Janssen - Basisboek huiselijk geweld

Inleiding

welke wetten en regels van toepassing zijn en welke methodieken er bestaan in de hulpverlening aan slachtoffers, plegers en omstanders. Wanneer je als professional hulp verleent aan slachtoffers, plegers of om standers van huiselijk geweld, ben je in feite zelf ook een omstander en kun je emotioneel betrokken raken. Je moet daarom professioneel kunnen omgaan met je emoties, zelfs als die door eigen ervaringen zijn gekleurd. Dit boek laat je daarom ook nadenken over je eigen houding ten opzichte van huiselijk geweld en spoort je aan om voor jezelf een onderbouwd antwoord te zoeken op de vele vragen die huiselijk geweld oproept. Wat bezielt iemand om een eigen partner, kind of ouder iets aan te doen? Hoe kun je het in vredesnaam zo uit de hand laten lopen? Had niemand dat kunnen voorkomen? Die vragen komen waarschijnlijk bij iedereen op die iets hoort of leest over huiselijk geweld of kindermishandeling: bij professionals en niet-professionals. Maar professionals moeten zichzelf daarnaast nog een aantal andere vra gen stellen. Vragen die hen in staat stellen de situatie zorgvuldig te beoorde len en een gerichte, scherpe keuze te maken voor de aanpak ervan. Tot die vragen horen onder meer de volgende: ò ò Wanneer spreken we precies van huiselijk geweld en kindermishandeling? Worden die termen wel altijd terecht gebruikt? Welke typen van geweld kunnen worden onderscheiden? ò ò Wat is de achtergrond van het geweld, in welke context vindt het plaats? ò ò Wat doet het met het slachtoffer? Op welke psychische, fysieke en sociale gevolgen moeten we bedacht zijn? Hoe kunnen we het slachtoffer helpen? Welke hulp is in deze situatie bij dit slachtoffer effectief? ò ò Wat moet er gebeuren om het geweld te doen stoppen en het slachtoffer te helpen om de gevolgen ervan te verwerken? ò ò Hoe kan de veiligheid van het slachtoffer op korte en op langere termijn worden gegarandeerd? ò ò Moeten plegers altijd worden aangegeven bij de politie en moeten zij al tijd worden gestraft, of zijn er andere mogelijkheden om te voorkomen dat het geweld zich gaat herhalen? ò ò Moet het geweld ergens gemeld worden? Moet dat altijd of alleen in be paalde gevallen? En is dat niet strijdig met geldende privacyregelingen? ò ò Waar en hoe moet het geweld gemeld worden? ò ò Wat zijn de gevolgen voor de omstanders die – direct of indirect – getuige van het geweld zijn geweest, bijvoorbeeld kinderen die de ruzies tussen hun ouders meemaken? Hoe moeten zij worden opgevangen en geholpen? Vragen die huiselijk geweld oproept

19

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker