Janssen - Basisboek huiselijk geweld

Basisboek huiselijk geweld

zinnen en families komt het allemaal voor. Huiselijk geweld kan zich richten tegen vrouwen en meisjes, maar ook – zij het in mindere mate – tegen jon gens en mannen en tegen ouders en ouderen. Daarbij kan het gaan om een eenmalig incident of om structureel geweld dat wekelijks of dagelijks gedu rende langere tijd voorkomt, mogelijk zelfs jarenlang. De gezinnen waarin het geweld zich afspeelt, zijn heel divers: het kunnen gezinnen zijn met een Nederlandse achtergrond en gezinnen met een migra tieachtergrond, rijk en arm, gezinnen met een hoog en gezinnen met een laag opleidingsniveau. Het kunnen gezinnen zijn waar geen enkele hulpverlenen de instantie eerder contact mee had en gezinnen die bij een aantal instanties bekend zijn en die complexe, meervoudige problemen hebben, zoals versla ving aan alcohol en drugs, schulden, problemen rond de opvoeding van de kinderen, psychische problemen en verstandelijke beperkingen. Huiselijk geweld is een maatschappelijk probleem van de eerste orde. Het raakt niet alleen nú enorme aantallen mensen, het werkt ook door in vol gende generaties. Een van de kenmerken van huiselijk geweld is immers dat het in veel gevallen van de ene generatie op de andere wordt overgedragen. Kinderen die opgroeien in een gewelddadige omgeving, ervaren geweld ken nelijk gemakkelijker als een ‘gewone zaak’. Op korte termijn moeten slachtoffers worden geholpen, plegers worden behandeld en moet er intensieve aandacht zijn voor de kinderen die getuige of medeslachtoffer waren van het geweld. Wat er op de lange termijn moet gebeuren, is misschien nog belangrijker. De opdracht die we ons voor de lan gere termijn zouden moeten stellen, is namelijk de transgenerationele over dracht van huiselijk geweld te doorbreken en te voorkomen dat het probleem ook volgende generaties raakt. Om die opdracht te volbrengen zouden pro fessionals in diverse sectoren, beleidmakers én docenten in het hbo immers de handen ineen moeten slaan. De basis daarvoor moet nu gelegd worden, in de scholing en training van de professionals van de toekomst. Het is daarmee (ook) een opdracht aan jou geworden, de hbo-student van nu. (We gebrui ken in dit boek overigens slechts de mannelijke vorm ‘student’ en ‘docent’ en als we het over de professional hebben, doen we dat in de mannelijke vorm (‘hij’), wetend dat er – uiteraard! – ook veel vrouwelijke studenten, docenten en professionals zijn. We doen dit om te voorkomen dat we steeds lelijke toevoegingen of combinaties moeten gebruiken, zoals ‘student(e)’, ‘docent(e)’ of ‘hij/zij’.) Omdat huiselijk geweld zo veel vormen kan aannemen, willen we je in dit boek een genuanceerd beeld geven. Je leert de aard en omvang, oorzaken en gevolgen van huiselijk geweld kennen. Ook bespreken we de aanpak van hui selijk geweld en het beleid dat overheden rond dit onderwerp voeren. Je leert

18

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker