Brochure economie,recht & bestuur

ECONOMIE, RECHT & BESTUUR 2023

GESPREKSVOERING IN DE JURIDISCHE PRAKTIJK Victoria van den Doel, Jacob Eikelboom, Annemarie Roffel & Jeroen Zoon Een (sociaal)jurist krijgt te maken met uiteenlopende gesprekssituaties. Gespreksvoering in de juridische praktijk introduceert de belangrijkste vaardigheden en technieken die bij verschillende gesprekstypes van pas komen. Het boek start met een inleidende theorie over de basisvaardigheden. Vervolgens komen de vaardigheden en technieken die horen bij verschillende gesprekssituaties aan bod. Ieder hoofdstuk start met leerdoelen en geeft duidelijke handvatten en een checklist waarmee je je eigen gesprekken kunt voorbereiden en evalueren. € 41,50 (incl. online studiemateriaal) | 364 pagina’s | 4e druk, 2021 ISBN boek 9789046907856 | ISBN e-book 9789046970034

BASISBOEK LEGAL DESIGN Ontwerpen voor toegankelijk recht Ineke van den Berg & Peter van den Heuvel

Basisboek legal design beschrijft de kernconcepten die van belang zijn bij legal design, zoals inleven in de ander, met andere ogen kijken, en ideeën opdoen en uitwerken. Het boek bespreekt verschillende manieren om legal design te benaderen en het bevat tools waarmee studenten vaardigheden kunnen ontwikkelen. Ook maakt het boek de verbinding tussen theorie en praktijk door middel van kleine

en omvangrijke juridische cases, vragen en opdrachten. € 31 , 50 (incl. online studiemateriaal) | 176 pagina’s | 2020 ISBN boek 9789046906309 | ISBN e-book 9789046967058

RECHT IN DE CREATIEVE INDUSTRIE mr. Ilse van de Laar-Wijdeven

Recht in de creatieve industrie maakt creatieve professionals (in spe) op een laagdrempelige manier wegwijs in de complexe wereld van het recht. Het bespreekt de belangrijkste rechtsgebieden en gaat in op wet- en regelgeving binnen veelvoorkomende branches zoals reclame, media, muziek en entertainment. Actuele voorbeelden, belangrijke jurisprudentie en uitdagende stellingen worden aangevuld met ‘need to know’- en ‘nice to know’-informatie en ‘tips & tricks’. Elk hoofdstuk bevat een online begrippentrainer en eindigt met een samenvatting. € 40,50 (incl. online studiemateriaal) | 256 pagina’s | 2e druk, 2021 ISBN boek 9789046908198 | ISBN e-book 9789046970850

OOK INTERESSANT

Effectief schrijven in de juridische praktijk structureren - formuleren - redigeren

Meesterlijk schrijven Vaardig in de juridische praktijk

Onderzoek in de juridische praktijk

€ 33,95 (incl. online studiemateriaal) 271 pagina’s | 2e druk, 2018 ISBN boek 9789046906057 ISBN e-book 9789046964460

€ 25,50 (incl. online studiemateriaal) 151 pagina’s | 2019 ISBN boek 9789046906712 ISBN e-book 9789046967980

€ 30,50 239 pagina’s | 2e druk, 2020 ISBN boek 9789046907405 ISBN e-book 9789046969021

NIEUW

MET RECHT BERICHT! Luisteren, in gesprek gaan, spreken en schrijven in

juridische beroepsproducten Daisy van der Wagen-Huijskes & Anouk Schreurs- Hofmeijer

Hoe breng je een juridisch bericht in begrijpelijke taal? Voor (toekomstige) juridische professionals is het belangrijk om boodschappen in woord en geschrift goed af te stemmen op de doelgroep. De uitgave Met recht bericht! biedt talloze voorbeelden uit de rechtspraktijk waarmee studenten het effectief overbrengen van een boodschap kunnen oefenen aan de hand van vaste structuren. Vanuit een juridische praktijksituatie die aanspreekt en dicht bij de beleving van de student ligt, wordt er aan vaardigheden gewerkt: luisteren, in gesprek gaan, spreken en schrijven. Het boek behandelt een grote diversiteit aan casussen uit de rechtspraktijk van het staats- en bestuursrecht, het civiele recht en het strafrecht op verschillende leerniveaus. De handige Taal Toolbox biedt toolkaarten met daarop onder anderen bouwplannen voor het structureren van juridische informatie om doelgericht te formuleren met een logische opbouw en duidelijke lay-out. Verder hoort bij dit boek een website met podcasts, filmpjes, uitspraken en vonnissen en een docentenhandleiding met antwoorden bij de opdrachten en toetsmateriaal.

VRAAG JE DOCENT EXEMPLAAR AAN OP COUTINHO.NL

€ 40 , 50 (incl. online studiemateriaal) 256 pagina’s | 2022 ISBN boek 9789046908303 ISBN e-book 9789046971666

OOK INTERESSANT

Met recht begrepen! Oefeningen in tekstbegrip,samenvatten en woordenschat voor juristen

Met recht bedreven! Oefeningen juridische vaardigheden

Met recht bepleit! Leer vaardig beargumenteren en betogen

€ 40 , 50 (incl. online studiemateriaal) 280 pagina’s | 2 e druk, 2019 ISBN boek 9789046906835 ISBN e-book 9789046968178

€ 44 , 95 (incl. online studiemateriaal) 368 pagina’s | 2 e druk, 2019 ISBN boek 9789046906682 ISBN e-book 9789046967942

€ 40,50 (incl. online studiemateriaal) 255 pagina’s | 2e druk, 2019 ISBN boek 9789046906828 ISBN e-book 9789046968130

NIEUW

INLEIDING ORGANISATIEKUNDE Loek ten Berge, Marco Oteman & Guido Winckels

Inleiding organisatiekunde geeft een kernachtig overzicht van het vakgebied organisatiekunde. In het boek staat het 7S-model van McKinsey centraal: strategy, structure, systems, staff, skills, style en shared values. In elk hoofdstuk wordt een S-begrip uitgelegd aan de hand van actuele praktijkvoorbeelden en uitgebreid casus- materiaal. De verbanden tussen de begrippen worden in de slotparagraaf van elk hoofdstuk expliciet gemaakt. Ook komen organisatiekunde in historisch perspectief en de laatste trends en ontwikkelingen binnen de organisatiekunde aan bod. € 41,50 (incl. online studiemateriaal) | 352 pagina’s | 7e druk, 2021 ISBN boek 9789046907382 | ISBN e-book 9789046969007

INTERCULTURELE SAMENWERKING IN ORGANISATIES Professioneel omgaan met verschillen Herman Blom

Interculturele samenwerking in organisaties draait om de vraag hoe we in Nederland willen samenleven en samenwerken. In deze derde druk zijn actuele discussies en inzichten opgenomen met betrekking tot diversiteit en inclusiviteit. Het boek besteedt uitgebreid aandacht aan discriminatie en racisme op de arbeidsmarkt en de werkplek en wat er tegen te doen is, en behandelt thema’s als ‘wij-zij’ en processen van identiteitsvorming tussen culturen. Ook komt het samenwerken met verschillende culturen op de werkvloer aan bod en hoe om te gaan met culturele dilemma’s. € 36,95 (incl. online studiemateriaal) | 320 pagina’s | 3e druk, 2021 ISBN boek 9789046908174 | ISBN e-book 9789046970836 CRISISMANAGEMENT Organisaties bij crises en calamiteiten Arthur Zanders Met Crisismanagement komen managers en bestuurders (in spe) van bedrijven én de overheid beter beslagen ten ijs als zich een crisis of calamiteit voordoet. De eerste hoofdstukken leggen een theoretische basis. De latere hoofdstukken gaan in op zaken als besluitvorming, leidinggeven en communicatie. De rol van menselijk gedrag komt hierbij nadrukkelijk aan de orde. Tot slot laat het boek zien hoe crisismanagement werkt in de dagelijkse praktijk. Deze vierde, herziene uitgave is aangepast aan de laatste inzichten en regelgeving op het vlak van crisismanagement. € 30,95 | 271 pagina’s | 4e druk, 2022 ISBN boek 9789046908327 | ISBN e-book 9789046971680

OOK INTERESSANT

Diversiteitscompetentie Niet culturen, maar mensen ontmoeten elkaar

Basisboek managementvaardigheden Van zelfkennis naar leiderschap

Diversity competence Cultures don’t meet, people do

€ 39,50 (incl. online studiemateriaal) 376 pagina’s 2018 ISBN boek 9789046906224 ISBN e-book 9789046966969

€ 33,95 (incl. online studiemateriaal) 288 pagina’s | 2019 ISBN boek 9789046906699 ISBN e-book 9789046967966

€ 39,50 (incl. online studiemateriaal) 352 pagina’s | 2018 ISBN boek 9789046905982 ISBN e-book 9789046964415

NIEUW

ETHIEK EN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT Morele dilemma’s in de hr-praktijk Deirdre Beneken genaamd Kolmer (red.) Van hr-professionals wordt niet alleen verwacht dat zij zich krittisch en onderzoekend kunnen opstellen. Kunnen nadenken en discussiëren over verschillende morele waarden in ethische kwesties is net zo belangrijk. Hr-professionals zijn voortdurend bezig met het afwegen van verschillende belangen en waarden, bijvoorbeeld die van de medewerkers en die van de organisatie. Het boek start met deel 1 over het belang van waardencommunicatie, kritisch denken en meervoudig kijken, denken en handelen. Deel 2 bestaat uit zeven hoofdstukken waarin auteurs, elk vanuit een ander perspectief, de hr-praktijk beschrijven en de daarmee gepaard gaande morele dilemma’s. Zij benoemen, aan de hand van het morele dilemma, verschillende theoretische kaders die hr-professionals kunnen toepassen in de praktijk. Ethiek en Human Resource Management helpt (toekomstige) hr-professionals om de ethische uitdagingen in de hr-praktijk te benaderen vanuit verschillende perspectieven en draagt bij aan hun ethische vorming; een praktijkgericht boek dat aansluit bij het opleidingsprofiel van LOO-HRM 2020+. € 26,95

VRAAG JE DOCENT EXEMPLAAR AAN OP COUTINHO.NL

(incl. online studiemateriaal) 182 pagina’s | januari 2023 ISBN boek 9789046908457 ISBN e-book 9789046971932

OOK INTERESSANT

Personeelsmanagement nader becijferd

Conflicthantering en mediation

Inleiding risicomanagement

€ 37,95 (incl. online studiemateriaal) 280 pagina’s | 4e druk, 2018 ISBN boek 9789046905258 ISBN e-book 9789046964491

€ 26,95 (incl. online studiemateriaal) 232 pagina’s | 3e druk, 2018 ISBN boek 9789046906125 ISBN e-book 9789046964453

€ 25,50 (incl. online studiemateriaal) 151 pagina’s | 2019 ISBN boek 9789046906613 ISBN e-book 9789046967652

CULTURELE WAARDEN EN COMMUNICATIE In internationaal perspectief Marinel Gerritsen & Marie-Thérèse Claes

In Culturele waarden en communicatie wordt een overzicht gegeven van actuele theorieën over cultuurverschillen en de verschillen in verbale en non-verbale communicatie die daaruit voortvloeien. De talrijke voorbeelden en oefeningen maken je bewust van je eigen cultuur en van de problematiek van interculturele communicatie. Hierdoor leer je de communicatie van andere culturen beter te begrijpen, zelf effectiever intercultureel te communiceren en synergie uit cultuurverschillen te halen. € 36,50 | 333 pagina’s | 4e druk, 2017 ISBN boek 9789046905272 | ISBN e-book 9789046963852

SOCIOLOGIE VOOR DE PRAKTIJK Klaas Hoeksema & Siep van der Werf

Om menselijk gedrag te begrijpen en te veranderen, is kennis van sociologisch denken en kijken onmisbaar. Sociologie voor de praktijk biedt een toegankelijke inleiding op dit onderwerp. Begripsvorming en het kunnen hanteren van sociologische kaders in de beroepsuitoefening vormen de basis van dit boek. Het vermogen om iets aan de samenleving te veranderen is een centraal thema. Thema’s zoals sociale ongelijkheid, emancipatie, onderwijs, diversiteit en uitsluiting, en arbeidsverhoudingen komen aan bod. € 42,95 (incl. online studiemateriaal) | 375 pagina’s | 9e druk, 2021 ISBN boek 9789046907191 | ISBN e-book 9789046968840

LEISURE! Inleiding in de vrije tijd Martijn Mulder

Leisure! geeft een helder en toegankelijk overzicht van ons vrijetijdsgedrag en de leisuresector. Het studiemateriaal biedt (toekomstig) professionals in dit werkveld een houvast om de dynamiek van deze sector te begrijpen, te analyseren en om in te spelen op veranderingen in vraag, aanbod en beleid. Het boek zet uiteen wat de begrippen leisure en vrije tijd inhouden, hoe onze vrije tijd zich heeft ontwikkeld, welke factoren onze keuzes met betrekking tot vrijetijdsbesteding beïnvloeden, wat de economische impact van leisure is en tot slot wat het werken in deze sector inhoudt. € 33,50 (incl. online studiemateriaal) | 288 pagina’s | 3e druk, 2019 ISBN boek 9789046906705 | ISBN e-book 9789046967973

OOK INTERESSANT

Effectief samenwerken in interculturele teams

Adviseren met perspectief Rapporten en presentaties maken

Veranderen met verstand en gevoel De kunst van organisatieverandering

€ 29,95 (incl. online studiemateriaal) 224 pagina’s | 3e druk, 2019 ISBN boek 9789046906651 ISBN e-book 9789046967904

€ 24,95 216 pagina’s | 2016

€ 22,50 130 pagina’s | 3e druk, 2013 ISBN boek 9789046904954 ISBN e-book 9789046963357

ISBN boek 9789046905364 ISBN e-book 9789046963685

NIEUW HERZIEN DE BESTUURLIJKE KAART VAN NEDERLAND Het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief Gerard Breeman & Carola van Eijk De bestuurlijke kaart van Nederland is een kennismaking met de instituties en organisaties in en rondom het openbaar bestuur en biedt hierin een duidelijk overzicht. Deze geheel geactualiseerde druk gaat in op de inrichting van de politiek bestuurlijke instituties, de rechtspraak volgens de trias politica en de verschillende bestuurslagen. Een nieuw hoofdstuk gaat over de samenwerking binnen en tussen de bestuurslagen en de wisselwerking tussen overheid en burger. Ook komt de invloed van de EU en internationale organisaties op Nederland aan de orde. € 33,95 (incl. online studiemateriaal) | ca. 272 pagina’s | 8ste druk, februari 2023 ISBN boek 9789046908501 ISBN e-book 9789046971987

DE BESTUURLIJKE KAART VAN DE EUROPESE UNIE Instellingen, besluitvorming en beleid Anna van der Vleuten (red.)

HERZIEN

De afgelopen jaren is de relevantie van de Europese Unie enorm toegenomen door grensoverschrijdende problemen als de COVID-19-epidemie, de energiecrisis, klimaatverandering en migratie. Bovendien woedt een oorlog op het continent, die een EU-breed antwoord vereist. Des te belangrijker is het om te begrijpen hoe de EU werkt. Wie deze volledig geactualiseerde druk van De bestuurlijke kaart van de Europese Unie leest, leert niet alleen hoe de EU beleid maakt maar begrijpt ook waarom de EU op deze wijze vormgegeven is. ca. € 40,50 (incl. online studiemateriaal) | ca. 344 pagina’s | 6e druk, februari 2023 ISBN boek 9789046908570 | ISBN e-book 97890469721

BESTUURSKUNDIG ONDERZOEK Een methodologische inleiding Sandra van Thiel

Bestuurskundig onderzoek is een praktische inleiding in de onderzoeksmethodologie die aansluit bij bestuurskundige thema’s. Er wordt rekening gehouden met de specifieke eigenschappen van de bestuurskunde als onderzoeksgebied. Het boek beschrijft alle onderzoeksstappen en geeft tal van praktische tips. Met behulp van de oefeningen kan de stof direct worden toegepast. Op de website bij het boek staan open toetsvragen en multiplechoicevragen inclusief antwoorden. € 32,50 (incl. online studiemateriaal) | 237 pagina’s | 4e druk, 2021 ISBN boek 9789046908037 | ISBN e-book 9789046970645

OOK INTERESSANT

Profiel van de Nederlandse overheid Organisatie, beleid en besluitvorming

Overheidscommunicatie Een gedragswetenschappelijke aanpak

Publiek management

€ 31 , 50 (incl. online studiemateriaal) 288 pagina’s | 8 ste druk, 2020 ISBN boek 9789046907313 ISBN e-book 9789046968949

€ 31 , 50 288 pagina’s | 3 e druk, 2020 ISBN boek 9789046906118 ISBN e-book 9789046964484

€ 38 , 95 288 pagina’s | 2018

ISBN boek 9789046906095 ISBN e-book 9789046964477

BEDRIJFSECONOMIE BEGREPEN Bernard Remmelts

Bedrijfseconomie begrepen helpt studenten aan een niet-economische opleiding op een toegankelijke manier de kern van het vak bedrijfseconomie snel te doorgronden, vanuit hun eigen belevingswereld en in heldere taal. Zo gaat bedrijfseconomie leven en wordt het leuk! Het eerste deel besteedt uitgebreid aandacht aan de basis van de bedrijfseconomie, zoals het werken met balansen, winst- en verliesrekeningen en liquiditeitenoverzicht-ten. Vervolgens past het boek de basiskennis stapsgewijs toe

binnen een aantal onderwerpen en vakgebieden. € 39,50 (incl. online studiemateriaal) | 240 pagina’s | 2021 ISBN boek 9789046907832 | ISBN e-book 9789046970010

BASISBOEK WISKUNDE EN FINANCIËLE REKENKUNDE Kwantitatieve methoden met Exceltoepassingen Donald van As & Jaap Klouwen Heo-studenten missen nog weleens wiskundige en statistische kennis en vaardigheden om kwantitatieve onderwerpen goed te kunnen overzien. Basisboek wiskunde en financiële rekenkunde biedt daartoe de basis. In het boek staan de twee belangrijkste wiskundige basisfuncties centraal: de lineaire en de exponentiële functie. Ook worden kwadratische functies, derdegraads functies, gebroken functies en trapfuncties behandeld en de basis van financieel rekenen.

HERZIEN

Elk hoofdstuk eindigt met een aantal toepassingen in Excel. € 27,50 (incl. online studiemateriaal) | 244 pagina’s | 3e druk, 2022 ISBN boek 9789046908310 | ISBN e-book 9789046972007

STATISTISCHE TOETSEN IN ECONOMISCHE TOEPASSINGEN Jaap Klouwen

Hoe betrouwbaar is de mededeling dat de kosten tussen de € 10000 en € 12000 per maand liggen? En wanneer mag je zeggen dat een onderzoeksresultaat significant is? Statistische toetsen in economische toepassingen behandelt de basisbegrippen uit de statistische toetsingstheorie. Aan bod komen betrouwbaarheidsintervallen en statistische toetsen, enkelvoudige en meervoudige lineaire regressieanalyse en specifieke toetsen en toepassingen uit de bedrijfs- en commerciële economie, accountancy en logistiek. Met inzet van Excel en de grafische rekenmachine. € 30,95 (incl. online studiemateriaal) | 232 pagina’s | 2e druk, 2016 ISBN boek 9789046905302 | ISBN e-book 9789046963654

OOK INTERESSANT

De APA-richtlijnen Over literatuurverwijzing en onderzoeksrapportage

Wiskunde voor statistiek Een voorbereiding

Schrijven voor de wetenschap Academisch redeneren, structureren, formuleren en reviseren

€ 36,95 (incl. online studiemateriaal) 216 pagina’s | 2019 ISBN boek 9789046906965 ISBN e-book 9789046968338

€ 15,95 135 pagina’s | 2e druk, 2020 ISBN boek 9789046907283 ISBN e-book 9789046968932

€ 19,50 135 pagina’s | 2e druk, 2002 ISBN boek 9789062833177

PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK IN BEDRIJF Jan Leen, m.m.v. Jef Mertens

Praktijkgericht onderzoek in bedrijf biedt een onmisbare basis om een bedrijfskundig onderzoek op te zetten. Het onderzoek doen is hierbij geen doel op zich, maar een middel om op een informatiegestuurde manier te werken. Alle stappen komen aan bod: van het verwerven van een opdracht tot aan het analyseren en presenteren van de onderzoeksgegevens. Met ruime aandacht voor het uitvoeren van een goede probleemanalyse en de keuze voor het type onderzoek. Deze derde herziening bevat een uitgebreide uitwerking van actieonderzoek. € 30,50 (incl. online studiemateriaal) | 208 pagina’s | 3e druk, 2021 ISBN boek 9789046907849 | ISBN e-book 9789046970027

EEN ONDERZOEKENDE HOUDING IN BEDRIJF Professionele vaardigheden voor het economisch domein Arnout Schuitema, Maaike van den Herik & Greet van der Kaap

Een onderzoekende houding in bedrijf geeft handvatten voor het aanleren van een onderzoekende houding binnen het economische domein. Het boek leert toekomstige professionals om te observeren wat er om hen heen gebeurt, er kritische vragen over te stellen, goed te evalueren en te reflecteren. Op toegankelijke wijze komen belangrijke eigenschappen aan de orde, zoals opmerkzaamheid, nieuwsgierigheid, bedachtzaamheid en kritisch zijn. Het boek bevat praktijkgerichte oefeningen en een zelfscan om de eigen ontwikkeling te volgen en doelen te bepalen.

€ 21,50 (incl. online studiemateriaal) | 143 pagina’s | 2021 ISBN boek 9789046907399 | ISBN e-book 9789046969014

STRATEGISCH ONTWERPEN Onderzoeks- en ontwerpprocessen situationeel inrichten Herman Blom & Bas van Lanen

Veel professionals dienen in het kader van hun beroepsuitoefening te beschikken over zowel onderzoekend als ontwerpend vermogen. Strategisch ontwerpen richt zich op ontwerpprocessen in verschillende soorten beroepssituaties, die kunnen leiden tot tastbare ontwerpen in de vorm van een fysiek product, maar ook tot meer abstractere ontwerpen als een dienst of een organisatiestrategie. In het boek staan vijf primaire ontwerpstrategieën centraal, waaraan meer generieke en vakspecifieke ontwerpbegrippen, -modellen, methoden en technieken worden verbonden.

€ 44,95 | 376 pagina’s | 2021 ISBN boek 9789046907795

OOK INTERESSANT

De imagineer Ontwerp beleving met betekenis

Rapporteren in opdracht Project - proces - product

Kwantitatief onderzoek voor journalisten Verantwoord nieuws maken van cijfers

€ 44,50 336 pagina’s | 2011

€ 18,95 119 pagina’s | 2021

€ 22,50 152 pagina’s | 2020

ISBN boek 9789046902769 ISBN e-book 9789046961575

ISBN boek 9789046907504 ISBN e-book 9789046970249

ISBN boek 9789046907436 ISBN e-book 9789046970041

HERZIEN

SCHRIJFGIDS VOOR ECONOMEN Susanne van Hoek-Gerritsen

In dit boek staat alles wat een student moet weten om een goede scriptie te schrijven. De Schrijfgids voor economen geeft praktische adviezen voor alle soorten scripties, waaronder papers, hbo-adviesrapporten en universitaire mastertheses. Uitleg wordt afgewisseld met handvatten, formats, tips en adviezen om efficiënt (snel) en effectief (goed) te schrijven. Er is steeds veel aandacht voor de eisen waaraan scripties in het hoger onderwijs moeten voldoen. Scripties over economische onderwerpen staan centraal, maar dit boek is ook bruikbaar voor andere studierichtingen dan de economie. ca. € 29,50 | ca. 224 pagina’s | 5e druk, voorjaar 2023 ISBN boek 9789046908587 | ISBN e-book 9789046972151

BASISBOEK SCHRIJVEN VOOR MEDIA Van journalistieke content tot infotainment Wouter Janssen

Basisboek schrijven voor media concentreert zich op de belangrijkste vragen die je als schrijver moet stellen en de mogelijkheden die dat oplevert. De auteur behandelt genres als nieuwsberichten, interviews en reportages aan de hand van diverse voorbeelden. Daarnaast legt het boek de nadruk op het inleven in de lezer, het structureren van teksten om de leesbaarheid te bevorderen, het gebruik van bronnen en het bedenken van verrassende invalshoeken. Via handige checklists en tips is er ook aandacht voor de presentatie en eindredactie van teksten.

€ 26,50 (incl. online studiemateriaal) | 181 pagina’s | 2021 ISBN 9789046907351 | ISBN e-book 9789046968987

BASISVAARDIGHEDEN ACADEMISCH SCHRIJVEN Maartje Goosen & Francien Schoordijk

Basisvaardigheden academisch schrijven loodst studenten door het schrijfproces. Het is een echt ‘doeboek’ met veel oefeningen aan de hand waarvan studenten ontdekken wat er ontbreekt aan hun taal- of schrijfvaardigheid. Ze leren: wat een wetenschappelijke schrijfstijl kenmerkt, efficiënt schrijven, een logische structuur opzetten, omgaan met bronnen, samenhang in teksten aanbrengen en kritisch reflecteren op eigen schrijfwerk. Inclusief een link naar de MOOC Beter schrijven in het hoger onderwijs. € 32,50 (incl. online studiemateriaal) | 208 pagina’s | 2e druk, 2021 ISBN boek 9789046907894 | ISBN e-book 9789046970089

OOK INTERESSANT

Storytelling in de praktijk Creatief schrijven voor een merk

Schrijven met effect Stijlcursus doeltreffend formuleren

Tekstzinnig Kritisch denken, zoeken en schrijven in het hbo

€ 27,95 (incl. online studiemateriaal) 176 pagina’s | 2021 ISBN boek 9789046907801 ISBN e-book 9789046969939

€ 30,50 (incl. online studiemateriaal) 239 pagina’s | 5e druk, 2014 ISBN boek 9789046904268 ISBN e-book 9789046962893

€ 33,50 (incl. online studiemateriaal) 247 pagina’s | 2019 ISBN boek 9789046906460 ISBN e-book 9789046967478

MAAK ER GEEN PUNT VAN! Feedback geven op schrijfproducten Monica Koster & Meike Korpershoek

Feedback is een zeer effectief middel om leerlingen en studenten beter te leren schrijven. Maar wanneer in het schrijfproces geef je feedback, waar geef je feedback op en hoe formuleer je je feedback? Maak er geen punt van! biedt docenten van alle onderwijsniveaus houvast bij het geven van effectieve feedback op schrijfproducten. Gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten bevat het boek behalve theorie een concreet zeer praktisch toepasbaar stappenplan. € 22,95 | 132 pagina’s | 2021 ISBN boek 9789046908242 | ISBN e-book 9789046971123 BEGELEID LEREN VOOR STUDENTEN MET PSYCHISCHE PROBLEMEN Praktijkboek voor onderwijs- en zorgprofessionals Lies Korevaar & Jacomijn Hofstra (red.) Steeds meer studenten kampen met psychische problemen en ervaren hierdoor belemmeringen bij het volgen van een reguliere opleiding. Een aantal breekt hun studie zelfs voortijdig af en heeft hierdoor minder kans op een (goede) baan. Begeleid Leren voor studenten met psychische problemen geeft inzicht in veelvoorkomende mentale problemen en biedt daarnaast praktische en toepasbare handvatten om deze jongeren binnen het mbo, hbo en wo te begeleiden bij het volhouden van hun studie. NIEUW

ca € 29,50 (incl. online studiemateriaal) | 224 pagina’s | 2022 ISBN boek 9789046906361 | ISBN e-book 9789046971901

STUDENTGERICHT BEGELEIDEN Individuele trajecten in het hoger onderwijs Cornelia de Haan

Aan de hand van het praktijkgerichte boek Studentgericht begeleiden leer je als begeleider de student te activeren en verantwoordelijkheid te laten nemen voor het eigen leerproces. In elk hoofdstuk komt een belangrijke begeleidingsvaardigheid aan bod zoals gesprekken voeren, feedback geven, motiveren, problemen bespreekbaar maken, beoordelen en evalueren. Voorbeelden van begeleiders uit het hoger onderwijs illustreren de theorie en aan de hand van opdrachten word je uitgenodigd te reflecteren op je aanpak en je nieuwe inzichten toe te passen in de praktijk.

€ 30,50 (incl. online studiemateriaal) | 200 pagina’s | 2021 ISBN boek 9789046908044 | ISBN e-book 9789046970652

OOK INTERESSANT

Impact op afstand Online lesgeven in het hoger onderwijs

Doeltreffende didactiek Directe instructie en differentiatie voor de lerende leraar

DOCENT! Didactiek en praktijk in het hoger onderwijs

€ 22,50 (incl. online studiemateriaal) 155 pagina’s | 2020 ISBN boek 9789046907764 ISBN e-book 9789046969878

€ 24,50 175 pagina’s | 2018

€ 34,95 263 pagina’s | 2015

ISBN boek 9789046906194 SBN e-book 9789046966914

ISBN boek 9789046904794 ISBN e-book 9789046963395

SAMEN STERK IN ONDERWIJS Uitgeverij Coutinho is een educatieve uitgeverij gespecialiseerd in leermiddelen voor hoger onderwijs en volwassenenonderwijs. Wij maken ons sterk voor goed onderwijs. Wij geloven dat zorgvuldig uitgegeven leermiddelen en didactisch sterk onderwijsmateriaal hieraan bijdragen. We spelen hierbij in op technologische, digitale en didactische ontwikkelingen, zodat docenten en studenten altijd en overal met ons materiaal aan de slag kunnen. Met onze uitgaven ondersteunen we docenten optimaal bij de voorbereiding en uitvoering van hun lessen. Studenten bieden we hoogwaardig studiemateriaal waarmee ze zich goed kunnen voorbereiden op hun tentamens, onderzoek en de toekomstige praktijk. WIL JE ADVIES OF HEB JE IDEEËN VOOR EEN NIEUWE UITGAVE? Mijn naam is Annemie Michels en ik ben uitgever van het fonds Economie, Recht & Bestuur. Graag geef ik je advies over het inzetten van onze uitgaven in je opleiding of over lesmateriaal op maat. Heb je vragen over uitgaven of ideeën voor nieuw lesmateriaal en wil je eens van gedachten wisselen? Neem dan contact met mij op. Annemie Michels Uitgever Economie, Recht & Bestuur michels@coutinho.nl 06 1237 4669

Scan deze code voor een compleet overzicht van onze economische uitgaven

Uitgeverij Coutinho Slochterenlaan 7 1405 AL Bussum info@coutinho.nl 035 – 694 99 91

en scan deze code voor onze juridische uitgaven. Of kijk op coutinho.nl

OOK INTERESSANT

Prijswijzigingen voorbehouden. Kijk voor actuele prijzen en onze voorwaarden op coutinho.nl

Made with FlippingBook Ebook Creator