Brochure basisonderwijs 2022

2022 LERARENOPLEIDING BASISONDERWIJS

www. cou t i nho . n l

Rekenen-wiskunde en didactiek De rol van de leerkracht in het basisonderwijs Peter Ale en Martine van Schaik

Om kinderen rekenen te leren is meer nodig dan het doorlopen van een rekenmethode. Er is een leerkracht nodig met enthousiasme voor het vak en bovendien een grondige basis van kennis en vaardigheden van zowel het rekenen als de didactiek. In dit boek staat het leer- krachtgedrag in het rekenonderwijs op de basisschool centraal. Om dit te kunnen, moet de leerkracht weten wat de achterliggende theorieën zijn over het leren rekenen voor kinderen tussen vier en twaalf jaar. Deze theorieën komen in het eerste deel van dit boek uitvoerig aan de orde. In het tweede deel staat de rol van de leerkracht centraal in relatie tot het curriculum van de verschillende onderwijsfasen. ca. € 45,95 | ca. 416 pagina’s | ISBN 9789046908075 | 2e druk, juni 2022 Culturele diversiteit in de klas Hans van der Heijde, Klaas Bruin, Luuk Kampman en Saskia Oosterhoff Nederland kent een grote culturele diversiteit. Wat betekenen deze diversiteit en de permanente beweging van de samenleving voor het Nederlandse onderwijs, de scholen en de leraren? Dit boek geeft antwoord op de vraag hoe leraren recht kunnen doen aan de cultu- rele verschillen in hun klas. Het eerste deel biedt inzicht in de recente migratiegeschiedenis van Nederland en beschrijft demografische ontwikkelingen. In deel twee staan inzichten uit de sociologie en de sociale psychologie centraal, die betrekking hebben op het handelen van leraren. Deel drie draait volledig om de docent. Het behandelt de verschillende rollen die de docent vervult en beschrijft praktische situ- aties en manieren om hiermee te oefenen. ca. € 22,00 | ca. 181 pagina’s | ISBN 9789046908112 | 7e druk, april 2022

Democratie begint bij jezelf Ontwikkelen van burgerschap

Talentgerichte ontwikkeling op de basisschool Een dynamische visie op leren en onderwijzen

Rekenen en wiskunde uitgelegd Kennisbasis voor leerkrachten basisonderwijs

€ 34,95 | 365 pagina’s ISBN 9789046906255 3e druk, juli 2018

€ 27,00 | 251 pagina’s ISBN 9789046905494 februari 2017

€ 24,95 | 203 pagina’s ISBN 9789046906972 maart 2020

Spelend leren en ontdekken Handboek drama voor het basisonderwijs Etje Heijdanus, Sander van den Brink (red.); Hans Boekel, Diane Carp, Anouk van Nunen en Petra van der Veer Drama sluit aan bij de natuurlijke drang van kinderen tot spelen en leren. Het stimuleert de creativiteit, fantasie, verbeelding en bewegingsdrang die leerlingen van nature hebben. Het handboek Spelend leren en ontdekken helpt (toekomstige) leerkrachten om drama op een praktische manier toe te passen in het basisonderwijs. Dit handboek geeft inzicht in drama als doel en drama in samenhang met andere leergebieden en is gebaseerd op landelijk vastgestelde onderwijsdocumenten.

ca. € 35,95 | ca. 320 pagina’s | ISBN 9789046907993 | 2e druk, januari 2022

Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen Een inleiding Jakop Rigter en Malou van Hintum

In deze uitgave komen het ontstaan en het beloop van psychische aandoeningen aan bod en wordt de rol van hulpverleners bij het signaleren en de behandelingsmogelijkheden uitgewerkt. Het bespreekt de meest voorkomende psychische aandoeningen bij kinderen. Per aandoening wordt besproken hoe de normale ontwikkeling van een kind er op dat gebied uitziet. Daarna gaat het in op wat er gebeurt als een kind een psychische aandoening heeft en welke rol biologische en omgevingsfactoren daarbij spelen.

€ 42,95 | 480 pagina’s | ISBN 9789046907689 | 4e druk, december 2021

DANS! Praktisch handboek voor het basisonderwijs

Gemotiveerd leren en lesgeven De kracht van intrinsieke motivatie

Begeleiden van actief leren Theorie en praktijk van zelfsturing en samenwerking

€ 26,95 | 203 pagina’s ISBN 9789046907719 2e druk, april 2021

€ 29,50 | 272 pagina’s ISBN 9789046906248 2de druk, juni 2019

€ 21,95 | 168 pagina’s ISBN 9789046907337 2e druk, juni 2020

De wereld in met aardrijkskunde Vakinhoud Anouk Adang en Marian Blankman

De wereld in met aardrijkskunde – Vakinhoud richt zich op de inhoud van het vak aardrijkskunde. In vier blokken van drie hoofdstukken worden verschillende thema’s uitgewerkt uit de kennisbasis aardrijkskunde voor de pabo. Bovendien zijn er verdiepende vraagstukken en begrippenlijsten opgenomen. Dit deel is, behalve voor leerkrachten die aardrijkskundelessen geven, ook geschikt voor studenten die alle thema’s en benodigde begrippen uit de kennisbasis willen beheersen.

€ 31,95 | 203 pagina’s | ISBN 9789046907146 | mei 2020

De wereld in met aardrijkskunde Vakdidactiek Anouk Adang en Marian Blankman

In dit deel van De wereld in met aardrijkskunde staat de vakdidactiek centraal. Met behulp van vaste bouwstenen leren studenten hoe zij aardrijkskundelessen kunnen vormgeven. Er is onder andere aandacht voor lesgeven in kaartvaardigheden, lesgeven in de schoolomgeving,

onderzoekend leren en lesgeven over andere culturen. Ieder hoofdstuk sluit af met een aantal voorbeeldlessen.

€ 21,95 | 131 pagina’s | ISBN 9789046907139 | maart 2020

De pabotoets aardrijkskunde haal je zo

De pabotoets geschiedenis haal je zo

De pabotoets Natuur & Techniek haal je zo Oefenbundel bij Natuuronderwijs inzichtelijk

€ 22,50 | 214 pagina’s ISBN 9789046904824 2e druk, juli 2015

€ 22,50 | 200 pagina’s ISBN 9789046905043 2e druk, februari 2016

€ 26,95 | 283 pagina’s ISBN 9789046907733 2e druk, april 2021

Praktische didactiek voor geïntegreerd zaakvakonderwijs

Luuk de Bakker, Annemieke Burlage, Michelle Hendriks, Frank van Herwaarden en Suzanne van Norden

Steeds meer basisscholen werken met geïntegreerde lesmethoden, waarbij de

samenhang tussen de afzonderlijke vakken in relatie tot een onderwijsthema centraal staat. Het combineren van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek, taal en rekenen kan unieke en belangrijke invalshoeken bieden voor onderwerpen die op de basisschool worden behandeld. Door deze vakgebieden met elkaar te verbinden leren leerlingen om ontwikkelingen in de wereld beter te begrijpen en in een bredere context te plaatsen. Dit is het eerste boek dat (toekomstige) leerkrachten in het basisonderwijs helpt om een eigen visie te vormen op geïntegreerd zaakvakonderwijs en om zelf geïntegreerde lessen te ontwerpen. Het boek bestaat uit vier delen. Deel A behandelt opvattingen van onderwijsdenkers over de voor- en nadelen van geïntegreerd zaakvakonderwijs, terwijl in deel B de didactiek van de afzonderlijke zaakvakken en de integratie van taal en rekenen centraal staan. In deel C schetsen de auteurs verschillende praktische manieren om geïntegreerde lessen en projecten vorm te geven. Deel D bevat praktische aanwijzingen en punten ter overweging voor leerkrachten die kiezen voor geïntegreerd zaakvakonderwijs.

ca. € 34,95 | ca. 352 pagina’s | ISBN 9789046908006 | juni 2022

Vraag direct jouw docentexemplaar aan! www.coutinho.nl

Natuuronderwijs inzichtelijk Een basis voor de vakinhoud van Natuur & Techniek

Praktische didactiek voor Natuur & Techniek

Geschiedenis InZicht Vakkennis en didactiek voor het basisonderwijs

€ 42,95 | 464 pagina’s ISBN 9789046907245 september 2020

€ 37,95 | 511 pagina’s ISBN 9789046907610 5e druk, mei 2021

€ 47,95 | 415 pagina’s ISBN 9789046906736 juli 2019

Les is meer 141 manieren om gewenst gedrag te bevorderen Peter Teitler en Ruben Teitler

De uitgave Les is meer biedt (toekomstige) leraren vanuit een positieve invals- hoek handvatten om een plezierige lessfeer in de klas te bevorderen. Les is meer gaat over leiding nemen in de klas, grenzen stellen en normen hanteren voor de manier waarop er met elkaar wordt omgegaan. Het boek beschrijft methodes en geeft adviezen waarmee leraren het gedrag van leerlingen op een positieve manier kunnen beïnvloeden.

€ 22,95 | 200 pagina’s | ISBN 9789046907122 | februari 2020

Lessen in orde op de basisschool Handboek voor de onderwijspraktijk Peter Teitler en Ans van Brussel

Dit boek laat zien hoe je ervoor kunt zorgen dat je lessen in orde zijn, dat wil zeggen hoe je een vriendelijke en veilige omgeving kunt creëren waarin leerlingen optimaal kunnen leren. Centraal staat daarbij het gedrag: dat van jezelf als leerkracht, zowel individueel als in teamverband, en dat van de leerling, zowel individueel als in groepsverband.

€ 33,95 | 344 pagina’s | ISBN 9789046907252 | 2e druk, mei 2020

Samen opvoeden Oriëntatie op pedagogische werkvelden Joris van Veen

JORIS VAN VEEN (RED.)

SAMEN OPVOEDEN

Oriëntatie op pedagogische werkvelden

Samen opvoeden zoomt vanuit de praktijk in op de vele werkterreinen van pedagogische professionals in het jeugddomein. De uitgave behandelt de diverse werkvelden in relatie tot de rollen en kerntaken die pedagogische professionals daar kunnen vervullen en benoemt de competenties en expertise waarover zij dienen te beschikken. Naast de werkvelden is er aandacht voor onderwerpen als interprofessionele samenwerking, integraal werken, participatie en preventie. ca. € 32,50 | ca. 352 pagina’s | ISBN 9789046908150 | 3e druk, voorjaar 2022

HANS VAN DER HEIJDE KLAAS BRUIN LUUK KAMPMAN SASKIA OOSTERHOFF

neel

lijn dikker

1 vorm

COUTINHO OMSLAG SAMEN OPVOEDEN | OVERZICHT V_05 06.01.2022

PIETJE PRECIES

Impact op afstand Online lesgeven in het hoger onderwijs

Logisch en kritisch denken onderzoeken – argumenteren - concluderen

Basisvaardigheden academisch schrijven

€ 28,95 | 208 pagina’s ISBN 9789046907894 2e druk, mei 2021

€ 19,95 | 155 pagina’s ISBN 9789046907764 november 2020

€ 15,95 | 119 pagina’s ISBN 9789046907887 2e druk, mei 2021

Maak er geen punt van! Feedback geven op schrijfproducten Monica Koster en Meike Korpershoek

Feedback is een zeer effectief middel om leerlingen en studenten beter te leren schrijven. Maar wanneer in het schrijfproces geef je feedback, waar geef je feedback op en hoe formuleer je je feedback? In het boek Maak er geen punt van! bespreken de auteurs deze kwesties en bieden ze docenten van alle onderwijsniveaus houvast bij het geven van effectieve feedback op schrijfproducten.

€ 22,95 | 132 pagina’s | ISBN 9789046908242 | december 2021

Studentgericht begeleiden Individuele trajecten in het hoger onderwijs Cornelia de Haan

Het begeleiden van individuele studenten tijdens stages, scripties, studieloopbaantrajecten of onderzoek is een van de kerntaken van docenten in het hoger onderwijs. Het is een boeiende taak die tegelijkertijd veel tijd en energie kan kosten. Want wat doe je als je student onvoldoende voortgang boekt of niet gemotiveerd lijkt? En hoe vind je de balans tussen sturen en het geven van eigen regie? Met het praktijkgerichte boek Studentgericht begeleiden leer je op een effectieve manier de student centraal te zetten.

€ 26,95 | 200 pagina’s | ISBN 9789046908044 | augustus 2021

Veel van onze uitgaven zijn er ook als e-book

Tekstzinnig Kritisch denken, zoeken en schrijven in het hbo

Een onderzoekende houding Werken aan professionele ontwikkeling

Praktijkonderzoek in de school

€ 29,50 | 247 pagina’s ISBN 9789046906460 januari 2019

€ 16,95 | 125 pagina’s ISBN 9789046905319 juni 2016

€ 34,95 | 384 pagina’s ISBN 9789046907320 4e druk, juli 2020

Samen sterk in onderwijs Uitgeverij Coutinho is een educatieve uitgeverij gespecialiseerd in leermiddelen voor hoger onderwijs en volwassenenonderwijs. Wij maken ons sterk voor goed onderwijs. Wij geloven dat zorgvuldig uitgegeven leermiddelen en didactisch sterk onderwijsmateriaal hieraan bijdragen.

Wil je advies of heb je ideeën voor een nieuwe uitgave? Wil je advies over het inzetten van onze uitgaven in je opleiding of over lesmateriaal op maat? Of heb je vragen over uitgaven of ideeën voor nieuw lesmateriaal? Aarzel dan niet om contact op te nemen. Robin Meeuwisse Uitgever lerarenopleiding basisonderwijs meeuwisse@coutinho.nl 06-12 36 81 19

Heb je vragen? Neem contact op met onze klantenservice info@coutinho.nl | 035-694 99 91

Ga voor een compleet overzicht van onze uitgaven naar www.coutinho.nl

Made with FlippingBook Ebook Creator