Jos Marell en Els de Vaan - Praktische didactiek voor Natuur & Techniek

1.5  Centrale doelstelling en uitgangspunten

Tabel 1.1 Inzichten, vaardigheden, houdingen Inzichten

Vaardigheden

Houdingen

Groep 1/2 Onderscheid en verandering

In de natuur kennen we organismen (mensen, dieren, planten), dingen en verschijnselen; ieder met eigen eigenschappen. Organismen groeien en hebben voedsel nodig. Verschijnselen en objecten zijn onderhevig aan veran- deringen. De techniek brengt steeds nieuwe producten voort. In de verscheidenheid aan organismen, voorwer- pen en gebeurtenissen in natuur en techniek zit een zekere orde op basis van specifieke kenmerken, middel-doelrelaties en oor- zaak-gevolgrelaties. Er is eenheid in verschei - denheid. In natuurver- schijnselen zijn structuren, regels en patronen aan te wijzen. Voor techniek geldt min of meer hetzelfde. In de natuur is sprake van een samenspel van elkaar beïnvloedende factoren (zoals materie en energie) en systemen. Hiervoor gelden bepaalde wetmatigheden en prin- cipes, die veelal kwantifi - ceerbaar zijn.

Met alle zintuigen allerlei eigenschappen/kenmer- ken vaststellen, vergelijken en benoemen. Met deze eigenschappen rekening kunnen houden. Met constructiemateriaal een voorbeeld nabouwen.

Nieuwsgierigheid voor materialen, voorwerpen en organismen, evenals be- langstelling/respect voor andermans activiteiten en spullen. Iets willen maken om praktische problemen op te lossen.

A Koers uitzetten

Groep 3/4 Orde en volgorde

Gericht zoeken naar en ordenen van eigenschap- pen en kenmerken die van invloed kunnen zijn op een gebeurtenis of verschijnsel. Bij een ontwerp rekening houden met de vorm- en materiaaleigenschappen. Twee situaties of gebeur- tenissen eerlijk vergelijken en letten op relevante kenmerken; verschillen meten en overzichtelijk weergeven. Heen en weer denken tus- sen theorie/eigen ideeën en de werkelijkheid. Een vergelijkend experi - ment systematisch uitvoe- ren en daarbij verbanden zoeken tussen de uitkom- sten. Vooraf een ontwerp van een technische oplossing op papier uitwerken.

Zorg voor materialen en organismen. Bereidheid tot het geza- menlijk ondernemen van activiteiten.

Groep 5/6 Regelmaat en patroon

Zorgvuldig, zuinig, veilig en nauwkeurig zijn bij de uitvoering van experi- menten en ontwerp- en maakactiviteiten. Belang- stelling voor het redeneren daarover, en bereidheid om de kracht van bewijs te erkennen. Bereidheid om systema- tisch, eerlijk en met volhar- ding te werken en taken te verdelen. Kritisch en voorzichtig bij het interpreteren van resul- taten. Aandacht voor voor- en nadelen van technologi- sche toepassingen. Oog voor duurzame ont- wikkeling.

Groep 7/8 Samenhang en systeem

35

Made with FlippingBook Ebook Creator