Frank & van de Vooren-Fokma - Onderzoek in de juridische praktijk

Onderzoek in de juridische praktijk

Theorieonderzoek Je begint met het theorieonderzoek. In dit deel van het onderzoek stel je een theoretisch kader op, waaraan je daarna de praktijk gaat toetsen. Je on- derzoekt verschillende bronnen, zoals wet- en regelgeving, jurisprudentie en interne richtlijnen en beantwoordt je theoretische deelvraag of deelvragen. Praktijkonderzoek Na het theorieonderzoek kun je verder met het praktijkonderzoek. Er zijn verschillende methodes die je daarvoor kunt gebruiken. We bespreken de vier meest voorkomende onderzoeksmethodes. Interviewen Interviewen is een veelgebruikte onderzoeksmethode die veel informatie kan opleveren. Door goed door te vragen kun je immers een heel compleet beeld krijgen. Belangrijk is wel dat je de juiste vragen stelt, de juistemensen interviewt én op de juiste manier interviewt. Dat alles is nog niet zo eenvoudig. Een goede voorbereiding is dan ook noodzakelijk. Interviewen kun je op verschillende manieren doen: een-op-een, maar ook met een focusgroep, en face-to-face, maar ook telefonisch. Al deze manieren komen in dit boek aan bod. Enquêtes In sommige gevallen kun je beter kiezen voor enquêtes dan voor interviews, bijvoorbeeld als je redelijk simpele antwoorden verwacht of als je heel veel mensen in je onderzoek wilt betrekken. Interviewen zou dan een te intensie- ve methode worden. Maar ook het opzetten van een goede enquête vraagt het nodige denkwerk vooraf: over de vragen, maar ook over de antwoorden; bij enquêtes gaat het immers vaak ommeerkeuzevragen. Ook kun je gebruik- maken van vijf- of zevenpuntsschalen voor de antwoorden. Bronnenonderzoek Onder bronnenonderzoek wordt verstaan: al het onderzoek waarbij enige vorm van ‘papierwerk’ (eventueel gedigitaliseerd) je onderzoeksobject is. Het kan dan gaan om de dossiers van een advocatenkantoor, maar ook om inge- diende bezwaarschriften bij een gemeente of om uitspraken van rechtbanken of interne reglementen van organisaties. Dit is een onderzoeksmethode die steeds meer gebruikt wordt, maar waar nog maar weinig literatuur over te vinden is. Observatieonderzoek Bij een afstudeeronderzoek is observatie vaak automatisch een deel van het onderzoek, omdat studenten meewerken in de organisatie waar ze onderzoek doen. Dit wordt echter lang niet altijd als onderzoeksmethode onderkend en ingezet. Behalve dit participerende onderzoek kun je ook louter observeren,

12

Made with FlippingBook Online newsletter