Janssen - Basisboek huiselijk geweld

1.2 • Kenmerken van geweld in gezinnen

pleger op de hoogte is van het geweld, houdt die vaak ook uit schaamte de mond erover. Vuile was hang je niet buiten. Dat verklaart waarom er in veel gevallen al meer dan dertig incidenten zijn geweest voordat de politie eraan te pas komt. Een belangrijk kenmerk van geweld in gezinnen is dus de onzichtbaarheid, in stand gehouden door geheimhouding (als gevolg van schaamte). Daarnaast wordt dit geweld gekenmerkt door de omvang. Jaarlijks komen er bij de po litie meer dan 65.000 meldingen van huiselijk geweld binnen en dat is maar het topje van de ijsberg: volgens de website politie.nl is het slechts 12% van het aantal incidenten. Veel geweldincidenten die achter de voordeur plaats vinden, worden nooit bekend. Dat komt doordat ze zich afspelen in intieme relaties waarin sprake is van afhankelijkheid, bijvoorbeeld tussen partners of tussen ouders en kinderen. Het cijfer van een miljoen geweldincidenten in de privésfeer dat we in paragraaf 1.1 noemden, is dan ook een schatting. Geweld in de privésfeer kan zich eenmalig voordoen, maar in de meeste gevallen keert het met grote regelmaat terug. Als het geweld zich eenmalig voordoet of als er sprake is van hooguit enkele incidenten, gaat het om inci denteel geweld. Als iemand slachtoffer wordt van herhaald geweld dat weke lijks of zelfs dagelijks voorkomt, spreken we van structureel geweld. Het geweld doet zich voor in zeer verschillende vormen. We kunnen een

DEEL EEN

onderscheid maken tussen: ò ò fysieke mishandeling; ò ò seksuele mishandeling; ò ò psychische of emotionele mishandeling; ò ò fysieke verwaarlozing; ò ò psychische of emotionele verwaarlozing; ò ò financiële uitbuiting.

Op de website www.huiselijkgeweld.nl is een overzicht te vinden van alle spe cifieke typen en vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling: www. huiselijkgeweld.nl/typengeweld (2018). Huiselijk geweld, met name de fysieke mishandeling, heeft een ander verloop dan geweld buitenshuis. Als buitenshuis geweld wordt gebruikt, lijkt dat in veel gevallen op een explosie: opeens is er op straat ruzie en wordt er iemand in elkaar geslagen. Geweld in gezinnen heeft in de meeste gevallen een lange re aanloop en kan ook heel lang doorgaan. Het verloopt in zekere zin proces matig, min of meer voorspelbaar, en het stopt niet vanzelf, maar wordt in de meeste gevallen zelfs langzaamaan erger.

27

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker