Impact op afstand - Brigit Kolen

1.3 • Privacy voor en achter de schermen

5 Data delen met derden voor commerciële doeleinden. Sommige applica ties geven in hun gebruiksvoorwaarden aan dat ze gegevens delen met derde partijen voor commerciële doeleinden. Het is niet wenselijk dit met studentgegevens te doen. Gebruik bij voorkeur alleen software waarvoor jouw instelling een overeen komst heeft afgesloten, die op de lijst van goedgekeurde applicaties staat óf waar de student geen account hoeft te hebben om van de dienst gebruik te kunnen maken. Bij andere applicaties mogen studenten weigeren deze te gebruiken. Je moet hun dan een alternatief bieden, en een eventuele beoor deling mag hierdoor niet beïnvloed worden. Ten slotte nog enkele andere aandachtspunten voor het gebruik van tools: ˝ Zorg dat je lesmateriaal niet alléén beschikbaar is op tools waarvoor studenten een account moeten aanmaken als er geen verwerkersover eenkomst is. Als zij dit niet willen en er is geen alternatief, ontzeg je hun onderwijs, en dat mag niet (Digitale HU, z.d.). ˝ Ga bij accountvrije software na of namen herleidbaar blijven of dat ge gevens worden opgeslagen. Als dat het geval is, mag je de software niet alsnog gebruiken. ˝ Zijn je studenten jonger dan 16? Dan moeten ouders of voogden toe stemming geven voor het gebruiken van apps die persoonsgegevens verzamelen. ˝ Twijfel je? Gebruik de tool dan niet. Er is vast een alternatief te vinden dat wél voldoet aan de strenge wetgeving die in heel Europa geldt. En ont houd: voor veel gratis online diensten betaal je uiteindelijk met je privacy. Dus: welke app mag je gebruiken? Check de whitelist van je onderwijsinstel ling of volg het stroomschema in bijlage 3 om je te helpen bij deze beslissing. 1.3.2 Camera’s en privacy Het privacyvraagstuk komt ook bij cameragebruik kijken. Je kunt je studen ten namelijk niet verplichten hun camera in te schakelen, wat het lastiger kan maken om ze op afstand bij de les te houden. Ook mag je niet zomaar lessen opnemen waarbij studenten in beeld zijn. Daarvoor moeten ze ex pliciet toestemming geven, of je geeft ze de optie om hun camera en micro foon uit te zetten. Dan mag opnemen wel, maar zij mogen ervoor kiezen ‘onzichtbaar’ te blijven zolang de opname loopt.

31

Made with FlippingBook Publishing Software