Janssen - Basisboek huiselijk geweld

Inleiding

Geweld in gezinnen: met de neus op de feiten ‘Geweld hoort nergens thuis, zeker niet in je eigen huis, waar je vei lig moet zijn en je je veilig moet voelen om jezelf te kunnen zijn, te groeien en je te ontwikkelen. Veel mensen hebben thuis niet zo’n veilige omgeving. De schade die dit veroorzaakt is groot. Daar mag niemand van wegkijken. Onze opgave is huiselijk geweld en kin dermishandeling terug te dringen, de schade ervan beperken en zo de cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie, te doorbreken.’ Zo begint de nota Geweld hoort nergens thuis: Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling , die de ministers De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Dekker (Rechtsbescherming) in april 2018 naar de Tweede Kamer stuurden. Huiselijk geweld vormt volgens de minis ters een groot maatschappelijk probleem: jaarlijks worden er 200.000 volwassenen en 119.000 kinderen slachtoffer van. Ook worden er jaar lijks 170.000 ouderen thuis mishandeld of financieel uitgebuit door bekenden – grotendeels familieleden. Dat zijn schrikbarende cijfers. Geen enkel ander geweldprobleem kent zoveel slachtoffers. Dat roept onmiddellijk de vraag op: hoe kan het dat dit probleem zo’n omvang heeft, wat is daar de oorzaak van? De vraag die daaraan vooraf moet gaan is deze: waar hebben we het precies over? Wat verstaan we onder huiselijk geweld, kindermishan deling en mishandeling van ouderen? In dit deel van het boek bieden we een introductie van de aard, omvang en gevolgen van huiselijk ge weld – in de brede zin van het woord.

DEEL EEN

DEEL EEN

23

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker