Folkert Kuiken en Ineke Vedder - Dictoglos

1 Wat is dictoglos?

1 In dit boek gaan we voorbij aan het onderscheid tussen ‘tweede taal’ en ‘vreemde taal’ en spreken we in algemene zin van ‘tweede taal’ (T2). 2 Als we het hebben over ‘de docent’, doelen we steeds op docenten van het mannelijk en vrouwelijk geslacht. Ter vermijding van de dubbelconstructies ‘hij’/’zij’ en ‘zijn’/’haar’ beperken we ons tot de mannelijke vormen ‘hij’ en ‘zijn’. Dictoglos werd geïntroduceerd in Australië door Ruth Wajnryb. In haar publicatie uit 1990 beschrijft Wajnryb de dictoglosprocedure, die zij grammar dictation noemt. Omdat dictoglos een werkvorm is waarbij niet alleen een beroep wordt gedaan op grammaticale ken nis maar op allerlei soorten taalkennis, geven wij in dit boek de voorkeur aan de term ‘dictoglos’ boven de volgens ons te beperkte term ‘grammaticadictee’, die soms ook wel wordt gebruikt (Fonck Dictoglos is een communicatieve werkvorm voor het tweede- en vreemde-taalonderwijs, die geschikt is voor verschillende typen taalleerders, ongeacht de doeltaal en de moedertaal. Dictoglos kan in het tweede- en vreemde-taalonderwijs zowel worden gebruikt voor hogeropgeleide taalleerders met veel kennis van de doeltaal als voor lageropgeleide taalleerders die de taal nog niet zo goed ken nen. 1 Het centrale onderdeel van de dictoglosprocedure is de recon structiefase. In deze fase moeten leerders in overleg met elkaar tot een gezamenlijk eindproduct komen: de schriftelijke reconstructie van een tekst die is voorgelezen door de docent. 2 Interactie speelt in deze vorm van onderwijs een grote rol. In dit hoofdstuk gaan we in op enkele aspecten van de dictoglos procedure. Achtereenvolgens zetten we uiteen wat dictoglos is en hoe het werkt (§ 1.1 en § 1.2), voor wie het is bedoeld (§ 1.3 en § 1.4) en wat taalleerders er van leren (§ 1.5). In het tweede gedeel te van het hoofdstuk staan we stil bij de theoretische vooronderstel lingen en didactische voordelen (§ 1.6). Wat is dictoglos? Dictoglos is een werkvorm waarbij taalleerders aan de grammatica, woordenschat en andere onderdelen van de tweede taal werken, terwijl ze bezig zijn met elkaar een communicatieve taak uit te voeren. De docent leest een tekst voor, die in kleine groepjes wordt gereconstrueerd. Vervolgens worden de gereconstrueerde teksten door de docent gecorrigeerd en becommentarieerd.

1.1

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker