Verstaanbaar Nederlands in zeven stappen - Goedegebure

5 Verbonden spraak

Klanken hebben invloed op elkaar

Voorbeelden Binnen een woord

Tussen woorden Het zal wel. Ik zie het. Dat vindt hij. Ik vraag het wel. Dat doen we. Ik heb betaald. Het zit in mijn tas. Dat is zijn baan. een kort gesprek

[uit-se-t ə n] [broek-sak] [ont-fa-ng ə n] [rook-frei] [ui-doen] [o-be-l ə n] [o-mi-d ə -l ə k]

[ ə t-sal-wel] [ik-sie-j ə t] [dat-fin-tie] [ik-fraa-g ə t-wel] [da-doen-w ə ] [ik-he-b ə -taalt] [i-mein-tas]

a t+z wordt [ts] k+z wordt [ks] t+v wordt [tf] k+v wordt [kf] b t+d wordt [d] p+b wordt [b] n+m wordt [m] c n+b wordt [mb] n+k wordt [ngk]

uitzetten broekzak ontvangen rookvrij uitdoen opbellen onmiddellijk onbelangrijk inkomen

[om-b ə -lang-reik] [ing-koo-m ə n]

[da-ti-seim-baan] [ ə ng-kort-g ə -sprek]

De t mag weg in grote clusters

[ka-sj ə ]

kastje

[po-see-g ə l] [kers-m ə s]

postzegel kerstmis

DEEL II Klanken

[ag-st ə ]

achtste

Combinaties met j Vaak vinden NT2-cursisten de uitspraak van clusters als pasje en kaartje lastig vanwege de ‘j’. Deze combinaties worden niet uitgesproken als losse klanken. De [sj] en de [tj] worden in de mond op de plek van de ‘j’ uitgespro ken. Gebruik kapstokwoorden, bijvoorbeeld het Engelse shoe voor de ‘sj’ en chachacha (de dans) voor de ‘tj’. Klinkerbotsing Tussen twee klinkers die naast elkaar staan in twee verschillende lettergre pen komt een j of een w. Wanneer de eerste lettergreep begint met een [ ə ] gebeurt dit niet:

Tussenklank Voorbeeldwoord Semifonetisch w

januari situatie boa ruïne

[ja-nuu-waa-rie] [sie-tuu-waa-tsie] [boo-waa] [ruu-wie-n ə ]

77

Made with FlippingBook - Online catalogs