Janssen - Basisboek huiselijk geweld

Ten geleide Zonder overdrijving kunnen we stellen dat in ons land geweld gepleegd door iemand die tot de intieme levenssfeer van het slachtoffer kan worden gere kend, de meest voorkomende vorm van geweld is. De cijfers zijn verbluffend: jaarlijks worden er meer dan 200.000 mannen en vrouwen slachtoffer van huiselijk geweld. Maar liefst 119.000 kinderen worden slachtoffer van kin dermishandeling. Dit zijn dan ook nog cijfers gebaseerd op de waarneming van instanties en professionals die zich met de aanpak van dit geweld bezig houden. Helaas zien die niet alles. We hebben het hier over het spreekwoor delijke topje van de ijsberg.De droevige conclusie is dat er waarschijnlijk veel meer slachtoffers zijn te betreuren. Dat professionals niet alles in beeld krijgen, heeft deels te maken met het ge geven dat ook vandaag de dag mensen niet makkelijk praten over het geweld dat achter hun voordeur plaatsvindt. Gevoelens van angst en ook schaamte kunnen ertoe leiden dat het lang duurt voordat slachtoffers, plegers of men sen uit hun omgeving hulp zoeken voor de problemen thuis. Daarnaast speelt ook een rol dat deze vormen van geweld dikwijls een complex karakter heb ben, waardoor het voor professionals lang niet eenvoudig is om te achterha len wat er zich allemaal in de huiselijke kring afspeelt. (Aankomend) professionals moeten zich echter niet door deze sombere cij fers laten ontmoedigen. Zij staan weliswaar voor een zware taak, maar ook een belangrijke en mooie opdracht. Want in individuele levens kunnen zij licht en lucht brengen. Bovendien staan zij niet alleen! Want inmiddels is er alweer de vierde herziene druk van Basisboek huiselijk geweld. Dit boek is een aanrader voor nieuwkomers in de wereld van het huiselijk geweld, zoals studenten aan hogescholen die straks in de beroepspraktijk met deze casuïstiek te maken krijgen. Maar ook voor ervaren professionals is het een fraai naslagwerk. In dit handboek wordt in het eerste deel op een toegan kelijke manier uitgelegd in welke gedaanten huiselijk geweld zich kan mani festeren. In deze herziene druk zijn actuele cijfers, literatuur en voorbeelden opgenomen. In het tweede deel staat de aanpak van huiselijk geweld centraal. Op dit terrein hebben zich de laatste jaren belangrijke wijzigingen voorge daan. In dit verband kan onder meer gedacht worden aan de aanscherping van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de nieuwe regels rond privacy. Deze taaie maar essentiële stof wordt helder uitgelegd. In het derde en laatste deel komen vaardigheden en methodieken aan bod. Want wat moet die professional nu concreet doen?

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker