Jos Marell en Els de Vaan - Praktische didactiek voor Natuur & Techniek

1.2  Drie keer natuur en techniek

wat ze van dergelijke activiteiten leren en zul je de koppeling tussen doen en denken herkennen. 1 Zoek in de voorgaande lesfragmenten naar de onderzoeksactiviteiten die wor- den genoemd, en trek daaruit een conclusie. Je krijgt een mooi overzicht als je de activiteiten aankruist met een kleur, zoals: blauw : waarnemen; groen : vergelijken, tellen, ordenen, meten; oranje : iets beïnvloeden, onderzoeken; rood : iets uit elkaar halen, (na)bouwen; paars : waarnemingen vastleggen; zwart : conclusies trekken. Vergelijk en bespreek jouw resultaten met je collega’s. 2 Welke van deze activiteiten stimuleren volgens jou de ontwikkeling van: ■ kennis en inzicht; ■ vaardigheden; ■ houdingen die van belang zijn voor N&T-onderwijs? De hiervoor gegeven praktijkvoorbeelden laten zien dat in de basisschool de concre- te werkelijkheid centraal staat, waarbij doen, denken en beleven op natuurlijke wijze hand in hand gaan. De activiteiten openen de ogen van de kinderen voor analoge er- varingen in het dagelijks leven; die gaan ze daardoor beter begrijpen. Concrete ervaringen zijn de basis van het leren bij N&T. Hoe mooi boeken en digitale producties ook zijn, deze secundaire bronnen kunnen de werkelijkheid niet vervangen. Ze kunnen overigens wel zinvol zijn als aanvulling op ervaringen met echte materialen. Het curriculum van Natuur & Techniek in het basisonderwijs rust op drie pijlers: a) kennis van natuur en techniek; b) het denken en doen met natuur en techniek, dus de natuurwetenschappelijke en technische denk- en werkwijzen; en c) ideeën over het belang en de aard van natuur en techniek en een attitude die daarbij aansluit. Sa- men maken zij onderwijs voor hoofd, hart en handen mogelijk. 1.2.1 Kennis van natuur en techniek De kennis over natuur en techniek is veelomvattend en neemt nog dagelijks toe. Na- tuurwetenschappen en technologie ontwikkelen zich in hoog tempo en in wisselwer- king met elkaar. Je kent vast voorbeelden van ontdekkingen en innovaties sinds je eigen kindertijd. De mensheid als geheel weet en kan steeds meer, maar wie overziet al die kennis? Het overweldigende aanbod heeft ook zijn keerzijde: met al die kennis

A Koers uitzetten

1.2 Drie keer natuur en techniek

29

Made with FlippingBook Ebook Creator