Janssen - Basisboek huiselijk geweld

Voorwoord Sinds 2009 zetten hbo-opleidingen in het sociale en pedagogische domein dit boek in bij lessen rond het thema huiselijk geweld en kindermishandeling. In de afgelopen tien jaar is er veel veranderd, zowel in de wetgeving rond de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling als in de uitvoerings praktijk. In dit boek volgen we die ontwikkelingen op de voet. Dat is van be lang, want bij de aanpak van huiselijk geweld is behoefte aan goedgeschoolde en goedgetrainde professionals die, gewapend met actuele kennis van zaken, de strijd tegen huiselijk geweld en kindermishandeling aangaan. Partnergeweld, kindermishandeling, mishandeling van ouderen en de aan pak ervan staan binnen en buiten het onderwijs volop in de belangstelling. Er wordt veel over geschreven, er wordt onderzoek gedaan, er worden nieuwe vormen van aanpak ontwikkeld en er wordt geregeld in de Tweede Kamer over gesproken. Ook in gemeenteraden is de aanpak van huiselijk geweld een terugkerend onderwerp, vooral sinds de decentralisatie van een aantal ver antwoordelijkheden – zoals die voor jeugdhulp – naar gemeenten. Er zijn tal van samenwerkingsprojecten opgezet, er is nieuwe wetgeving gekomen. In ternationale uitwisselingen vinden plaats. Steeds meer beroepsgroepen vra gen zich af wat hun verantwoordelijkheid bij het signaleren en bestrijden van huiselijk geweld en kindermishandeling inhoudt. Beroepsopleidingen heb ben curricula over dit onderwerp voor aankomend professionals ontwikkeld. En die ontwikkelingen gaan door. Tegen deze achtergrond verschijnt de herziene uitgave van dit boek. Het is een handreiking aan (toekomstige) professionals, en in het bijzonder aan hbo-studenten in een van de sociale beroepen. De kans is groot dat je na je opleiding op een of andere manier bij de aanpak van huiselijk geweld en kin dermishandeling betrokken raakt. Misschien regel je straks als medewerker bij het algemeen maatschappelijk werk opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld of bied je aan plegers de mogelijkheid van een vrijwillige behande ling. Sommige afgestudeerde hbo’ers worden medewerker bij de vrouwen opvang, bij Veilig Thuis (het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kin dermishandeling, amhk) of bij de Raad voor de Kinderbescherming. Andere afgestudeerden vinden werk in de jeugdzorg of – na verdere specialisatie – in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Al deze toekomstperspectieven van hbo-studenten in de sociale beroepen rechtvaardigen dat er in je opleiding aandacht is voor het thema huiselijk geweld, kindermishandeling en mishan deling van ouderen.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker