Brochure gezondheidszorg 2022

2022 GEZONDHEIDSZORG Uitgaven voor het hoger onderwijs

www. cou t i nho . n l

Gedragsverandering vanuit positieve gezondheid Samenspel tussen zorg en welzijn John Dierx, Cindy de Bot, Andrea Steuns & Marleen Mares Dit praktische handboek help gezondheid- en welzijnsprofessionals om positieve gezondheid toe te passen vanuit intensieve samenwerking. Het brengt de werelden van gezondheid en welzijn samen door in een gezamenlijk begrippenkader te voorzien. Na een algemene introductie in gezondheid, gezondheidsbevordering en gedragsmodellen, hebben de auteurs deze onderdelen per praktijksituatie uitgewerkt: wijk, werk, school, sport en vrije tijd en ziekenhuis. ca. € 20,00 | ca. 150 pagina’s | ISBN 9789046908273 | voorjaar 2022

Werken aan maatschappelijke participatie Praktijkboek voor zorg en welzijn Lies Korevaar & Jacomijn Hofstra (red.)

Werken aan maatschappelijke participatie leert (toekomstige) professionals niet alleen wat er moet gebeuren om mensen met participatieproblemen te ondersteunen, maar ook hoe zij dit in de praktijk vorm kunnen geven. Centraal staat de toepassing van de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) in specifieke praktijksituaties. Maatschappelijke thema’s als armoede, eenzaamheid en de toename van het aantal mensen dat buiten de boot valt en dak- en/of thuisloos wordt komen aan de orde. ca. € 22,50 | ca. 192 pagina’s | ISBN 9789046907931 | voorjaar 2022 Krachtwerk Methodisch werken aan participatie en zelfregie Judith Wolf Krachtwerk helpt begeleiders zich een houding eigen te maken en de competenties te verwerven die nodig zijn om krachtgericht met cliënten te werken. Het boek beschrijft wat er met mensen gebeurt als zij achterop raken en hun zelfregulatie tekortschiet. De uitgave gaat in op het krachtgerichte begeleidingstraject aan de hand van zeven basistaken en bespreekt de voorwaarden voor de implementatie en borging van het methodisch werken. Sinds 2021 is het boek ook beschikbaar in het Engels als Pathways to Empowerment. € 30,95 | 296 pagina’s | ISBN 9789046905197 | 2e druk, 2016

Healthy ageing Het ondersteunen van gezondheid gedurende de levensloop

Bespreekbaar maken van seksualiteit en intimiteit Handboek voor professionals in zorg en welzijn

Basisboek huiselijk geweld Signaleren - melden - aanpakken

€ 28,50 | 280 pagina’s ISBN 9789046906170 2019

€ 29,95 | 284 pagina’s ISBN 9789046906576 4e druk, 2019

€ 35,95 | 351 pagina’s ISBN 9789046905838 2017

Maatwerk in gezondheid en welzijn Praktische wijsheid van professionals in Evidence Based Practice

Ria den Hertog, Jan S. Jukema, Nicole Ketelaar & Miriam Losse

Professionals werkzaam in het domein van gezondheid en welzijn zijn gewend om tijdens de zorg voor en begeleiding van anderen te handelen in overeenstemming met de geldende standaarden, richtlijnen en protocollen. Tegelijkertijd worden zij regelmatig met complexe vragen geconfronteerd die niet met algemene voorschriften zijn op te lossen, maar om maatwerk vragen. Maatwerk in gezondheid en welzijn presenteert een benadering van Evidence Based Practice waarin de unieke situatie van de cliënt leidend is voor de manier waarop de professional handelt. Deel een beschrijft wat professioneel handelen inhoudt voor gezondheid- en welzijnsprofessionals. In deel twee staan casussen rondom complexe praktijksituaties centraal die laten zien hoe professionals proberen het goede te doen. De inzichten over praktische wijsheid die de casussen samen opleveren worden gepresenteerd.

ca. € 22,50 | ca. 192 pagina’s | ISBN 9789046908280 | zomer 2022

Vraag jouw docentexemplaar aan via coutinho.nl

Sterk met een vitaal netwerk Empowerment en de sociaal netwerkmethodiek

Praktijkboek presentie

Kan ik daar wat aan doen? Denken over professioneel handelen in zorg en welzijn

€ 25,95 | 216 pagina’s ISBN 9789046906514 2019

€ 42,95 | 408 pagina’s ISBN 9789046905999 2018

€ 32,50 | 343 pagina’s ISBN 9789046906804 3e druk, 2020

Relatiegerichte zorg Barbara Buijten

Relatiegerichte zorg laat zien dat het bewust worden van houding, communicatie en omgangsvormen een grote rol speelt in de verhouding tussen zorgverlener en patiënt. De uitgave leert je hoe je zorgvuldig contact opbouwt, hoe relationele aspecten als aandacht, betrokkenheid en ruimte voor het perspectief van de ander resulteren in meer zelfredzaamheid. Per hoofdstuk worden er reflecterende oefeningen aangeboden die je helpen je verder te ontwikkelen als zorgprofessional.

€ 24,50 | 216 pagina’s | ISBN 9789046907511 | 2021

Interprofessioneel communiceren in zorg en welzijn Yvonne van Zaalen, Marlies Mulderij & Stijn Deckers Interprofessioneel communiceren in zorg en welzijn helpt (toekomstige) zorg- en welzijnsprofessionals de onderlinge communicatie te verbeteren met alle betrokkenen. Het boek beschrijft de manier waarop samenwerkende professionals taal en strategieën kunnen inzetten om tot een goede afstemming te komen en gezamenlijke doelen te bereiken. Het behandelt naast effectief en samenwerkend communiceren, ook de manier waarop je je spreekgedrag kunt inzetten en welke hulpmiddelen er zijn voor gespreksvoering.

€ 26,50 | 231 pagina’s | ISBN 9789046907269 | 2020 Reflecteren Leren van je ervaringen als professional Marie-José Geenen

Reflecteren leert je wat reflecteren inhoudt, waarom het belangrijk is en op welke manieren reflectie plaats kan vinden. Het boek geeft basiskennis over reflecteren en legt hierbij verbanden met theoretische achtergronden uit de filosofie en psychologie. Theorie wordt afgewisseld met aansprekende praktijkvoorbeelden en persoonlijke verhalen. Ook bespreekt het boek de basisvaardigheden die nodig zijn om te kunnen reflecteren en reikt handige instrumenten aan om deze vaardigheden te leren.

€ 28,50 | 243 pagina’s | ISBN 9789046905777 | 2e druk, 2017

Tussen kwetsbaarheid en kracht Technologie in het hart van zorg en welzijn € 25,- | 184 pagina’s ISBN 9789046905883 2018

Interprofessioneel werken en innoveren in teams Samenwerking in nieuwe praktijken

Handboek interprofessioneel samenwerken in zorg en welzijn

€ 34,95 | 344 pagina’s ISBN 9789046906026 2018

€ 29,95 | 304 pagina’s ISBN 9789046906187 2018

Ondernemen en innoveren in zorg en welzijn Van signaleren naar duurzaam implementeren Petra Verhagen & Charlotte Haarsma-den Dekker

Als zorg- en welzijnsprofessional moet je ondernemend en innovatief zijn. Het betekent dat je actief en flexibel kunt inspelen op nieuwe ontwikkelingen, nieuwe ideeën opdoet en deze weet te realiseren. Je neemt daartoe zelf initiatieven en werkt nauw samen met belang- hebbenden als klanten, financiers en samenwerkingspartners. Ondernemen en innoveren in zorg en welzijn biedt een stevige basis voor het eigen maken van deze vaardigheden. In Ondernemen en innoveren in zorg en welzijn staan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen centraal, zoals opgesteld door de Verenigde Naties. Vanuit deze doelen leer je als (toekomstige) professional nieuwe kansen te signaleren, deze te vertalen naar een nieuw en verbeterd aanbod, de dialoog te voeren met de belanghebbenden, een businessplan te schrijven en te presenteren én dit plan effectief te implementeren en evalueren. Elk hoofdstuk bevat leerdoelen, een casus, inspirerende praktijkvoorbeelden, een theoretische onderbouwing en een samenvatting.

€ 33,50 | 285 pagina’s | ISBN 9789046907672 | 3e druk, januari 2022

Veel van onze uitgaven zijn ook als e-book verkrijgbaar

Praktijkonderzoek in zorg en welzijn

Ontwerpen voor zorg en welzijn

Praktijkgericht onderzoek in de (paramedische) zorg

€ 34,95 | 317 pagina’s ISBN 9789046907825 3e druk, 2021 Ook verkrijgbaar in het Engels

€ 33,50 | 352 pagina’s ISBN 9789046906606 3e druk, 2019

€ 29,95 | 301 pagina’s ISBN 9789046906910 2020

Sociologie voor de praktijk Klaas Hoeksema & Siep van der Werf

Begripsvorming en het hanteren van sociologische kaders in de beroeps- uitoefening vormen de basis van Sociologie voor de praktijk. Het vermogen om iets aan de samenleving te veranderen is een centraal thema. De macht om de eigen toekomst vorm te geven wordt in de drie delen uitgewerkt: het vermogen om doelstellingen in de toekomst te formuleren, om daarvoor middelen aan te wenden en om via die middelen invloed uit te oefenen. Aan de hand van deze elementen komen maatschappelijke thema’s voorbij. € 37,95 | 375 pagina’s | ISBN 9789046907191 | 9e druk, 2021 Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen Een inleiding Jakop Rigter & Malou van Hintum In deze uitgave komen het ontstaan en het beloop van psychische aandoeningen aan bod en wordt de rol van hulpverleners bij het signaleren en de behandelingsmogelijkheden uitgewerkt. Het bespreekt de meest voorkomende psychische aandoeningen bij kinderen. Per aandoening wordt besproken hoe de normale ontwikkeling van een kind er op dat gebied uitziet. Daarna gaat het in op wat er gebeurt als een kind een psychische aandoening heeft en welke rol biologische en omgevingsfactoren daarbij spelen. € 42,95 | 480 pagina’s | ISBN 9789046907689 | 4e druk, december 2021

Werken in wijkteams jeugd Leonieke Boendermaker, Marjolijn Distelbrink, Roel van Goor & Trees Pels (red.)

Werken in wijkteams jeugd gaat in op alle aspecten van het werken in een wijkteam: van het leren aansluiten bij ouders en jongeren en het werken in een interdisciplinair team tot de kaders vanuit de wet en het gemeentelijk beleid. Het behandelt kernthema’s waarmee alle professionals in een wijkteam te maken krijgen, zoals inclusief werken, werken met jongeren, eigen kracht stimuleren en veiligheid. Door de vele praktijkvoorbeelden geeft het boek een op de praktijk gebaseerd inkijkje in het werkveld. € 22,95 | 208 pagina’s | ISBN 9789046908129 | 2021

Van gedachten wisselen Filosofie en ethiek voor zorg en welzijn

Wat staat er op het spel? Sociale ethiek voor zorg en welzijn

Basisboek psychologie Sociaal verbonden

€ 49,95 | 480 pagina’s ISBN 9789046905784 2017

€ 29,50 | 271 pagina’s ISBN 9789046906781 3e druk, 2019

€ 27,95 | 272 pagina’s ISBN 9789046907726 2021

Broddelen Een (on)begrepen stoornis Yvonne van Zaalen & Coen Winkelman

In Broddelen zijn de resultaten van wetenschappelijk onderzoek tot concrete behandelmethodes verwerkt. De auteurs bespreken de theoretische achtergronden, symptomen, diagnostiek, therapie en behandelplannen en bieden veel beproefde oefeningen. Objectieve, structurele analyses van niet-vloeiende momenten en uitspraakfouten zetten de specifieke symptomen van broddelen helder neer. Vanuit de onderliggende neurocognitieve processen wordt het onderscheid met stotteren duidelijk.

€ 27,- | 248 pagina’s | ISBN 9789046904138 | 2e druk, 2014

Handboek taalontwikkelingsstoornissen Ellen Gerrits, Mieke Beers, Gerda Bruinsma & Ingrid Singer

Deze uitgave beschrijft op een toegankelijke manier de belangrijkste wetenschappelijke inzichten met betrekking tot signalering, diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met TOS en koppelt deze aan kennis uit de praktijk. Het handboek geeft algemene informatie over TOS en handelingsgerichte informatie. Er wordt uitvoerig ingegaan op de behandeling bij TOS, en de mogelijkheden voor en keuzes in therapie voor de aspecten fonologie, morfosyntaxis, semantiek, pragmatiek en fonologisch bewustzijn. Communicatieve taaltherapie voor kinderen Marianne Rodenburg-van Wee, Josien Koopman & Chantal de Wit Communicatieve taaltherapie voor kinderen biedt praktische werkvormen voor communicatieve taaltherapie aan kinderen met TOS met een talige leeftijd van 2;6 tot 6;0 jaar. De doelen voor het lexicon, de morfosyntaxis en de pragmatiek worden in het boek helder en overzichtelijk uitgewerkt. Het boek bestaat uit 123 uitgewerkte, op thema geordende activiteiten voor de logopedische behandeling die weinig voorbereidingstijd vragen en communicatief en zeer doelgericht zijn. € 50,95 | 424 pagina’s | ISBN 9789046904015 | 2017

€ 61,50 | 280 pagina’s | ISBN 9789046903780 | 2013

Verstaanbaar Nederlands in zeven stappen Klanken en prosodie voor het NT2-onderwijs

Algemene fonetiek

Stotteren Van theorie naar therapie

€ 40,95 | 463 pagina’s ISBN 9789046905425 4e druk, 2016

€ 49,50 | 456 pagina’s ISBN 9789046906286 3e druk, 2018

€ 34,95 | 184 pagina’s ISBN 9789046907276 2020

Samen sterk in onderwijs Uitgeverij Coutinho is een educatieve uitgeverij gespecialiseerd in leermiddelen voor hoger onderwijs en volwassenenonderwijs. Wij maken ons sterk voor goed onderwijs. Wij geloven dat zorgvuldig uitgegeven leermiddelen en didactisch sterk onderwijsmateriaal hieraan bijdragen.

Wil je advies of heb je ideeën voor een nieuwe uitgave? Wil je advies over het inzetten van onze uitgaven in je opleiding of over lesmateriaal op maat? Of heb je vragen over uitgaven of ideeën voor nieuw lesmateriaal? Aarzel dan niet om contact op te nemen.

Heb je vragen? Neem contact op met onze klantenservice info@coutinho.nl | 035-694 99 91

Ga voor een compleet overzicht van onze uitgaven naar www.coutinho.nl

Made with FlippingBook - Online magazine maker