Tin Chau Tsui - Chinees? 'n Makkie!

Chinees? ’n Makkie! Hǎoxué Zhōngwén

1

Tin Chau Tsui

Chinees? ’n Makkie!

Deel 1

In deze reeks zijn verschenen:

■ Chinees? ’n Makkie! – Deel 1 ■ Chinees? ’n Makkie! – Deel 2 ■ Chinees? ’n Makkie! – Deel 3 ■ Chinees? ’n Makkie! – Deel 4 ■ Chinees getoetst – 250 oefenvragen op weg naar B1

Meer informatie op www.coutinho.nl .

Chinees? ’n Makkie! Deel 1

Zhōngwén Hǎoxué 中文 ? 好学!

dì-yī cè 第一 册

Tin Chau Tsui

Tweede, herziene druk

c u i t g e v e r ij

c o u t i n h o

bussum 2019

www.coutinho.nl/chineesmakkie1-druk2 Je kunt aan de slag met het online studiemateriaal bij dit boek. Dit materiaal bestaat uit audio, (digitale) oefeningen, bijlagen en antwoorden.

© 2007/2019 Uitgeverij Coutinho bv Alle rechten voorbehouden.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opna- men, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatie- werken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.stichting-pro.nl).

Eerste druk 2007 Tweede, herziene druk 2019

Uitgeverij Coutinho Postbus 333 1400 AH Bussum info@coutinho.nl www.coutinho.nl

Omslag: Linda van Putten, Maartensdijk Illustraties: zie www.coutinho.nl/chineesmakkie1-druk2

Noot van de uitgever Wij hebben alle moeite gedaan om rechthebbenden van copyright te achterhalen. Personen of instan- ties die aanspraak maken op bepaalde rechten, wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen met de uitgever. De personen op de foto’s komen niet in de tekst voor en hebben geen relatie met hetgeen in de tekst wordt beschreven.

ISBN 978 90 469 0643 9 NUR 112

Inhoud

Dit betekenen de symbolen

7

Zo werkt Chinees? ’n Makkie!

8

Online materiaal

10

Thema 1 Kennismaking

Les 1 Les 2 Les 3

我是荷兰人。 Ik ben Nederlander. 你好吗? Hoe gaat het met jou?

11 17 25

你叫什么? Hoe heet jij?

Thema 2 Huis en familie

Les 4 Les 5 Les 6

你几岁? Hoe oud ben jij?

33 41 49

你住在几号? Op welk nummer woon jij? 你家有几口人? Hoeveel gezinsleden heb je?

Thema 3 School

Les 7 Les 8 Les 9

那是你的学校吗? Is dat jouw school?

57

你们班有多少个学生? Hoeveel leerlingen hebben jullie in de klas? 65

你去哪儿? Waar ga je heen?

72

Thema 4 Tijden

Les 10 Les 11 Les 12

你几点上课? Hoe laat heb je les?

79 86 94

星期一,你有中文课吗? Heb je maandag Chinees? 今天是我的生日。 Vandaag is mijn verjaardag.

Thema 5 Eten en drinken

Les 13 Les 14 Les 15

早上好! Goedemorgen!

101 108 115

你喜欢吃什么? Wat vind je lekker om te eten?

你要水果吗? Wil je fruit?

Thema 6 Vrije tijd

Les 16 Les 17 Les 18

你的爱好是什么? Wat zijn je hobby’s?

122 129 136

你喜欢不喜欢运动? Houd je van sport of niet? 你今天晚上做什么? Wat doe je vanavond?

Thema 7 Richting

Les 19 Les 20 Les 21

电影真好看。 De film is echt mooi. 这里有三所房子。 Hier zijn drie huizen.

144 152 159

汽车站在左边。 De bushalte is aan de linkerkant.

Thema 8 Weer en verkeer

Les 22 Les 23 Les 24

你怎么去学校? Hoe ga je naar school?

166 173 181

今天下雨,很冷。 Vandaag regent het en het is erg koud. 暑假你们去哪儿? Waar gaan jullie heen in de zomervakantie?

Over het Chinees

189

Woordenlijst alfabetisch CH-NL

195

Woordenlijst alfabetisch NL-CH

209

Dit betekenen de symbolen

Thema 1: Kennismaking Thema 2: Huis en familie Thema 3: School Thema 4: Tijden

Luisteren

Spreken

Schrijven

Lezen

Woorden

Over China en het Chinees

Klassentaal

7

Zo werkt Chinees? ’n Makkie!

De lessen zijn verdeeld over acht thema’s. Dit is thema 3: School .

Chinees? ’n Makkie! bestaat uit 24 lessen. Hier begint les 9.

Les9 你去哪儿?

Les 9 你去哪儿?

Dialoog

Thema1:Kennismaking Thema2:Huisen familie Thema4:Tijden Thema3:School

Wénlán 文兰:

Nǐ qù nǎr 你去哪儿? Wǒqùshàngkè 我去 上课。

Anne:

Nǐshàngshénmekè 你 上 什么 课? WǒshàngZhōngwénkè 我 上 中文课。

Nieuwe woorden

文兰:

Anne:

ShàngZhōngwénkè Nǐ shàng jǐ niánjí 上 中文课? 你 上 几年级?

文兰:

Wǒshàngèr niánjí 我 上 二年级。

Anne:

Nǐ deZhōngwénkè zuòyè duōma 你的 中文课 作业 多 吗? Bùduō Nǐ shì jǐ niánjí dexuésheng 不多。你是几年级的 学生?

文兰:

Anne:

Wǒshìsānniánjí dexuéshēng 我 是三年级的 学生。

文兰:

qù 去

1 Waargaanzeheen?Kruisaan.

1

gaan

Daphne Tessa Romy Měilán Fēiyàn Yúnpíng

Zhōngwén 中文

2

Chinees

nr.12

shàngkè 上课

les

3

leshebben,naarde lesgaan

Holland

shàng kè 上… 课

4

leshebben in…

China

niánjí 年级

school

5

leerjaar

jouwhuis

shàng niánjí 上 … 年级 in leerjaar…zitten

6

zuòyè 作业

7

huiswerk

72

73

Elke les begint met Nieuwe woorden en een Dialoog (of Monoloog ). Boven de karakters staat het pinyin.

Tussen de vaste onderdelen staan de oefeningen . De mannetjes laten zien wat voor oefening het is, zie blz. 7. De audio voor de luisteroefeningen staat op de website. Daar vind je ook nog veel meer oefeningen bij elk hoofdstuk en bijlagen.

In de eerste drie thema’s sluiten de lessen af met Klassentaal .

8

Thema 1: Kennismaking Thema 2: Huis en familie Thema 3: School Thema 4: Tijden

Les9 Waarga jeheen?

Les9 你去哪儿?

Karakters schrijven: radicaal van de week

2 Zeg in het Chinees.

Thema1:Kennismaking Thema2:Huisen familie Thema4:Tijden Thema3:School

1 Ik ga niet naar de les. 2 In welk leerjaar zit jij? 3 Hij is geen leerling van het derde leerjaar.

Chinese naam : 女字旁 nǚzìpáng Nederlandse naam : vrouw-radicaal Vormt samen met Heeft vaak te maken met : vrouwelijkheid

: 子 zǐ ‘kind’ het karakter 好

4 Wij hebben niet veel huiswerk. 5 De leerlingen gaan naar school.

Andere combinaties:

3 Oefen de uitspraak.

妈 mā 姐 jiě

moeder, mama

1 2 3

4 5 6

wū wú wǔ wù

oudere zus 妹 mèi jongere zus

yā yū

yá yú

yǎ yǔ

yà yù

wō wó wǒ wò

5 Karakters schrijven.

4 Omcirkel de toon die je hoort.

Trek de karakters eerst in de juiste volgorde over, schrijf ze daarna zelf.

1 2 3

4 5 6

wū wú wǔ wù

去 去 上 上 课 课 中 中 文 文

yā yū

yá yú

yǎ yǔ

yà yù

wō wó wǒ wò

Vraag en antwoord

Waarom eten Chinezen met eetstokjes? MaartjevanNesselrooy,Utrecht

Chinezen ontdekten vijfduizend jaar geleden dat het voedsel sneller te koken was wanneer het vooraf in kleine reepjes werd gesneden. Omdat de kleine stukjes makkelijker werden gegeten met stok- jes, werd het mes vanzelf overbodig aan tafel. Hierbij komt dat Confucius (een belangrijke Chinese filosoof, geboren in

het jaar 551 v.Chr.) ooit zei: ‘De fatsoenlijke en degelijke man blijft ver uit de buurt van het slachthuis en de keuken. En hij laat geen messen toe op zijn tafel.’ Zo komt het dat de mensen in China nu nog eten met eetstokjes, in plaats van met mes en vork. Het is gewoon veel gemakkelijker!

74

75

Andere vaste rubrieken zijn Vraag en antwoord en Karakters schrijven .

Vind je de vakjes om karakters in te schrijven te klein? Of wil je ze extra oefenen? Download de schrijfoefening dan van de website.

Als je snel Chinees wilt leren, doe dan de onderdelen: ■ Taalwijzer ■ Meer nieuwe woorden met de bijbehorende oefeningen. Als je wilt dat dit boek echt ’n makkie is, kun je in elke les stoppen vóór de taalwijzer.

Les9 你去哪儿?

Meer nieuwe woorden

Thema1:Kennismaking Thema2:Huisen familie

xiǎoxué 小学

Déwén 德文 Fǎwén 法文

1

5

lagereschool

Duits

zhōngxué 中学

2

6

middelbareschool

Frans

dàxué 大学

Lādīngwén 拉丁文 Latijn Xīlàwén 希腊文 Grieks

3

7

universiteit

Yīngwén 英文

4

8

Engels

8 Welkewesterse talenstaanhieronder?Omcirkelhet juisteantwoord.

1 TatenundWortehabennichtsmiteinanderzu tun. A 法文 B 德文

9

C 希腊文 D 拉丁文

2 Quanisi tudederiscarituraest ipsasalutemmittitAmazonio Cressapuellaviro. A 英文 B 德文 C 法文 D 拉丁文

Online materiaal

Op www.coutinho.nl/chineesmakkie1-druk2 vind je het online materiaal bij dit boek. Dit materiaal bestaat uit: ■■ audio ■■ (digitale) oefeningen ■■ bijlagen ■■ antwoorden

Docenten kunnen via de website docentenmateriaal aanvragen.

10

Les 1 我是荷兰人。

Nieuwe woorden

Thema 2: Huis en familie Thema 3: School Thema 4: Tijden

nǐ 你 jij, je hǎo 好 goed wǒ 我 ik, mij jiào 叫 heten

shì 是

1

5

zijn

Hélán 荷兰

2

6

Nederland, Holland

rén 人

3

7

mens, mensen

Hélánrén 荷兰人

4

8

Nederlander

11

Les 1  Ik ben Nederlander.

Monoloog

Nǐ hǎo 你 好 ! Wǒ jiào

我 叫 Thomas 。 Wǒ shì Hélánrén 我 是 荷兰人。

1 Nummer de woorden die je hoort.

hǎo

shì

jiào

1

2 Nummer de woorden die je hoort.

叫 你 是 我 好 1

3 Oefen de uitspraak.

1 2 3

ā ō ē

á ó é

ǎ ǒ ě

à ò è

4

Omcirkel de toon die je hoort.

1 2 3 4 5 6

ā ō ē ā ō ē

á ó é á ó é

ǎ ǒ ě ǎ ǒ ě

à ò è à ò è

12

Les 1 我是荷兰人。

Vraag en antwoord

Thema 2: Huis en familie Thema 3: School Thema 4: Tijden Thema 1: Kennismaking

Kun je vanaf de maan de Chinese Muur zien? Ivo Hallegraeff, Valkenburg aan de Geul

Nee, de Chinese Muur is niet te zien vanaf de maan. Dit is een fabeltje. Wel kun je de Chinese Muur vanuit de ruimte zien. Bij een hoogte van 365 kilometer boven de aarde is de Chinese Muur met het blote oog zichtbaar. Om de Chinese Muur vanaf de maan te kunnen zien hoeft de Muur niet langer te zijn, maar wel veel breder.

Karakters schrijven: regels van schrijfvolgorde

regels

voorbeeld volgorde

eerst horizontaal dan verticaal

eerst schuin naar links, dan schuin naar rechts

van boven naar beneden

van links naar rechts

eerst buiten, dan binnen

eerst midden, dan buiten

eerst van buiten naar binnen, dan afsluiten

eerst midden, dan links en rechts

13

Les 1  Ik ben Nederlander.

5 Karakters schrijven.

Trek de karakters eerst in de juiste volgorde over, schrijf ze daarna zelf.

你 你 好 好 我 我 叫 叫 是 是

6

Ken je deze karakters nog?

你好! 我叫 Thomas 。 我是荷兰人。

Meer nieuwe woorden

Bǐlìshí 比利时 België

Zhōngguó 中国

1

5

China

Déguó 德国 Fǎguó 法国

Rìběn 日本

2

6

Duitsland

Japan

Xīnjiāpō 新加坡

3

7

Frankrijk

Singapore

Yīngguó 英国

Mǎláixīyà 马来西亚 Maleisië

4

8

Engeland

14

Les 1 我是荷兰人。

7 Nummer de woorden die je hoort.

Thema 2: Huis en familie Thema 3: School Thema 4: Tijden Thema 1: Kennismaking

Zhōngguó

Bǐlìshí

Xīnjiāpō

Yīngguó

Fǎguó

1

8 Nummer de woorden die je hoort.

荷兰 中国 法国 马来西亚 日本 1

9

Maak je eigen monoloog.

你好! 我叫……。 我是……人。

10 Zoek de Chinese Muur.

15

Les 1  Ik ben Nederlander.

Klassentaal

dàjiā hǎo 大家 好

1

goedendag/dag allemaal

tóngxuémen hǎo 同学们 好

2

goedendag/dag leerlingen

lǎoshī hǎo 老师 好

3

goedendag/dag leraar/lerares

shàngkè 上课

4

de les begint / we gaan beginnen met de les

xiàkè 下课

5

de les is voorbij / we zijn klaar met de les

16

Made with FlippingBook Annual report