Baalman, Olijhoek & Valk_KLasNL woordentrainer

Martijn Baalman, Vita Olijhoek, Anja Valk NEDERLANDS LERENNAARA1 WOORDENTRAINER NL

u i t g e v e r ij

c

c o u t i n h o

Woordentrainer KlasNL

Nederlands leren naar A1

Woordentrainer KlasNL Nederlands leren naar A1

Martijn Baalman, Vita Olijhoek & Anja Valk

bussum 2020

Deze woordentrainer hoort bij KlasNL. Nederlands leren naar A1 van Martijn Baalman, Vita Olijhoek en Anja Valk.

© 2020 Uitgeverij Coutinho bv Alle rechten voorbehouden.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (www.reprorecht.nl). Voor de readerregeling kan men zich wenden tot Stichting UvO (Uitgeversorganisatie voor Onderwijslicenties, www.stichting-uvo.nl). Voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal in knipselkranten dient men contact op te nemen met Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, www.stichting-pro.nl).

Eerste druk 2020

Uitgeverij Coutinho Postbus 333 1400 AH Bussum info@coutinho.nl www.coutinho.nl

Omslag: Jasmijn de Boer, Deventer Foto's binnenwerk: © Shutterstock

Noot van de uitgever Wij hebben alle moeite gedaan om rechthebbenden van copyright te achterhalen. Personen of instanties die aanspraak maken op bepaalde rechten, wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen met de uitgever. De personen op de foto’s komen niet in de tekst voor en hebben geen relatie met hetgeen in de tekst wordt beschreven, tenzij het anders vermeld is.

ISBN: 978 90 469 0699 6 NUR: 114

Inhoud

7

Leeswijzer

Les 1

Oefeningen Woordenlijst

8

12

Les 2

Oefeningen Woordenlijst

13 19

Les 3

Oefeningen Woordenlijst

20 24

Les 4

Oefeningen Woordenlijst

25 33

Les 5

Oefeningen Woordenlijst

34 42

Les 6

Oefeningen Woordenlijst

43 50

Les 7

Oefeningen Woordenlijst

51 57

Les 8

Oefeningen Woordenlijst

58 64

Les 9

Oefeningen Woordenlijst

65 71

Les 10

Oefeningen Woordenlijst

73 79

Les 11

Oefeningen Woordenlijst

80 85

Les 12

Oefeningen Woordenlijst

86 92

93

Woordenlijst KlasNL deel 1 Onregelmatige werkwoorden

102 104

Antwoorden

Leeswijzer

Dit is de Woordentrainer . Hij hoort bij het cursusboek van KlasNL. Nederlands leren naar A1. Je vindt in dit boek oefeningen en woordenlijsten. Je ziet woorden met • en zonder • in de woordenlijsten. Je leert de woorden zonder • alleen lezen en verstaan. Je leert de woorden met • ook spreken en schrijven. Je oefent in dit boek de woorden met • . Je kunt de meeste oefeningen zelf nakijken. Je krijgt de antwoorden van je docent. Ze staan ook op de website.

7

Woordentrainer KlasNL l Nederlands leren naar A1

Les 1  Oefeningen

1

Kijk naar de afbeelding. Lees de zin. Schrijf het goede woord in de zin.

1 Welkom! Mijn is Irina.

2 Hallo, ben Victor.

3 Irina is de .

4 Victor is de van Irina.

2

Kijk naar de afbeelding. Lees de zin. Schrijf het goede woord in de zin.

De vrouw zegt .

De vrouw zegt .

8

Les 1

3

Lees de zinnen. Schrijf het goede woord in de zin.

1 Hallo, ik ben Sofia.

, ik ben Mitchel.

2 Ik wil Nederlands schrijven. Ik kan al een beetje Nederlands .

4

Schrijf het woord bij de afbeelding.

5

Kijk naar de afbeelding. Lees de zin. Schrijf het goede woord in de zin.

1 Het boek is . 2 Het boek is .

9

Woordentrainer KlasNL l Nederlands leren naar A1

6

Kijk naar de afbeelding. Lees de zin. Schrijf het goede woord in de zin.

1 John en Carla . 2 Seva en Kadir in de klas.

3 Judith en Silvia naar de docent.

4 Wim en Lida .

7

Kijk naar de afbeelding. Lees de zin. Schrijf het goede woord in de zin.

1 Sue en Tobias een boek.

2 Tom en Maria een boek.

10

Les 1

3 Bart en Ellen

4 Carlos en Amita een tekst.

met de docent.

5 Mieke en Lars een boek.

11

Woordenlijst les 1

afbeelding, de antwoord, het • boek, het cijfer, het • cursist, de • dicht • docent, de • geven • gum, de • hallo

letter, de • lezen • lopen • luisteren mijn • naam, de • nee neerleggen oefening, de • open • pakken • papier, het • pen, de • potlood, het

• praten • schrift, het • schrijven • spreken • staan stoppen tekst, de vraag, de welkom woord, het

• ik • ja • kijken les, de

zin, de • zitten

Extra woorden:

12

Les 2

Les 2  Oefeningen

1

Lees de zinnen. Schrijf het goede woord in de zin. 1 ben je?

Ik ben Hans de Jong.

2

ben je?

Ik ben 48 jaar.

3

woon je?

Ik woon in de Schatlaan.

4 In land ben je geboren?

Ik ben in Syrië geboren.

5

ga je doen?

Ik ga sporten.

2

Kijk naar de afbeelding. Lees de zin. Schrijf het goede woord in de zin.

Ik ben meneer Tops.

Dag, ik ben Smit.

Van den Berg,

komt u?

13

Woordentrainer KlasNL l Nederlands leren naar A1

3

Kijk naar de afbeelding. Lees de zin. Schrijf het goede woord in de zin.

1 Boris gaat naar . 2 Dit is .

3 Mariana en Josje in de sportschool.

4 De man zegt: !

5 De vrouw zegt: ! 6 Het antwoord is .

14

Les 2

Kijk naar het formulier. Schrijf het goede woord in het formulier. 4

Formulier Sportschool IJsseldam

Wil je sporten bij Sportschool IJsseldam? Leuk! Vul het formulier in.

SPORTSCHO L IJS ELDAM

Voornaam

Farad

Abdi

Geslacht

man / vrouw

Winterplein 5

1202 KZ

Woonplaats

IJsseldam

E-mailadres

Farad.abdi@ijsselmail.nl

06-33662244

Geboorteland

Syrië

26 jaar

Handtekening

Sportschool IJsseldam       Botterstraat 93       1258 BC IJsseldam

15

Woordentrainer KlasNL l Nederlands leren naar A1

5

Kijk in de woordenlijst van les 2. Lees de zinnen. Schrijf het goede woord in de zin.

1 Hoe heet je?

Mijn is Maria, mijn achternaam is Suarez.

2 Wat is je ? Ik ben geboren in Portugal.

3 Kun je je naam ? Ja, S-U-A-R-E-Z.

4 Wat is jullie woonplaats?

We in Amsterdam. Ik ben 34 .

5 Hoe oud ben je?

6

Lees de zinnen. Schrijf het goede woord in de zin. 1 Ga je naar de sportschool? – Nee, ik ga alleen.

2 Ik heb een boek een pen.

3 Samira is op 12 mei. Ze is nu 1 jaar.

4 Hij heeft een schrift. Het is schrift.

5 Souad gaat naar school. Het is leuk. Ze gaat naar school.

6 De oefening is . Ik weet het antwoord niet.

7

is Tom. Hij is kapper.

8 Shane woont in Nederland. Hij woont in Engeland.

7

Lees de zinnen. Schrijf het goede woord in de zin. 1 Hoi Anne, hoe oud ben ?

2 Dit is Saskia. werkt in de sportschool.

3 Ahmet komt uit Turkije. woont in Amersfoort.

4 Dag meneer, waar komt vandaan?

16

Les 2

8

Lees de zinnen. Schrijf het goede woord in de zin. 1 Ik kom Iran.

2 Doei, ziens!

3 De vrouw gaat de kapper.

4 Suchin woont IJsseldam.

9

Lees de zin. Schrijf goede woorden op.

1 Je ziet de docent. Je zegt:

2 Je gaat weg. Je zegt:

10

Lees de zin. Schrijf het goede woord in de zin.

Hallo, mag ik iets ? Ja!

Wat is je naam?

Ik Suchin.

17

Woordentrainer KlasNL l Nederlands leren naar A1

je je naam spellen?

Ja, S-U-C-H-I-N.

Wat je doen?

Ik wil graag sporten.

11

Lees de zin. Schrijf het goede woord in de zin. 1 ! – Dankjewel.

2 Ik woon nu in Nederland. Ik spreek een beetje .

3 Li komt morgen. Dat is .

4 Dit zijn tien : vijf mannen en vijf vrouwen.

5

, wat zeg je? Ik hoor je niet.

6 Ik een potlood en een gum.

7 Uit welk kom je? – Ik kom uit Spanje.

12

Lees de zin. Schrijf het goede woord in de zin. 1 Dit zijn de woorden. een goede zin.

2 Suchin en Irina naar school.

3 Wat ga je ? – Ik ga sporten.

4 Lees de zinnen en het goede antwoord.

5 Wij : hallo!

6 Hoe heten ze? – Wij het niet!

7 Samira en Souad uit Marokko.

18

Woordenlijst les 2

• achternaam, de • adres, het alleen • alsjeblieft • bedankt • dag • dankjewel • dit (Dit is …) • doen e-mail, de • en formulier, het • gaan • geboorteland, het • goedemiddag • goedemorgen • goedenavond • graag handtekening, de • hebben • heten • hij • hoe oud hoeveel • hoi horen • in • geboren getal, het • goed

vul in (invullen) • jaar

• postcode, de • samen • school, de • sorry

• je • jij kapper, de • kiezen • komen • kunnen • land, het • leeftijd, de • leuk

• spellen • sporten sportschool, de • telefoonnummer, het • tot (Tot ziens!) • u • uit van vandaan • voornaam, de • vragen vrouw, de • waar werken • weten • wie • willen • wonen woonplaats, de • ze • zeggen zien • zijn (Zijn naam is …) • wat welk

• maken man, de • meneer, de • mens, de • mevrouw, de

• moeilijk • morgen • naar natuurlijk • Nederland • Nederlands, het • niet nog (nog een keer) nu oefenen ook op (op nummer …,

op school, op straat)

plaats, de

Extra woorden:

19

Woordentrainer KlasNL l Nederlands leren naar A1

Antwoorden

Les 1

1 1 naam 2 ik 3 docent 4 cursist 2 1 ja 2 nee 3 1 Hallo 2 spreken / lezen 4

het boek

het schrift

de pen

de gum

het potlood

het papier

5 1 open 2 dicht 6 1 zitten 2 staan 3 kijken 4 lopen 7 1 pakken 2 lezen 3 praten / spreken 4 schrijven 5 geven

Les 2

1 1 Wie 2 Hoe oud 3 Waar 4 welk 5 Wat 2 1 mevrouw 2 Meneer 3 1 school 2 Nederland 3 sporten / zijn 4 Bedankt / Dankjewel 5 Dag / Hallo 6 goed

104

Antwoorden

4

Formulier Sportschool IJsseldam

Wil je sporten bij Sportschool IJsseldam? Leuk! Vul het formulier in.

SPORTSCHO L IJS ELDAM

Voornaam

Farad

Achternaam

Abdi

Geslacht

man / vrouw

Adres

Winterplein 5

Postcode

1202 KZ

Woonplaats

IJsseldam

E-mailadres

Farad.abdi@ijsselmail.nl

Telefoonnummer

06-33662244

Geboorteland

Syrië

Leeftijd

26 jaar

Handtekening

Sportschool IJsseldam       Botterstraat 93       1258 BC IJsseldam

5 1 voornaam 2 geboorteland 3 spellen 4 wonen 5 jaar 6 1 samen 2 en 3 geboren 4 zijn 5 graag 6 moeilijk 7 Dit 8 niet

105

Made with FlippingBook - Online catalogs