Etje Heijdanus & Anouk van Nunen - DANS!

 

Voorwoord

Leerlingen in het basisonderwijs dansen graag. Dansen sluit aan bij hun na tuurlijke creativiteit, fantasie en bewegingsdrang. Door te dansen leren ze zichzelf, de ander en de wereld verkennen. Leerkrachten op de basisschool hebben de taak het vak dans te geven op basis van de Kerndoelen primair onderwijs. Op de pabo’s bereiden aankomende leerkrachten zich hierop voor. In 2012 verscheen de publicatie Een goede basis . Advies van de Commissie Ken nisbasis Pabo ; in 2018 werd deze bijgesteld. Hierin is de Kennisbasis dans beschreven, de verplichte leidraad voor het inrichten van het onderwijspro gramma voor dans op de pabo’s. Gebaseerd op deze Kennisbasis hebben wij DANS! geschreven: een praktisch handboek voor dans in het basisonderwijs. De inhoud van de Kennisbasis is hierin uitgewerkt tot een praktische didac tiek voor pabostudenten en leerkrachten in het basisonderwijs. Daarnaast zijn veel praktijkvoorbeelden, voorbeeldlessen met bijpassende muziekfrag menten en digitaal beeldmateriaal opgenomen. Hiermee kunnen studenten en leerkrachten zelf aan de slag gaan, zodat zij al doende het vak onder de knie krijgen. Veel collega’s hebben met ons meegedacht tijdens het ontwerpen en schrijven van dit boek. Onze dank gaat uit naar, in alfabetische volgorde: drs. Vera Bergman (advisering, training en ontwikkeling kunstedcatie, Eindhoven), Danielle Bouwmeester (zelfstandig docent en trainer in dans- en cultuure ducatie), Gerard Knoef (docent dans en choreograaf), Pascale Price (coördi nator primair en voortgezet onderwijs Nederlands Dans Theater), Chantal Storchi (manager talentontwikkeling en educatie Nederlands Dans Theater), Ria Swaans (docent dans Fontys Hogeschool Kind en Educatie – Pabo Tilburg) en Ruth Wilmans (docent Fontys Hogeschool voor de Kunsten, sector Dans) voor hun inhoudelijke feedback. Martin Valenkamp (pedagoog, filosoof en medeauteur van de eerste editie van DANS! ) is helaas overleden. Wij danken Martin voor zijn eerdere inzet en inhoudelijke inbreng. Voor betrokkenheid en kritische reflecties zijn we ook collega’s van Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Inholland erkentelijk. Verder hebben leerkrachten en docenten dans van verschillende basis scholen input geleverd. Grote dank gaat uit naar de studenten van de pabo’s van Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Inholland in Dordrecht voor het geven van inhou delijke en tekstuele feedback. Hun feedback en instemming waren voor ons van grote waarde.

Made with FlippingBook flipbook maker