Janssen - Basisboek huiselijk geweld

We merken dat dit boek ook veel gebruikt wordt in nascholingen van profes sionals die al in de praktijk werkzaam zijn. Het boek is daarmee ook voor de uitvoeringspraktijk van belang. Dit boek is tevens bestemd voor docenten in het hbo. Het kan hen helpen om curricula over dit onderwerp verder vorm te geven. Hbo-opleidingen blijken in de praktijk op verschillende manieren aandacht te geven aan het thema huiselijk geweld. Bij sommige hbo-opleidingen zijn er minors over dit onderwerp, andere bouwen het als thema in de major in. Verschillende ho gescholen organiseren een masterclass Aanpak huiselijk geweld en kinder mishandeling. Een enkele hogeschool gaat rond dit onderwerp internationale samenwerking aan en besteedt er aandacht aan in de vorm van een intensive program . Rond de aanpak van huiselijk geweld is sprake van ‘versnelde ontwikkelingen’, zowel in het beleid als in de uitvoeringspraktijk. Die ontwikkelingen zijn van uiteenlopende aard. Toen de eerste druk van dit boek in 2009 verscheen, was bijvoorbeeld de Wet tijdelijk huisverbod – die het mogelijk maakt de pleger van huiselijk geweld tijdelijk de toegang tot zijn huis te ontzeggen – nog maar net ingevoerd. Inmiddels is met de uitvoering van die wet ervaring opgedaan. Lokale structuren voor de aanpak van huiselijk geweld zijn veranderd, mede als gevolg van de decentralisaties in 2015. Er is een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling ingevoerd, waaraan in 2019 een zogenoemd ‘afwegingskader’ is toegevoegd. Nieuwe, succesvolle methodieken en veel belovende vormen van aanpak zijn ontwikkeld of in ontwikkeling. Dat de ontwikkelingen zo snel gaan, is overigens een compliment waard aan het uit voeringsveld, aan onderzoekers, aan beleidsmakers en aan de politiek! Al die ontwikkelingen waren voor ons, de auteurs, aanleiding om de kans te benutten de vierde druk van dit boek zodanig te herzien dat hbo-studenten die nu kennismaken met dit onderwerp, er op de meest actuele manier over worden geïnformeerd. Wij hebben dit boek daarom op een aantal plaatsen herschreven, aangevuld en geactualiseerd. De herzieningen in deze vierde druk betreffen met name: ò ò invoeging van teksten rond het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling; ò ò invoeging van teksten rond nieuwe wetgeving inzake privacy (avg); ò ò actualisering van de cijfers: waar nieuwe data beschikbaar zijn, zijn die ingevoegd; ò ò actualisering van de gebruikte methodieken; ò ò invoeging van een apart hoofdstuk over ‘consulteren’ bij de beschrijving van de meldcode;

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker