Goedgeletterd leerboek 1 - Koot

NELLEKE KOOT

geletterd goed

Leerboek alfabetisering deel 1

NAAR ALFA A

Goedgeletterd

Bij dit boek is ook online studiemateriaal. Dit materiaal bestaat uit computeropdrachten, luisterteksten, werkbladen en werkboekjes. Je hebt de code hieronder nodig. Ga naar www.coutinho.nl/goedgeletterd-deel 1 en volg de instructies. Lukt het niet? Vraag om hulp.

Let op! Het online studiemateriaal bij deel 2 staat op www.coutinho.nl/goedgeletterd-deel2 Je hebt de code uit leerboek deel 2 nodig.

Goedgeletterd

Leerboek alfabetisering – Deel 1

Nelleke Koot

bussum 2021

© 2021 Uitgeverij Coutinho bv Alle rechten voorbehouden.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (www.reprorecht.nl). Voor de readerregeling kan men zich wenden tot Stichting UvO (Uitgeversorganisatie voor Onderwijslicenties, www.stichting-uvo.nl). Voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal in knipselkranten dient men contact op te nemen met Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, www.stichting-pro.nl). Uitgeverij Coutinho Postbus 333

1400 AH Bussum info@coutinho.nl www.coutinho.nl Omslag: studio Pietje Precies bv, Hilversum Opmaak binnenwerk: Yolande Verhoef, Amsterdam Beeld binnenwerk: © Shutterstock Noot van de uitgever

Wij hebben alle moeite gedaan om rechthebbenden van copyright te achterhalen. Personen of instanties die aanspraak maken op bepaalde rechten, wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen met de uitgever. De personen op de foto’s komen niet in de tekst voor en hebben geen relatie met hetgeen in de tekst wordt beschreven, tenzij het anders vermeld is. ISBN: 978 90 469 0748 1 NUR: 114

Mijn leerboek Deel 1

Mijn naam is

Ik woon in

Ik leer Nederlands.

Deel 1 heeft 8 thema’s. Deel 2 heeft ook 8 thema’s. Dit is deel 1.

Inhoud

1 Kennismaken

11

2 School

33

3 Welke dag en hoe laat?

59

4 Familie

87

5 Een praatje over kleding

107

6 Het weer en de seizoenen

133

7 Boodschappen doen

163

8 Gezondheid

191

Wat betekent het? Luister naar … Luister op de computer

Zeg of praat samen Kijk naar het plaatje Lees de tekst Schrijf op Zet een rondje om … Zoek op Vraag aan … Wil je meer oefenen? Maak de computeropdracht Knip uit Wijs aan

Online studiemateriaal

Bij dit boek is ook online studiemateriaal. Ga naar www.coutinho.nl/goedgeletterd-deel 1 Bij de thema’s staan de luisterteksten. En de computeropdrachten. Je kunt ook de werkbladen downloaden. En de boekjes ‘Tellen en rekenen’ en ‘Klokkijken’. Let op! Het online studiemateriaal bij deel 2 staat op www.coutinho.nl/goedgeletterd-deel2 Je hebt de code uit leerboek deel 2 nodig.

Thema 1 Kennismaken

Inhoud 1.1 Jezelf voorstellen 1.2 De woorden dag en naam 1.3 Vragen

1.4 Jouw gegevens 1.5 Wat kan ik al?

11

Thema 1 Kennismaken

1.1 Jezelf voorstellen

Je naam Dag. Mijn naam is …

Wat is jouw naam?

Mijn naam is …

Schrijf je naam op het naambordje.

12

1.1 Jezelf voorstellen

Waar zit wie?

Schrijf je naam op de plattegrond.

Weet je het al?

Waar zit jij? Wie zit er naast jou?

Je kunt je voor- en achternaam lezen en schrijven. Wil je meer oefenen? Schrijf je naam op een papier met lijnen.

13

Thema 1 Kennismaken

Dit is Saar

Dag. Mijn naam is Saar. Ik ben 30 jaar. Ik woon in Tilburg. Ik ben getrouwd. Ik heb twee kinderen. Ik werk op kantoor.

1 Hoe oud is Saar? 2 Waar woont Saar? 3 Is Saar getrouwd? 4 Waar werkt Saar?

14

1.1 Jezelf voorstellen

Dit is Daan

Goedendag. Mijn voornaam is Daan. Mijn achternaam is Visser. Ik ben 50 jaar. Ik kom uit Groningen. Ik woon in Leek. Ik werk in de bouw. 1 Wat is de voornaam? 2 Wat is de achternaam? 3 Hoe oud is Daan? 4 Waar woont Daan? 5 Waar werkt Daan?

15

Thema 1 Kennismaken

Wie ben jij? Dag. Mijn naam is …

Ik woon in … Ik kom uit …

Ik ben … getrouwd. Ik heb … kinderen. Ik werk … Ik ga naar school.

Je kunt jezelf voorstellen (minimaal 5 gegevens). Wil je meer oefenen? Luister nog eens naar de tekst. Oefen samen.

16

1.2 De woorden dag en naam

dag 1 Wat betekent dag? 2 Wanneer zeg je dag? 3 Wat is een dag?

Hoe vaak hoor je dag in de tekst?

Zet een cirkel om dag in de tekst.

d – a – g 1 Weet je meer woorden met een d? 2 Weet je meer woorden met een a? 3 Weet je meer woorden met een g?

Maak werkblad 1.1, 1.2 en 1.3.

Wil je meer oefenen met dag? Ga naar 1.1 in het lees- en schrijfschrift.

17

Thema 1 Kennismaken

naam 1 Wat betekent naam? 2 Wat is jouw naam?

Hoe vaak hoor je naam in de tekst?

Zet een cirkel om naam in de tekst.

n – aa – m 1 Weet je nog andere woorden met een n? 2 Weet je nog andere woorden met aa? 3 Weet je nog andere woorden met een m?

Maak werkblad 1.4, 1.5 en 1.6.

Wil je meer oefenen met naam? Ga naar 1.2 in het lees- en schrijfschrift.

18

1.2 De woorden dag en naam

Je kunt dag en naam horen, zeggen, lezen en schrijven.

Je kunt d-a-g-n-a-a-m horen, zeggen, lezen en schrijven.

Nieuwe woorden Vraag naar het knipblad dag en naam. d – a – g – n – aa – m

19

Thema1 Kennismaken

Maak nieuwe woorden.

Schrijf de nieuwe woorden in Mijn woordenschrift.

Je kunt 3 nieuwe woorden lezen en schrijven. Wil je meer oefenen? Ga naar 1.3 in het lees- en schrijfschrift.

20

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker