Goedgeletterd - schrift 1 - Koot

NELLEKE KOOT

geletterd goed

Lees- en schrijfschrift alfabetisering deel 1

NAAR ALFA A

Goedgeletterd

Lees- en schrijfschrift alfabetisering – Deel 1

Nelleke Koot

bussum 2021

© 2021 Uitgeverij Coutinho bv Alle rechten voorbehouden.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (www.reprorecht.nl). Voor de readerregeling kan men zich wenden tot Stichting UvO (Uitgeversorganisatie voor Onderwijslicenties, www.stichting-uvo.nl). Voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal in knipselkranten dient men contact op te nemen met Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, www.stichting-pro.nl). Uitgeverij Coutinho Postbus 333

1400 AH Bussum info@coutinho.nl www.coutinho.nl Omslag: studio Pietje Precies bv, Hilversum Opmaak binnenwerk: Yolande Verhoef, Amsterdam Beeld binnenwerk: © Shutterstock Noot van de uitgever

Wij hebben alle moeite gedaan om rechthebbenden van copyright te achterhalen. Personen of instanties die aanspraak maken op bepaalde rechten, wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen met de uitgever. De personen op de foto’s komen niet in de tekst voor en hebben geen relatie met hetgeen in de tekst wordt beschreven, tenzij het anders vermeld is. ISBN: 97 890 469 0749 8 NUR: 114

Mijn lees- en schrijfschrif t Deel1

Mijn naam is

Ik woon in

Ik leer Nederlands.

Dit lees- en schrijfschrift is om te oefenen. Te oefenen met lezen. En met schrijven.

Deel 1 heeft 8 thema's. En een woordenschrift. Deel 2 heeft ook 8 thema's. En een woordenschrift.

Inhoud Thema's 1 Kennismaken

9

2 School

19

3 Welke dag

27

en hoe laat?

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

4 Familie

37

5 Een praatje over kleding

51

6 Het weer en de seizoenen

67

7 Boodschappen doen

83

8 Gezondheid

103

Mijn woordenschrift – Letters en klanken

121

1 Klankzuivere letters (in alfabetische volgorde)

122

2 Dubbele klinkers: aa, ee, oo, uu, ie, oe, ij, ei, eu, ui 3 Een andere klank: e = u, d = t, eer = ir, oor = or

133

138

4 Dubbele medeklinkers: nd, pr, lk

140

xxx

Thema 1 Kennismaken

1.1 Dag

dag dag dag dag dag dag dag dag

dag dag dag

dag dag dga dga dag dag gad gda dga agd dag dag

9

Thema 1 Kennismaken d d d

d d d d d

d a a a a g g g

a a a a a

g g g g g

g

10

1.1 Dag

d d p d p q d q d b d p d q b d b a a o q a g o o a q q a e e o a a g g g q q g a a q g a g g q g g q

dag – d – a – g – dag

g a d dag a d g d g a

11

Thema 1 Kennismaken

1.3 Nieuwe woorden

a d g m n aa dag man naam maan Daan naam maag man maag Daan dag maan maan Daan man maag

16

1.3 Nieuwe woorden

Laat zien wat je al kunt schrijven.

dag

17

Made with FlippingBook flipbook maker