroen Dera, Joyce Gubbels, Janneke van der Loo & Jimmy van Rijt (red.) Leg je in het schoolvak Nederlands de focus op inhoud, wat leerlingen moeten kennen, of juist op vaardigheden, wat ze moeten kunnen? Deze discussie komt in het denken over het schoolvak voortdurend terug. In dit boek nemen de samenstellers een doelbewuste positie in: er wordt nadrukkelijk meer aandacht gegeven aan de inhoudelijke kant van het vak, zoals letterkunde en taalkunde, zonder daarbij de dimensie van vaardigheden, zoals begrijpend lezen, schrijven en spreken, tekort te willen doen. Docenten die met dit boek worden opgeleid, leren schakelen tussen inhoud en vaardigheden in het schoolvak Nederlands en krijgen bruikbare didactische handvatten om interessante en betekenisvolle lessen te geven. Het boek bestaat uit vier delen. Het eerste deel gaat over algemene ontwikkelingen in de samenleving waarvan (aankomende) docenten Nederlands op de hoogte moeten zijn om hun vak goed uit te oefenen. De drie andere delen gaan over communicatieve taalvaardigheid, taalonderwijs en literatuuronderwijs. Aan het einde van elk hoofdstuk staan reflectieve opdrachten en aanvullende leestips.

ca. € 41, 25 (incl. online studiemateriaal) ca. 388 pagina’s | maart 2023 ISBN boek 9789046908792 ISBN e-book 9789046972908

VRAAG JE DOCENT EXEMPLAAR AAN OP COUTINHO.NL

OOK INTERESSANT

Nederlands in de onderbouw Een praktische didactiek

Handboek taalgericht vakonderwijs

Woordenstroom Werkvormen voor woordenschat

€ 33,50 (incl. online studiemateriaal) 272 pagina’s | 4e druk 2020 ISBN boek 9789046907573 ISBN e-book 9789046969304

€ 40,50 344 pagina’s | 7e druk 2020 ISBN boek 9789046907597 ISBN e-book 9789046969328

€ 16,95 (incl. online studiemateriaal) 107 pagina’s | 2018 ISBN 9789046906088

HERZIEN

GESCHIEDENISDIDACTIEK Handboek voor de vakdocent Arie Wilschut, Dick van Straaten & Marcel van Riessen

Het eenvoudig voorhouden van zoveel mogelijk feiten aan leerlingen leidt wellicht tot een goed proefwerk- of examenresultaat, maar niet tot kennis die aankomt en blijft hangen. In dit boek draait het om de vraag hoe het geschiedenisvak echt overgebracht kan worden. Deze herziene uitgave gaat over de aanpakken die geschiedenisleraren kunnen hanteren om leerlingen iets nuttigs en toepasbaars te leren. De visie op geschiedenisdidactiek is weergegeven in drie sleutelwoorden: zinvol, leerbaar en haalbaar. ca. € 43,00 (incl. online studiemateriaal) | ca. 416 pagina’s | 3e druk juli 2023 ISBN boek 9789046908815 | ISBN e-book 9789046972946 CULTURELE DIVERSITEIT IN DE KLAS Hans van der Heijde, Klaas Bruin, Luuk Kampman & Saskia Oosterhoff Nederland kent een grote culturele diversiteit. Wat betekent deze diversiteit en de permanente beweging van de samenleving voor het Nederlandse onderwijs, de scholen en de leraren? Dit boek geeft antwoord op de vraag hoe leraren recht kunnen doen aan de culturele verschillen in hun klas. In de zevende druk zijn onder andere demografi sche en andere statistische gegevens over de Nederlandse samenleving geactualiseerd. Verder hebben politieke en maatschappelijke ontwikkelingen tot wijzigingen en toevoegingen geleid. HERZIEN

€ 23,00 | 192 pagina’s | 7e druk 2022 ISBN boek 9789046908112 | ISBN e-book 9789046970775

BEGELEID LEREN VOOR STUDENTEN MET PSYCHISCHE PROBLEMEN Praktijkboek voor onderwijs- en zorgprofessionals Lies Korevaar & Jacomijn Hofstra

NIEUW

Steeds meer studenten kampen met psychische problemen en ervaren hierdoor belemmeringen bij het volgen van een reguliere opleiding. Een aantal van deze jongeren breekt hun studie zelfs voortijdig af en heeft hierdoor minder kans op een (goede) baan. Dit boek geeft inzicht in veelvoorkomende psychische problemen bij studenten en biedt daarnaast praktische en toepasbare handvatten om deze jongeren binnen het mbo, hbo en wo te begeleiden bij het volhouden van hun studie.

€ 30,50 (incl. online studiemateriaal) | 197 pagina’s | 2022 ISBN boek 9789046906361 | ISBN e-book 9789046971901

OOK INTERESSANT

Studentgericht begeleiden Individuele trajecten in het hoger onderwijs

Maak er geen punt van! Feedback geven op schrijfproducten

Logisch en kritisch denken onderzoeken - argumenteren - concluderen

€ 30,50 (incl. online studiemateriaal) 200 pagina’s | 2021 ISBN boek 9789046908044 ISBN e-book 9789046970652

€ 17,95 (incl. online studiemateriaal) 119 pagina’s | 2e druk 2021 ISBN boek 9789046907887 ISBN e-book 9789046970072

€ 22,95 132 pagina’s | 2021

ISBN boek 9789046908242 ISBN e-book 9789046971123

NIEUW

ACTIVEREN, DIFFERENTIËREN EN FORMATIEF HANDELEN In alle fasen van de les Det van Gils, Johan Keijzer & Karen Verheggen Hoe zorg je er als docent voor dat leerlingen met plezier naar school blijven gaan en actief met de les meedoen? En hoe maak je ze verantwoordelijk voor hun eigen leerproces? Dit boek helpt toekomstige, beginnende én ervaren docenten om aandachtiger les te geven en leerlingen bewuster te laten leren en brengt drie actuele begrippen in het onderwijs bij elkaar: activeren, differentiëren en formatief handelen. Het boek behandelt het meest gangbare onderwijsmodel: het model van de directe instructie. Dit model is steeds het uitgangspunt in alle fasen van de les. Het boek stimuleert docenten om hun leerlingen van het begin tot het eind actief bij de les te betrekken (activeren). Op een manier die ruimte biedt aan de verschillen die er nu eenmaal tussen leerlingen bestaan (differentiëren). De auteurs combineren hun uitgebreide praktijkervaringen met theorie en de laatste wetenschappelijke inzichten.

€ 27,95 (incl. online studiemateriaal) 201 pagina’s | 2022 ISBN boek 9789046908464 ISBN e-book 9789046971949

VRAAG JE DOCENT EXEMPLAAR AAN OP COUTINHO.NL

OOK INTERESSANT

De docent in onmisbaar Vier bouwstenen voor leren in het mbo

Een goede les Leren met meer effect

Communiceren is docentenwerk Contact maken, leidinggeven en luisteren in het onderwijs

€ 31,50 (incl. online studiemateriaal) 223 pagina’s | 2021 ISBN boek 9789046907702 ISBN e-book 9789046969724

€ 18,95 112 pagina’s | 2021

€ 16,95 84 pagina’s | 2017

ISBN boek 9789046908228 ISBN e-book 9789046970287

ISBN boek 9789046905951 ISBN e-book 9789046964347

SAMEN STERK IN ONDERWIJS Uitgeverij Coutinho is een educatieve uitgeverij gespecialiseerd in leermiddelen voor hoger onderwijs en volwassenenonderwijs. Wij maken ons sterk voor goed onderwijs. Wij geloven dat zorgvuldig uitgegeven leermiddelen en didactisch sterk onderwijsmateriaal hieraan bijdragen. We spelen hierbij in op technologische, digitale en didactische ontwikkelingen, zodat docenten en studenten altijd en overal met ons materiaal aan de slag kunnen. Met onze uitgaven ondersteunen we docenten optimaal bij de voorbereiding en uitvoering van hun lessen. Studenten bieden we hoogwaardig studiemateriaal waarmee ze zich goed kunnen voorbereiden op hun tentamens, onderzoek en de toekomstige praktijk. WIL JE ADVIES OF HEB JE IDEEËN VOOR EEN NIEUWE UITGAVE? Mijn naam is Robin Meeuwisse en ik ben uitgever van het fonds Lerarenopleiding 1 e & 2 e graads. Graag geef ik je advies over het inzetten van onze uitgaven in je opleiding of over lesmateriaal op maat. Heb je vragen over uitgaven of ideeën voor nieuw lesmateriaal en wil je eens van gedachten wisselen? Neem dan contact met mij op. Robin Meeuwisse Uitgever Lerarenopleiding 1 e & 2 e graads meeuwisse@coutinho.nl 06 1236 8119

Uitgeverij Coutinho Slochterenlaan 7 1405 AL Bussum info@coutinho.nl 035 – 694 99 91

Ga voor een compleet overzicht van onze uitgaven naar coutinho.nl

Prijswijzigingen voorbehouden. Kijk voor actuele prijzen en onze voorwaarden op coutinho.nl

Made with FlippingBook - Share PDF online