Frank & van de Vooren-Fokma - Onderzoek in de juridische praktijk

Inleiding

bijvoorbeeld door aanwezig te zijn bij een raadsvergadering of door mee te lopen met een handhaver. Vaak is dit niet een opzichzelfstaande onderzoeks- methode, maar wordt deze aanvullend op een andere methode gebruikt. Dat is belangrijk, omdat de kans op subjectiviteit bij observatie erg groot is. Analyse van onderzoeksgegevens Als het praktijkonderzoek is uitgevoerd, heb je heel veel gegevens die je kun- nen helpen om enkele van je deelvragen – en uiteindelijk je centrale vraag – te beantwoorden. Maar hoe doe je dat? Je doorloopt drie stappen: sorteren en ordenen, weergeven, concluderen. We leggen nauwkeurig uit hoe je elke stap moet doorlopen, zodat je je deelvragen duidelijk en goed onderbouwd kunt beantwoorden. Presenteren van onderzoek Je onderzoek presenteren kan op verschillende manieren. In de meeste geval- len schrijf je in elk geval een onderzoeksrapport, maar vaak geef je ook een presentatie – aan je opdrachtgever en/of aan je beoordelaar. In het laatste hoofdstuk van dit boek komen beide vormen van presentatie aan bod: hoe schrijf je een goed en duidelijk onderzoeksrapport, en hoe geef je een aan- trekkelijke, duidelijke presentatie van je onderzoek? Opdrachten Verspreid door elk hoofdstuk vind je veel verschillende opdrachten om alle vaardigheden echt onder de knie te krijgen. Voorbeelden van opdrachten zijn: In elk hoofdstuk staat één casus centraal, waarbij verschillende opdrachten horen. De casus staat in een felgroen kader. De opdrachten die bij de casus horen, zijn te herkennen aan het fotologo. Daarnaast is er een doorlopende casus, die aan het eind van elk hoofdstuk terugkomt. Hiermee leer je goed de vooruitgang te zien in het onderzoek. Deze doorlopende casus heet ‘Ken jij je rechten?’ en staat in een donkergroen kader. De bijbehorende opdrachten zijn weer gemarkeerd met een fotologo. Hoofdstuk 9 is wat dit betreft wat afwijkend: daarin is de doorlopende ca- sus ‘Ken jij je rechten?’ gebruikt als casus van het hoofdstuk. Hier is voor ge- kozen omdat je je anders weer helemaal in een nieuw onderwerp zou moeten verdiepen. In sommige hoofdstukken staan ook opdrachten over andere onderwerpen (zonder fotologo). • een topiclijst opstellen voor een interview • de antwoorden van interviews analyseren • een conclusie schrijven

13

Made with FlippingBook Online newsletter