Janssen - Basisboek huiselijk geweld

Basisboek huiselijk geweld

ò ò Wat moet de rol zijn van professionele omstanders, zoals huisartsen, wijk verpleegkundigen en leerkrachten? Moeten en mogen zij vermoedens van geweld met elkaar delen of moeten zij er een melding van maken bij een meldpunt? Of bij de politie? ò ò Hoe verantwoord je als hulpverlener je werkwijzen en maak je de effecten van je aanpak zichtbaar? Op dit soort vragen gaan we in dit boek in. Daarmee wordt dit boek niet alleen een bron van informatie, maar ook een eerste handreiking voor het praktijkwerk. Dit boek is opgebouwd uit drie delen. In deel 1 bespreken we de aard en om vang van huiselijk geweld in zijn verschillende facetten. We gaan uitgebreid in op de definitie van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarbij bezien we huiselijk geweld vanuit verschillende theoretische perspectieven. In deel 2 beschrijven we de aanpak van huiselijk geweld en kindermishan deling. We beschrijven verschillende samenwerkingsvormen voor preventie en bestrijding van huiselijk geweld, zoals de sluitende aanpak, de ketenaan pak, regie en (intensief ) casemanagement. Daarnaast komen de instrumen ten aan de orde die je als professional tot je beschikking hebt. Het gaat hierbij om wet- en regelgeving, protocollen en richtlijnen. In deel 3 beschrijven we de vaardigheden die een (aankomend) professio nal nodig heeft wanneer hij betrokken is bij de aanpak van huiselijk geweld of kindermishandeling. We gaan expliciet in op het signaleren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld en kindermishandeling, het taxeren van risico’s en het melden, zelf hulp bieden of verwijzen. We maken onderscheid tussen gesprekken met slachtoffers, met plegers en met kinderen die getuige zijn geweest van geweld tussen hun ouders. Daarbij kan het gaan om afzonderlij ke gesprekken, maar ook om contacten met het gezinssysteem (systemische aanpak). Bij de beschrijving van de vaardigheden volgen we de stappen die genoemd worden in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Vervolgens bespreken we in dit deel de methodieken die gericht zijn op pre ventie, hulpverlening en nazorg, waarbij we steeds onderscheid maken tus sen de verschillende doelgroepen. Opbouw van dit boek

20

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker